Hírek Elszakított területi hirek Tamá­si Áron-emlék­táb­lá­kat avattak

Tamá­si Áron-emlék­táb­lá­kat avattak

Tamá­si Áron még min­dig hívó­szó, aki­től a gye­re­kek haza­sze­re­te­tet is tanul­hat­nak – jelen­tet­te ki Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra a fel­vi­dé­ki Rév­ko­má­rom­ban, ahol beszé­det mon­dott a Tamá­si Áron-emlék­év záró­ese­mé­nye­ként meg­szer­ve­zett emlék­táb­la-ava­tá­son pénteken.

    Az állam­tit­kár elmond­ta: az emlék­évek révén a nem­ze­ti össze­tar­to­zás tuda­tát, érzé­sét akar­ják erő­sí­te­ni, s Tamá­si Áron­ra azért is esett a válasz­tás, mert élet­tör­té­ne­té­vel szim­bo­li­zál­ja a magyar­sá­got, hiszen Szé­kely­föl­dön szü­le­tett, élt Erdély­ben, a tri­a­no­ni Magyar­or­szág terü­le­tén, tett egy pró­bál­ko­zást Ame­ri­ká­ban, aztán vissza­tért Erdély­be, s Magyar­or­szá­gon halt meg. Az emlék­év válasz­tá­sá­val azt a szán­dé­kot is követ­ték, hogy a gye­re­kek sze­res­sék meg az olva­sást, és haza­sze­re­tet is tanul­ja­nak, hiszen Tamá­si humo­ros, len­dü­le­tes, olvas­má­nyos regé­nyei nagyon alkal­ma­sak erre.

    Rév­ko­má­rom­ban a helyi Jókai Szín­ház­nál helyez­ték el Tamá­si Áron emlék­táb­lá­ját. Ezzel össze­füg­gés­ben Potá­pi Árpád János rámu­ta­tott: úgy tekin­te­nek a Jókai Szín­ház­ra, mint a fel­vi­dé­ki magyar kul­tú­ra egyik fel­leg­vá­rá­ra, egy olyan intéz­mény­re, amely kul­tu­rá­lis köz­pont is, s így remé­lik, hogy a táb­lá­val ráirá­nyít­ják a figyel­met a szín­ház­ra, más­részt pedig bíz­nak abban, hogy a szín­ház ismét műsor­ra tűzi Tamá­si darabjait.

    A Tamá­si Áron szü­le­té­sé­nek 125. évfor­du­ló­já­ra meg­hir­de­tett emlék­év fővéd­nö­ke Kövér Lász­ló, a Magyar Ország­gyű­lés elnö­ke, a prog­ram­so­ro­zat lebo­nyo­lí­tó­ja pedig a Magyar­ság Háza volt. Az emlék­év zárá­sa­ként a Kár­pát-meden­ce és a diasz­pó­ra tíz hely­szí­nén avat­tak és avat­nak Tamá­si Áron-emlék­táb­lát. Pén­te­ken erre egy­ide­jű­leg került sor a fel­vi­dé­ki Rév­ko­má­rom­ban, a hor­vát­or­szá­gi Eszé­ken és a szlo­vé­ni­ai Lend­ván, a kár­pát­al­jai Bereg­szá­szon szom­ba­ton avat­tak emlék­táb­lát. Az emlék­év záró­ese­mé­nye­ként hason­ló emlék­je­let avat­nak majd a német­or­szá­gi Kastl­ban, az auszt­rá­li­ai Bris­ba­ne-ben, a dél-afri­kai Johan­nes­burg­ban, Argen­tí­ná­ban Bue­nos Aires­ben, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban Cleve­land­ben, és a kana­dai Edmon­ton­ban is.

    For­rás: 3szek​.ro