Hírek Amerikai hirek Vélemények/Publicisztikák Tel­jes fegy­ver­zet­ben har­col Trump ellen a Deep Sta­te „had­se­re­ge”

Tel­jes fegy­ver­zet­ben har­col Trump ellen a Deep Sta­te „had­se­re­ge”

Donald Trump tovább­ra is azt han­goz­tat­ja közös­sé­gi médi­ás kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­ban, hogy csa­lás tör­tént, és ő az elnök­vá­lasz­tás tény­le­ges nyer­te­se, eköz­ben a köz­vé­le­mény leg­in­kább arra kíván­csi, mik­re ala­poz­za az eddig kor­mány­zó elnök a maga­biz­tos kije­len­té­se­it. Ami tény, hogy Trump het­ven­há­rom­mil­lió válasz­tó­ja több, mint amennyit bár­mi­kor ezelőtt lead­tak ame­ri­kai elnök­je­lölt­re. A Demok­ra­ta Párt­tól a Face­boo­kon át a CNN-ig és a New York Time­sig íve­lő prog­resszív szö­vet­ség szá­má­ra a leg­rosszabb for­ga­tó­könyv, ha bebi­zo­nyo­so­dik, hogy Biden csak­nem het­ven­ki­lenc­mil­lió sza­va­zó­ja csa­lás ered­mé­nye, a reg­ná­ló elnö­ké viszont a het­ven­há­rom­mil­li­ó­nál is jóval több. Ez olyan népi legi­ti­má­ci­ót adna az álta­luk engesz­tel­he­tet­le­nül gyű­lölt Trump mögé, amit min­den­kép­pen meg kell aka­dá­lyoz­ni­uk. Magyar­or­szá­gon olyan szem­mel érde­mes néz­nünk mind­ezt, hogy ami Ame­ri­ká­ban van most, az néhány éven belül nálunk lesz.

Figye­lem­re érde­mes, hogy csak­nem az összes bil­le­gő állam Biden javá­ra dőlt el a válasz­tá­son. Trump kizá­ró­lag Észak-Karo­li­ná­ban ara­tott szűk, het­ven­há­rom­ezer sza­va­za­tos győ­zel­met, Flo­ri­dá­ban is biz­tos­nak mond­ha­tó, három­száz­het­ven­egyez­ret vert ellen­fe­lé­re, az összes töb­bi, álta­la meg­nyert álla­mot pedig még jelen­tő­sebb fölénnyel húz­ta be. Ehhez képest Biden egész sor bil­le­gő álla­mot nyert meg orr­hosszal: Neva­dá­ban har­minc­négy­ezer, Wis­con­sin­ban húsz­ezer, Geor­giá­ban tizen­négy­ezer, Ari­zo­ná­ban mind­össze tíz­ezer voks dön­tött a javá­ra jelen állás sze­rint. Ismer­jük el, piszok máz­li­ja volt Biden­nek, hogy ennyi helyen mel­lé állt a sze­ren­cse! Penn­syl­va­ni­á­ban is mind­össze hat­van­ki­lenc­ezer sza­va­zat­tal nyert, ami egy­szá­za­lé­kos különb­sé­get jelent, egye­dül a szin­tén vita­tott Michi­gan­ben tudott komo­lyabb előnyt össze­ka­la­pál­ni, ott száz­negy­ven­hat­ezer­rel több sza­va­zat áll a neve mel­lett most. Ám Donald Trump csa­pa­ta meg van róla győ­ződ­ve, hogy ezek az állá­sok nem marad­nak így, ám csu­pán néhány hetük van ered­ményt elér­ni az elek­to­ri tes­tü­let decem­be­ri összeüléséig.

Az elnök jogász­csa­pa­ta éppen eze­ket a haj­szál­nyi Biden-győ­zel­me­ket vitat­ja az ezen álla­mok­ban tör­tént, csa­lás­gya­nús ese­tek soka­sá­ga miatt. Geor­gi­át még a vég­ső győ­zel­met amúgy már Biden­nek adó nagy média­cé­gek is füg­gő­nek jelö­lik, hiszen ott zaj­lik a sza­va­za­tok újra­szá­mo­lá­sa, kéz­zel. Trump jogász­csa­pa­tá­hoz csat­la­ko­zott egy újabb sztár­jo­gász, Sid­ney Pow­ell volt szö­vet­sé­gi ügyész is, aki azt ígé­ri, hogy több állam­ban meg­for­dít­ják a csa­lás révén kiala­kult ered­ményt. Állí­tá­sa sze­rint elég bizo­nyí­té­kuk lesz a válasz­tá­si csa­lá­sok­ról a szé­les körű bűn­ügyi vizs­gá­lat meg­in­dí­tá­sá­hoz, és azo­no­sí­tot­ták azt az algo­rit­must, ame­lyet a sza­va­zat­szám­lá­lás­nál hasz­nál­tak, hogy a Trum­pra leadott sza­va­za­to­kat átvál­toz­tas­sák Biden-szavazatokká.

