Hírek Amerikai hirek Te is fiam, Fox? – Donald Trump és a Fox News szakítása

Te is fiam, Fox? – Donald Trump és a Fox News szakítása

Az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás egyik leg­na­gyobb meg­le­pe­té­se volt a Fox News tévé­csa­tor­na és Donald Trump elnök lát­vá­nyos ellen­té­te. Trum­pot sok­kol­ta, ami­kor a Fox még a sza­va­zat­szám­lá­lás vége előtt Joe Bident hoz­ta ki győz­tes­ként Arizonában.

Donald Trump amerikai elnök tévébeszédét sugárzó képernyők a Fox News hírcsatorna New York-i székházában 2019. január 8-án. Trump a jóslatokkal ellentétben nem jelentett be szükségállapotot az illegális bevándorlás miatt az amerikai-mexikói határkerítésnél kialakult helyzet kezelésére, és leszögezte: beleegyezne abba, hogy a déli határon ne fal, hanem acélkerítés épüljön.

Donald Trump­nak elnök­sé­ge négy éve alatt rossz volt a viszo­nya az ame­ri­kai média fősod­rá­ba tar­to­zó újsá­gok­kal, olda­lak­kal és csa­tor­nák­kal. Külö­nö­sen a CNN-nel nem szí­vel­ték egy­mást, és a hír­csa­tor­na most is igye­ke­zett meg­for­gat­ni ben­ne a kést, ami­kor az médi­u­mok között első­ként nevez­te a válasz­tá­sok vesz­te­sé­nek Trumpot.

Ami­re azon­ban az elnök nem szá­mí­tott, az a 2015 óta lojá­lis jobb­ol­da­li hír­té­vé, a Fox pál­for­du­lá­sa volt. Trump meg­vá­lasz­tá­sa előtt és után is bete­le­fo­nál­ga­tott és plat­for­mot kapott néze­tei kifejtésére.

„Et tu, Fox?”

A válasz­tás éjsza­ká­ján viszont a Fox az ada­tok 86 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­sá­ga mel­lett Joe Biden ari­zo­nai győ­zel­mét jósol­ta, majd később győz­tes­nek is kiki­ál­tot­ta az állam­ban. A The Tele­gra­ph című lap így adap­tál­ta az áru­lás miatt meg­döb­bent Juli­us Cae­sar utol­só sza­va­it: “Te is fiam, Fox?”

Trump tábo­ra ezek után neki­ment a csa­tor­na egyik hír­igaz­ga­tó­já­nak, Arnon Mish­kin­nek, akit „Clin­ton-sza­va­zó, Bident pén­ze­lő demok­ra­tá­nak” nevez­tek, mert bor­zal­mas dön­tést hozott és nem volt haj­lan­dó megmásítani.

A The Tele­gra­ph tudó­sí­tá­sa sze­rint Trump és a közel-kele­ti ügyek­kel meg­bí­zott veje, Jared Kush­ner sze­mé­lye­sen fel­hív­ta Rupert Mur­do­c­hot, a Fox tulaj­do­no­sát. Mur­doch, aki Nagy-Bri­tan­ni­á­ban a The Times és a The Sun bul­vár­lap gaz­dá­ja és akit a bal­ol­dal több ország­ban démo­ni­zál kon­zer­va­tív néze­tei miatt, egy e‑mailt kül­dött a The Washing­ton Post című, nem éppen Trump-barát lap­nak, és ebben cáfol­ta, hogy sze­mé­lye­sen panasz­ko­dott vol­na az elnök.

A követ­ke­ző napok­ban a Fox a kame­rák elé ültet­te Mish­kin válasz­tá­si hír­igaz­ga­tót, aki azzal vet­te védel­mé­be a dön­tést, hogy

“az arit­me­ti­ka fon­to­sabb, mint a politika”.

A Fox azzal kezd­te a Trump­tól való elfor­du­lást, hogy nagyon óva­to­san bánt az elnök kije­len­té­sé­vel, misze­rint válasz­tá­si csa­lás tör­tént volna.

“Egy­sze­rű­en nem lát­tuk, nem tár­ták még elénk” – mond­ta egyik műsor­ve­ze­tő­je. A viszony való­já­ban már tavasszal kez­dett meg­rom­la­ni, ami­kor Trump bírál­ni kezd­te a csa­tor­nát az őt előny­te­len szín­ben fel­tün­te­tő köz­vé­le­mény-kuta­tá­si ada­tok bemu­ta­tá­sa miatt. Az sem tet­szett neki, hogy a Fox kép­so­ro­kat közölt arról, hogy Barack Oba­ma egy­ko­ri elnök Joe Biden mel­lett kampányolt.

A The Tele­gra­ph idé­zi Jeff­rey McCallt, a DePa­uw Egye­tem kom­mu­ni­ká­ció­pro­fesszo­rát: „Ezek­nek az embe­rek­nek meg­van­nak a maguk újság­írói nor­mái, ame­lye­ket fenn akar­nak tar­ta­ni. Sze­rin­tem Mur­doch nem tele­fo­nál­gat a szer­kesz­tő­ség­be, hogyan tálal­ja­nak bizo­nyos történeteket.”

Azt, hogy Mur­doch ne befo­lyá­sol­ná a poli­ti­kát, viszont nehéz állí­ta­ni. Nagy-Bri­tan­ni­á­ban a The Sun emlé­ke­ze­tes módon kiállt Mar­ga­ret That­cher mel­lett. Ree­ce Peck, a Fox popu­liz­mus című könyv szer­ző­je sze­rint viszont­jól érzi, hon­nan fúj a szél: Biden nem jelent nagy fenye­ge­tést az ame­ri­kai üzle­ti világra

– mond­ta.

Még min­dig hős­nek tart­ják Trum­pot, de „ha kell, men­jen méltósággal”

Miköz­ben az ame­ri­kai média pél­dát­lan módon meg­sza­kí­tot­ta Trump beszé­dét, ami­kor csa­lást kez­dett emle­get­ni, a CNN és a Fox több­ször neki­ment egy­más­nak, miköz­ben az elnök azt állí­tot­ta, hogy mind­két csa­tor­na össze fog omla­ni, ha ő már nem lesz a Fehér Házban.

Trump jót tett a Fox­nak, mert elnök­sé­ge alatt meg­ug­rott a nézett­sé­ge. A csa­tor­na azon­ban már ott tart, hogy Trump egyik ked­venc kom­men­tá­to­ra, Lau­ra Ing­ra­ham is azt mond­ta: „az elnök­nek mél­tó­ság­tel­jes módon kel­le­ne távoz­nia”, ha arra kerül a sor, “bár remél­jük, nem így lesz”. Ing­ra­ham több tíz­mil­lió ember hősé­nek nevez­te Trum­pot, aki sze­rin­te “király­csi­ná­ló lesz 2024-ben”

.For­rás: MTI/ Inforadio