Hírek Vélemények/Publicisztikák Tán­colt, zenélt és mula­tott a XV. Csipke

Tán­colt, zenélt és mula­tott a XV. Csipke

Az idei XV. Csip­ke nép­tánc­tá­bor, ame­lyet min­den évben a Michi­gan állam­be­li, Sauk Val­ley­ben ren­dez­nek, az idén is egy újabb élet­re­szó­ló élménnyel gaz­da­gí­tot­ta a majd­nem két­száz részt­ve­vő magyar­ság­tu­dat­tal átita­tott lelkivilágát. 

Egy héten át folya­ma­to­san kicsik és nagyok tanul­ták és gya­ra­pí­tot­ták tudá­su­kat, az egyik leg­szebb magyar nép­ha­gyo­má­nya­ink­ból, a nép­ze­né­ből és a néptáncból.

Magyar­or­szág­ról és Erdély­ből érkez­tek a hiva­tá­sos nép­tánc­ta­ná­rok, éne­ke­sek, de a KCSP prog­ram ösz­tön­díj­ja­sai is segí­tet­ték a napi prog­ram gör­dü­lé­keny lefolyását.

Hege­dül­ni, brá­csáz­ni, furu­lyáz­ni, tán­col­ni, éne­kel­ni és kézi­mun­káz­ni taní­tot­ták a kis­gyer­me­ke­ket. A fel­nőtt tánc­ok­ta­tás kere­té­ben az idén a bonci­dai és a felcsí­ki tán­cok­ra került sor. De volt kato­ta­sze­gi legé­nyes és az inver­ti­ta is ismét­lés­re került.

Az egy­he­tes nép­tánc­tá­bor fény­pont­ja az a szer­da dél­utá­ni felcsí­ki lako­da­lom leját­szá­sa volt, amely­re min­den tábor­la­kó meg­hí­vást kapott és ame­lyen részt is vett. 

A legé­nyes ház­nál a vőfély elbú­csúz­tat­ta a vőle­gényt, majd átment a lako­dal­mas menet a lányos ház­hoz, ahol a meny­asszonyt kikér­ték. Elbú­csú­zott a szü­le­i­től, majd közö­sen a temp­lom­ba vonult a nász­nép, han­gos zene­szó­val és énekléssel.

A lako­dal­mas dinom-dánom egy haj­na­lig tar­tó tánc­ház­ba vég­ző­dött, ahol min­den­ki ked­vé­re tán­colt és mulatott.

Utol­só nap, pén­te­ken este, amely egy­ben a tábor végét is jelen­ti, egy szín­vo­na­las gála­mű­sor­ra került sor, ame­lyet az elmúlt héten tanul­tak­ból mutat­tak be első­sor­ban a gyerkőcök. 

A hiva­tá­sos zené­szek, tánc és ének­ta­ná­rok pedig egy fer­ge­te­ges elő­adás­sal zár­ták le a hiva­ta­los részét a XV. Csip­ke tábornak. 

A főszer­ve­zők Sala­mon József és And­rea meg­kö­szön­ték a ren­ge­teg segít­sé­get a társ­szer­ve­zők­nek, a zené­szek­nek az ígé­nyes élő zenét, amely­nek külön­le­ges vará­zsa van. Az önkén­te­sek vál­la­lá­sa­it kiemel­ték, nél­kü­lük nehe­zebb lett volna.

Min­den­kit sze­re­tet­tel vár­nak 2024-ben !