Hírek Elszakított területi hirek Tele­ki Pál-érdem­ér­met kapott Beke Ist­ván és Szőcs Zoltán

Tele­ki Pál-érdem­ér­met kapott Beke Ist­ván és Szőcs Zoltán

Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán még a feke­te­hal­mi bör­tön­ben rabos­ko­dott, ami­kor 2020-ban, a tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum cen­te­ná­ri­u­mán a Beth­len Gábor Ala­pít­vány Kura­tó­ri­u­ma arról dön­tött, hogy Tele­ki Pál-érdem­ér­met ado­má­nyoz Beke Ist­ván­nak és Szőcs Zol­tán­nak, aki­ket a román hata­lom „szé­kely ter­ro­ris­ták­nak” bélye­gez­ve ártat­la­nul meg­hur­colt, 2018. júli­us 4‑én 5 – 5 éves letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és bebörtönzött.

  • Szőcs Zol­tán, Csó­ti György és Beke Ist­ván a díj­át­adá­son. Fotó: Kisebb­sé­gi Jog­vé­dő Intézet
  • Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt több mint ezer­na­pos fog­va­tar­tás után a nyá­ron, júli­us 19-én helyez­ték fel­té­te­le­sen sza­bad­láb­ra. A kitün­te­tést – a dísz­ok­le­ve­let és a Rie­ger Tibor szob­rász­mű­vész által készí­tett érmet, melyen Tele­ki Pál egyik gon­do­la­ta, a Mer­jünk magya­rok len­ni olvas­ha­tó – a két egy­ko­ri vár­me­gyés­nek szep­tem­ber 25-én adták át a Pes­ti Vár­me­gye­há­za dísz­ter­mé­ben, ahol az egy­be­gyűl­te­ket első­ként Tar­nai Richárd, a Pest Megyei Kor­mány­hi­va­tal veze­tő­je köszön­töt­te. A kitün­te­tést Lezsák Sán­dor, a Beth­len Gábor Ala­pít­vány Kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke adta át Beke Ist­ván­nak és Szőcs Zol­tán­nak. A lau­dá­ci­ót Magyary Rozá­lia kurá­tor, a Pro Hun­ga­ria Kul­tu­rá­lis Érték­köz­ve­tí­tő Ala­pít­vány ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja tartotta.

    A díj­át­adást meg­elő­ző napon a Kisebb­sé­gi Jog­vé­dő Inté­zet veze­tő­jé­vel, Csó­ti Györggyel és mun­ka­tár­sa­i­val a továb­bi jogi lépé­se­ket beszél­ték meg. Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán ártat­lan­sá­gá­nak kimon­dá­sá­ért és kár­pót­lá­sért nem­zet­kö­zi fóru­mok­hoz for­dult, a stras­bour­gi Embe­ri Jogok Euró­pai Bíró­sá­gá­hoz már 2019 janu­ár­já­ban bead­ták kár­pót­lást kér­ve pana­szu­kat, most pedig hosszú elő­ké­szü­let után az Euró­pai Unió luxem­bour­gi bíró­sá­gá­nál pró­bál­koz­nak per­új­ra­fel­vé­te­lért és kártérítésért.

    „Tele­ki Pál a magyar örök­ség egyik leg­el­szán­tabb védel­me­ző­je volt. Az ő nevé­vel fém­jel­zett emlék­érem a magyar becsü­let­rend meg­fe­le­lő­je, és azt üze­ni, hogy mer­jünk magya­rok len­ni. A díj egy olyan sze­mé­lyi­ség nevét vise­li, aki a magyar tör­té­ne­lem egyik feke­te, nehéz idő­sza­ká­ban volt minisz­ter­el­nök.  Nekem és Zol­tán­nak csak túl kel­lett élni egy nagyon hosszú kény­szer­hely­ze­tet, ami­be ártat­la­nul csep­pen­tünk bele. Tele­ki Pál­nak szív­ügye volt a hatá­ron, a gúny­ha­tá­ron inne­ni és túli magyar­ság sor­sa, aki­nek a híres vörös tér­ké­pe bizo­nyí­tot­ta az elsza­kí­tott terü­le­te­ken lévő etni­ku­mok ará­nyát, aki­nek a sír­em­lé­kén az áll, hogy dol­go­zott a cser­ké­sze­tért és meg­halt a magyar nép becsüle­téért. Tri­a­non egy olyan szó, amely a mai magyar­ság köré­ben külön­bö­ző érzel­me­ket vált ki. Van­nak (…), akik­nek fáj, van­nak, akik elszo­mo­rod­nak, van­nak, akik egyet legyin­te­nek, és saj­nos nagyon sokan, aki­ket abszo­lút nem érde­kel. Nem érde­kel, pedig mind­annyi­unk tes­tén ott van a Tri­a­non által oko­zott seb. Itt ismét sorol­hat­nám, hogy van­nak sze­mé­lyek, aki­ket nem érde­kel ez a seb, van­nak sze­mé­lyek, akik elszo­mo­rod­nak e sebek lát­tán és vagyunk, akik min­dent meg­te­szünk annak érde­ké­ben, hogy ezek a sebek gyó­gyul­ja­nak, és ne fáj­ja­nak. Ter­mé­sze­te­sen bizo­nyos áldo­za­tok árán. Szü­lő­vá­ro­som­nak, Kéz­di­vá­sár­hely­nek, a szé­kely­ség­nek, a magyar nem­zet­nek ami­kor szük­sé­ge lesz a szol­gá­la­tom­ra, én ott fogok áll­ni a bari­ká­don. Ez a díj nem­csak engem illet, hanem a csa­lá­do­mat, baj­tár­sa­i­mat és azo­kat a nem­zet­test­vé­re­i­met, akik a meg­pró­bál­ta­tá­sok ide­jén mel­let­tem áll­tak. Isten óvja a Kár­pá­tok koszo­rúz­ta magyar hazán­kat!” – mon­dot­ta Beke István.

    For­rás: 3szek​.ro