Egy­elő­re Biden­nek áll a zász­ló, de Trump és jogá­szai sze­rint ez még nem végeredmény 

SZAVAZATOK MILLIÓIT CSALTÁK EL?

A Fox News Sun­day Mor­ning Futu­res című műso­rá­ban Pow­ell min­den idők leg­na­gyobb válasz­tá­si csa­lá­si szer­ve­ze­té­nek nevez­te azo­kat, akik győ­ze­lem­hez segí­tet­ték Bident. Sza­vai sze­rint Trump­tól nem­hogy sza­va­za­tok ezre­it, hanem mil­li­ó­it vet­ték el, és adták át Biden­nek a Domin­ion szoft­ver által. A nem­zet­kö­zi pia­con ter­jesz­tett szoft­ver műkö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban több bizo­nyí­ték is ren­del­ke­zés­re áll a múlt­ból a jogász sze­rint, ám ezek­ről egy­elő­re nem árult el töb­bet a nyil­vá­nos­ság­nak. Azt ugyan­ak­kor kije­len­tet­te, hogy min­den állam, amely meg­vá­sá­rol­ta a Domin­iont, bűn­ügyi vizs­gá­lat­nak néz elé­be. Pow­ell állí­tá­sa sze­rint a Domin­ion meg­vá­sár­lá­sá­ról dön­tő álla­mi hiva­tal­no­kok csa­lád­tag­jai külön­bö­ző össze­ge­ket és más jut­ta­tá­so­kat kap­tak. Trump jogász­csa­pa­tá­nak veze­tő­je, Rudy Giu­li­a­ni koráb­bi New York‑i pol­gár­mes­ter is arról beszélt, hogy a Domin­iont nem lehet­ne hiva­ta­los eljá­rás­ban hasz­nál­ni az Egye­sült Álla­mok­ban. Pow­ell emlé­kez­te­tett rá, hogy Caro­lyn Malo­ney demok­ra­ta kong­resszu­si kép­vi­se­lő, vala­mint Eli­za­beth War­ren massachusetts‑i és Amy Klo­buchar min­ne­so­tai demok­ra­ta sze­ná­to­rok is több ízben jelez­ték, milyen kor­rupt ez a válasz­tá­si szoft­ver, de ért­he­tet­len módon sen­ki sem fog­lal­ko­zott vele. Hoz­zá­tet­te, a CIA, az FBI és más szö­vet­sé­gi szer­vek több figyel­mez­te­tést kap­tak a szoft­ver hibá­i­val és sebez­he­tő­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban, de hiá­ba. A Domin­ion hasz­ná­la­tát Texas pél­dá­ul már elő­ze­te­sen visszautasította.

Az elnök bízik a győ­ze­lem­ben (for­rás: Twitter/Donald Trump)

A jogász sze­rint a szán­dé­ko­san így meg­al­ko­tott szoft­ver sza­ba­don hagy egy kis­ka­put, amely­nek segít­sé­gé­vel szám­lá­lás köz­ben bele lehet tekin­te­ni az ada­tok­ba, és valós idő­ben lehet mani­pu­lál­ni; bár­mit meg lehet ten­ni a sza­va­za­tok­kal, el lehet tün­tet­ni, hoz­zá lehet adni, be lehet állí­ta­ni, hogy csak az egyik jelölt­re érke­ző vok­so­kat vegye szá­mí­tás­ba, vagy át is lehet vál­ta­ni egyik jelölt­ről a másik­ra – mond­ta Pow­ell. Azt is meg­em­lí­tet­te, hogy Michi­gan­ben és Penn­syl­va­ni­á­ban több­szö­röz­ve szá­mí­tott be a prog­ram egy több­sé­gé­ben Biden­re, kisebb rész­ben Trum­pra beér­ke­zett szavazatcsomagot.

