Hírek Sport hirek Tel­jes a magyar lab­da­rú­gó válo­ga­tott keret

Tel­jes a magyar lab­da­rú­gó válo­ga­tott keret

Min­den­ki meg­ér­ke­zett Telkibe


Immár tel­jes, 25 fős keret áll Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány ren­del­ke­zé­sé­re Tel­ki­ben a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott csü­tör­tö­ki ango­lok elle­ni világ­baj­no­ki selej­te­ző­je előtt.

A magyar szö­vet­ség (MLSZ) hon­lap­já­nak beszá­mo­ló­ja sze­rint ked­den – igaz, edzés köz­ben – a Dal­las­ban fut­bal­lo­zó Schön Sza­bolcs is csat­la­ko­zott az Ang­lia, Andor­ra és Albá­nia elle­ni vb-selej­te­zők­re készü­lő nem­ze­ti csa­pat kere­té­hez. Így szer­dá­tól már tel­jes keret­tel készül­het az együtte

Már koráb­ban elhagy­ta az edző­tá­bort Lov­ren­csics Ger­gő, aki­nél a vizs­gá­la­tok rész­le­ges boka­sza­lag-sza­ka­dást mutat­tak ki. A Haj­duk Split lab­da­rú­gó­ja helyé­re a szö­vet­sé­gi kapi­tány nem hívott meg más játékost.

A ked­di prog­ram­ban az edzés mel­lett vide­ó­zás sze­re­pelt, szer­dán pedig már a hiva­ta­los edzés követ­ke­zik, amit meg­elő­ző­en Mar­co Ros­si és Schä­fer And­rás rész­vé­te­lé­vel tart saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót a válogatott.

A csü­tör­tö­ki, Ang­lia elle­ni talál­ko­zó a Pus­kás Aré­ná­ban 20.45-kor a 2015-ös Baj­no­kok Ligá­ja dön­tő­jét is veze­tő török Cüneyt Cakir síp­je­lé­re kezdődik. 

A mér­kő­zést az M4 Sport élő­ben közvetíti.

For­rás: Sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / Tőkés Máté