Támo­ga­tás

Támo­ga­tás

Amennyi­ben cél­ki­tű­zé­se­ink­kel és érték­men­tő mun­kánk­kal egyet­ért, ado­má­nyoz­hat az ala­pít­vány javá­ra, melyet hálás szív­vel, meg­kö­szö­nünk, nyel­vünk, kul­tú­ránk nevé­ben és annak meg­őr­zé­sé­re for­dít­juk! Köszön­jük