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA A BALOLDAL ÚJ CSODAFEGYVERE

Domin­ion-bot­rányt csak éle­zi, hogy egy Joe Olt­mann nevű Twit­ter-fel­hasz­ná­ló lebuk­tat­ta Eric Coo­mert, a Domin­ion biz­ton­sá­gi igaz­ga­tó­ját, hogy egy­út­tal anti­fa, azaz szél­ső­bal­ol­da­li akti­vis­ta is, aki gyű­lö­li Trum­pot. Miu­tán mind­ezt meg­ír­ta az Ame­ri­can Con­ser­va­tive című újság, lekap­csol­ták a net­ről azt az anti­fa oldalt, ame­lyen Eric Coo­mer is tevé­keny­ke­dik, a Twit­ter pedig seb­té­ben letil­tot­ta a Coo­mert lebuk­ta­tó Joe Olt­mann pro­fil­ját. Így vál­to­zik a való­ság, és így asszisz­tál az újmúlt meg­írá­sá­hoz a közös­sé­gi média, miköz­ben azt bizony­gat­ja, hogy az ame­ri­kai válasz­tá­sok­kal min­den rend­ben volt.

A válasz­tá­sok utá­ni tör­té­né­sek egyik nagy lát­vá­nyos­sá­ga, hogy az óri­ás tech­cé­gek – a Face­book, a Twit­ter, a Goog­le – immár nyíl­tan beso­rol­tak a poli­ti­kai bal­ol­dal szol­gá­la­tá­ba, eltün­tet­nek Biden szá­má­ra kényel­met­len bejegy­zé­se­ket és pro­fi­lo­kat, továb­bá meg­ha­zud­to­ló cím­ké­ket ragaszt­gat­nak a Trum­pot támo­ga­tó bejegy­zé­sek­re, sőt maga az elnök poszt­ja­i­ra is, vagy­is a közös­sé­gi média most már tel­je­sen lep­le­zet­le­nül tol­ja a bal­ol­dal sze­ke­rét, amit eddig még úgy-ahogy igye­kez­tek fel­tű­nés­men­te­sen csi­nál­ni, pél­dá­ul Magyar­or­szá­gon is. Dübö­rög az álhír­gyár­tás is. A prog­resszív saj­tó ma elkezd­te híresz­tel­ni, hogy Trump jogi csa­pa­ta ejtet­te azt a kere­se­tet, ame­lyet a repub­li­ká­nus meg­fi­gye­lők kizá­rá­sa és hat­száz­nyolc­van­két­ezer levél­sza­va­zat rej­tett meg­szá­mo­lá­sa miatt indí­tott Penn­syl­va­ni­á­ban, ezt azon­ban Trum­pék hatá­ro­zot­tan cáfolták.

CSALÁSOK KIFOGYHATATLAN TÁRHÁZA

A csa­lá­sok vád­ja­i­nak gerin­cét immár a Domin­ion-szoft­ver körül daga­dó bot­rány alkot­ja, ám emel­lett rend­kí­vül sok­fé­le csa­lá­si mód­szer­ről szól­nak a köz­lé­sek. Már a fél világ árkot röhö­gött az USA köré, iga­zi mémes arany­bá­nyá­nak bizo­nyult ez a min­ta­de­mok­rá­cia, ahol halot­tak töme­gei sza­vaz­tak Joe Biden­re. Emel­lett a sze­mét­ben meg­ta­lált, Trum­pra leadott sza­va­za­to­kat tar­tal­ma­zó kar­ton­do­bo­zok­ról, a sza­va­zói nyil­ván­tar­tás­ban több­ször fel­buk­ka­nó alá­írá­sok­ról, a sza­va­zat­szám­lá­lók által a hely­szí­nen kitöl­tött lapok­ról, az érvény­te­len sza­va­za­tok „kija­ví­tá­sá­ról” szá­mol­nak be a tanúk. A köz­tu­dot­tan demok­ra­ta szim­pá­ti­á­jú Phi­la­delp­hi­á­ban pél­dá­ul az érvény­te­len sza­va­za­tok koráb­bi válasz­tá­so­kon szo­ká­sos három-öt szá­za­lé­kos ará­nya most hir­te­len fél szá­za­lék­ra csök­kent. Vagy hir­te­len meg­ta­nul­tak hibát­la­nul sza­vaz­ni az embe­rek, vagy vala­kik meg­iga­zí­tot­ták a sza­va­za­to­kat. A fel­so­rolt csa­lá­sok akkor tör­tén­het­tek meg, ami­kor szin­te min­den szó­ban for­gó állam­ban Trump veze­tett, majd hir­te­len több órá­ra leál­lí­tot­ták éjjel a sza­va­zat­szám­lá­lá­so­kat.

