Hírek Magyarországi hírek Tamá­si Áron-emlékév

Tamá­si Áron-emlékév

Neve az egész magyar nem­zet szá­má­ra hívó­szó – Tamá­si Áron-emlék­év kezdődik

A Már­ton Áron- (2016), a Szent Lász­ló- (2017), a Mátyás király- (2018) és a II. Rákó­czi Ferenc-emlék­év (2019) után 2022-re Tamá­si Áron-emlék­évet hir­de­tett a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­sá­ga, az író szü­le­té­sé­nek 125. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból. Az ezt beje­len­tő saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón elhang­zott: az emlék­évet lebo­nyo­lí­tó Magyar­ság Háza és a Tamá­si Áron-emlék­bi­zott­ság a Kár­pát-meden­cé­ben, az anya­or­szág­ban és a diasz­pó­rá­ban élő hon­fi­tár­sa­in­kat egy­aránt sze­ret­né meg­szó­lí­ta­ni prog­ram­ja­i­val. Tamá­si Áron Far­kas­la­kán szü­le­tett és nevel­ke­dett, rövid ide­ig az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban is élt, de onnan hamar vissza­tért Erdély­be. Vég­aka­ra­ta sze­rint a szü­lő­föld­ben nyugszik.

Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón elmond­ta: Tamá­si Áron neve az egész magyar nem­zet szá­má­ra hívó­szó, nem­csak Erdély­ben, Magyar­or­szá­gon és a Kár­pát-meden­cé­ben, hanem szer­te a nagy­vi­lág­ban, ahol magya­rok élnek. A Tamá­si-élet­mű a magyar kul­tú­ra elide­ge­nít­he­tet­len része, szer­ve­sen hoz­zá­tar­to­zik a magyar iden­ti­tás­hoz, éppen ezért az emlék­év ren­dez­vé­nye­it sze­ret­nék elvin­ni világ­szer­te minél több magyar közös­ség­hez – tet­te hoz­zá. „Szá­munk­ra Tamá­si Áron nem­csak a szé­kely-magyar írót jelen­ti, hanem azt az embert is, aki egész éle­té­ben hitet tett magyar­sá­ga, nyel­ve, kul­tú­rá­ja mel­lett. Mun­kás­sá­ga is ezt bizo­nyít­ja” – fogal­ma­zott az állam­tit­kár. Kiemel­te: az emlék­év fon­tos cél­ja, hogy az írót minél köze­lebb vigye a gyer­me­kek­hez, a fia­ta­lok­hoz, ezért a prog­ra­mok jó részé­nek cél­kö­zön­sé­ge ez a kor­osz­tály lesz.

Csi­bi Krisz­ti­na, Magyar­ság Háza igaz­ga­tó­ja hang­sú­lyoz­ta: 2018-ban, a Mátyás király-emlék­év­ben közel 300 ren­dez­vényt való­sí­tot­tak meg, és fel­tett szán­dé­kuk, hogy ez idén is így legyen, sőt a kül­ho­ni magyar pro­duk­ci­ók – kiál­lí­tá­sok, iro­dal­mi estek és más prog­ra­mok – ván­do­rol­ta­tá­sát még inkább a diasz­pó­ra terü­le­te­i­re szán­dé­koz­nak össz­pon­to­sí­ta­ni. „A Magyar­ság Háza éle­té­ben min­dig kiemel­ke­dő jelen­tő­sé­gű júni­us 4‑e, a nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­ja, amely idén egy­be­esik a pün­kös­di búcsú­val. Erre az alka­lom­ra a csík­som­lyói kegy­hely kör­nye­ze­té­be több prog­ra­mot is ter­ve­zünk” – tájé­koz­ta­tott Csi­bi Krisztina.

A. Sza­bó Mag­da, a buda­pes­ti Tamá­si Áron Köz­ala­pít­vány elnö­ke, a Tamá­si Áron 125 Emlék­év pro­jekt­ve­ze­tő­je rámu­ta­tott: az író a ma embe­re szá­má­ra is lénye­gi dol­go­kat fogal­maz meg élet­ről, hit­ről, sza­bad­ság­ról, lélek­ről. Az emlék­év jel­mon­da­tát – „Nincs módunk­ban kitér­ni a hűség elől” – a Magyar Fohász című írá­sá­ból köl­csö­nöz­ték. Ez a hűség Tamá­si egész élet­mű­vé­re érvé­nyes – húz­ta alá A. Sza­bó Mag­da. Össze­fog­lal­ta: az emlék­év janu­ár 22-én, a magyar kul­tú­ra nap­ján a maros­vá­sár­he­lyi kul­túr­pa­lo­tá­ban nyí­lik meg a helyi Spekt­rum Szín­ház Tün­dök­lő Jero­mos című elő­adá­sá­val, ugyan­ek­kor Buda­pes­ten a Nem­ze­ti Szín­ház nagy­szín­pa­dán közép­is­ko­lás diák­szín­ját­szók ját­sza­nak rész­le­te­ket Tamá­si műve­i­ből. Az emlék­év során sok más mel­lett lesz novel­la­pá­lyá­zat, illuszt­rá­ci­ós ver­seny, pró­za­mon­dó vetél­ke­dő, Tamá­si ihle­té­sű báb­elő­adás, tánc­já­ték, mese, meg­je­le­nik folyó­irat-emlék­szám, tanul­mány­kö­te­tek és az MMA kiadó az Ábel-tri­ló­gi­át is kiad­ja ünne­pi kiadás­ban. Szep­tem­ber husza­di­ka, a 125. szü­le­té­si évfor­du­ló nap­ja az év kiemel­ke­dő ese­mé­nye lesz Far­kas­la­kán a szü­lő­há­zá­nál. „Egy­szer­re lesz jelen az emlék­év­ben a pró­za­író, a drá­ma­író és a tün­dök­le­tes egyé­ni­ség” – vázol­ta A. Sza­bó Magda.

Had­nagy Jolán, a far­kas­la­ki Tamá­si Áron Műve­lő­dé­si Egye­sü­let veze­tő­je is tag­ja az emlék­bi­zott­ság­nak, ő az erdé­lyi prog­ra­mo­kat koor­di­nál­ja. Az emlék­év fővéd­nö­ke Kövér Lász­ló, a Magyar Ország­gyű­lés elnö­ke. Az ese­mé­nyek­ről rész­le­te­sen tájé­koz­tat a www​.tama​sia​ron​em​le​kev​.hu hon­lap és az emlék­év Face­book-, illet­ve Ins­ta­gram-felü­le­te.

Var­ga Gab­ri­el­la
Fény­ké­pek for­rá­sa: Face­book (Tamá­si Áron 125 Emlék­év és Potá­pi Árpád János)

For­rás: eletunk​.net