Rudy Giu­li­a­ni koráb­bi New York‑i pol­gár­mes­ter, Trump jogász­csa­pa­tá­nak veze­tő­je (for­rás: 6abc​.com)

A fősod­ra­tú média és a demok­ra­ta hívek pedig pár­hu­za­mo­san őrül­tek meg, ami per­sze nem vélet­len. A média azért suly­kol­ja ekko­ra erő­vel Biden vég­ső győ­zel­mét, hogy ha eset­leg bebi­zo­nyo­sod­na a ren­ge­teg csa­lás, és hogy való­já­ban tény­leg Trump nyert, akkor se fogad­ja már el a meg­té­vesz­tett köz­vé­le­mény. Ezért kell pél­dá­ul a washing­to­ni Mil­li­on MAGA March tün­te­té­sen a csa­lá­sok ellen til­ta­ko­zó, óri­á­si töme­get néhány ezres­nek hazud­ni a hír­adá­sok­ban. A demok­ra­ta hívek pedig tel­je­sen begő­zöl­tek. Már­is lis­táz­zák Trump támo­ga­tó­it, fenye­ge­tőz­nek, a CNN lis­táz­ta a Biden­nek nem gra­tu­lá­ló sze­ná­to­ro­kat, az utcán embe­re­ket, sőt gye­re­ke­ket bán­tal­maz­tak egy-egy Trump-sap­ka vagy kabát miatt.

NYERHET A DEEP STATE, DE TELJES FEGYVERZETBEN KI KELLETT JÖNNIE A FÉNYRE

Éppen a legen­dás ame­ri­kai demok­rá­cia hite­les­sé­gét, komo­lyan vehe­tő­sé­gét alap­ja­i­ban meg­ren­ge­tő csa­lá­si vádak forog­nak a köz­be­széd­ben, de Biden – az ország leen­dő főfe­le­lő­se­ként – nem áll ki, hogy ren­det tegyen, és hatá­ro­zot­tan meg­cá­fol­ja eze­ket. Csak a csa­pa­ta topor­zé­kol egy­re türel­met­le­neb­bül, hogy a Trump-admi­niszt­rá­ció kezd­je már meg a hata­lom átadá­sát. Nincs vita a repub­li­ká­nus állí­tá­sok­kal szem­ben, a bal­ol­dal, azaz a demok­ra­ták ugyan­ab­ban utaz­nak, ami­ben négy éve: sze­mé­lyé­ben pró­bál­ják nevet­sé­ges­sé ten­ni Trum­pot ahe­lyett, hogy meg­cá­fol­nák az állí­tá­sa­it. Ezt a har­cot pedig már fel­tű­nő­en nem is annyi­ra a demok­ra­ta poli­ti­ku­sok vív­ják, hanem a Face­book, a Twit­ter, a Goog­le, vala­mint a leg­na­gyobb ame­ri­kai média­szol­gál­ta­tók – őket hív­ja Trump össze­fog­la­ló nevü­kön fake-news-nak. Nem vitáz­nak, nem ellen­ér­vel­nek, hanem egy­sze­rű­en eltün­te­tik, illet­ve elhall­gat­ják azt, aki és ami nem felel meg a bal­ol­dal érdekeinek.

A prog­resszív média sze­rint ez néhány ezer Trump-pár­ti tün­te­tő (for­rás: Twitter/Donald Trump)

Az infor­má­ció­áram­lás és a köz­be­széd fölött mono­pol hata­lom­mal bíró közös­sé­gi­mé­dia-cégek, óri­ás tévé­tár­sa­sá­gok és hagyo­má­nyos, nagy újsá­gok kimu­tat­ták a foguk fehér­jét, csa­ta­lánc­ba fel­so­ra­koz­va, iszo­nya­tos erő­ket moz­gó­sít­va Biden elnök­sé­gé­ért. Ha Trump nem is jár siker­rel, arra már jó ez az egész fel­for­du­lás, hogy a Deep Sta­te kény­te­len volt tel­jes – vagy közel tel­jes – ere­jét fel­vo­nul­tat­ni és ezál­tal meg­mu­tat­ni a nyil­vá­nos­ság előtt. Hiá­ba tud­ja az ember, hogy vala­mi gigan­ti­kus hata­lom­ról van szó, még­is­csak más ezt lát­ni, meg­ta­pasz­tal­ni, micso­da erő ez.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu / Vésey Kovács László