Hírek Elszakított területi hirek Tamá­si Áron arc­ké­pé­vel díszí­tett moz­dony húz­za idén a csík­som­lyói zarándokvonatot

Tamá­si Áron arc­ké­pé­vel díszí­tett moz­dony húz­za idén a csík­som­lyói zarándokvonatot

Idén is elin­dul a Szé­kely Gyors-Csík­som­lyó Exp­ressz a csík­som­lyói búcsúba

A zarán­dok­vo­nat júni­us 3‑án indul és 6‑án, pün­kösd­hét­főn érke­zik vissza – közöl­ték a szer­ve­zők csü­tör­tö­kön Buda­pes­ten. A vonat dísz­ven­dé­ge Dévai Nagy Kamil­la Liszt Ferenc-díjas éne­kes lesz.

Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón kiemel­te: az elmúlt bő tíz év talán leg­na­gyobb aján­dé­ka, hogy a kor­mány meg tud­ta erő­sí­te­ni a nem­ze­ti össze­tar­to­zás érzé­sét a Kárpát-medencében. 

A magyar nem­zet „ünne­pe­i­ben is egy­sé­ges”. Közös ünne­pe a nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­ja júni­us 4‑én és az idén azzal egy nap­ra eső csík­som­lyói búcsú – mondta.

Az állam­tit­kár kitért arra: 2022 Tamá­si Áron-emlék­év a 125 éve szü­le­tett író­ra emlé­kez­ve, aki – érté­ke­lé­se sze­rint – nem­csak az erdé­lyi, hanem a tel­jes magyar iro­da­lom egyik leg­na­gyobb és leg­ol­va­sot­tabb író­ja. Az emlék­év szá­mos prog­ram­ja mel­lett öröm­te­li­nek nevez­te, hogy idén a Szé­kely Gyors-Csík­som­lyó Exp­ressz vona­tot az író arc­ké­pé­vel díszí­tett moz­dony húzza.

Potá­pi Árpád János kitért arra is: a kor­mány támo­ga­tás­po­li­ti­ká­já­nak köszön­he­tő­en 2022-ben „egy­sé­ges Kár­pát-meden­cé­ről beszél­he­tünk, ha okta­tás­ról, kul­tú­rá­ról, gaz­da­ság­ról, sport­ról, médi­á­ról van szó”, és az egy­sé­ges magyar nem­zet nehéz hely­zet­ben is egy­ége­sen nyil­vá­nul meg.

Ma a „leg­fe­nye­ge­tőbb”, a követ­ke­ző idő­sza­kot és a vasár­na­pi ország­gyű­lé­si válasz­tást is meg­ha­tá­ro­zó kér­dés a „hábo­rú vagy a béke kérdésre”.

A kor­mány min­dent meg­tesz a béke meg­őr­zés­érét, és sem­mi­lyen intéz­ke­dést nem támo­gat, amely az orszá­got, a nem­ze­tet hábo­rú­ba sodorhatja

– hangoztatta. 

Ugyan­ak­kor min­den ere­jük­kel támo­gat­ják a Magyar­or­szág­ra mene­kü­lő­ket és a kár­pát­al­jai magyar­sá­got, hogy kitart­has­sa­nak szü­lő­föld­jü­kön. Meg­je­gyez­te: a kár­pát­al­jai magyar­ság nagy része ott­hon maradt és ők segí­te­nek a bel­ső menekülteknek. 

Kor­má­nyos Lász­ló, a MÁV-Start Zrt. vezér­igaz­ga­tó-helyet­te­se elmond­ta: az embe­rek napi utaz­ta­tá­sa mel­lett a MÁV-Start Zrt. fon­tos­nak tar­ja, hogy kiszol­gál­ja a nyá­ri idő­szak­ban a sza­bad­idős uta­zá­so­kat is. 

Elmond­ta: 2021-ben közel 100 külön­vo­nat­tal nagy­já­ból 1000 cso­por­tot, 100 000 utast – több­sé­gé­ben gye­re­ke­ket – szál­lí­tott a vas­út orszá­gon belül. Kiemel­te, hogy negy­ven külön­vo­nat­tal 50 ezer gye­re­ket szál­lí­tot­tak Erzsébet-táborokba. 

Szólt arról is: a vas­út helyt­állt a koro­na­ví­rus-jár­vány ide­jén is, most pedig új és hatal­mas fel­ada­tuk az ukraj­nai mene­kül­tek szállítása. 

Csi­bi Krisz­ti­na, a Magyar­ság Háza ügy­ve­ze­tő­je a Tamá­si Áron-emlék­év­ről szól­va hang­sú­lyoz­ta: a Magyar­ság Háza úgy tekint a Tamá­si Áron-élet­mű­re, mint az anya­or­szág­ban, a Kár­pát-meden­cé­ben, illet­ve a diasz­pó­rá­ban élő magya­rok között össze­kö­tő kapocs­ra. Az emlék­év prog­ram­jai a fia­ta­lok­ra foku­szál­nak, aki­ket pályá­za­tok­kal, vetél­ke­dők­kel,  szín­há­zi elő­adá­sok­kal, iro­dal­mi estek­kel pró­bál­nak meg­szó­lí­ta­ni – ismertette.

A vona­tot díszí­tő Tamá­si Áron-mat­ri­cá­ról elmond­ta: Török Máté ter­vén lát­ha­tó Tamá­si Áron port­ré­ja és alá­írá­sa, az író szü­lő­fa­lu­já­nak, Far­kas­la­ká­nak a lát­ké­pe, a tele­pü­lés temp­lo­má­nak szi­lu­ett­je, vala­mint az emlék­év logója.

Mező Tibor, a Kár­pá­te­u­ró­pa Uta­zá­si iro­da ügy­ve­ze­tő­je ismer­tet­te: az indu­ló vona­to­kat kato­li­kus pap és refor­má­tus lel­kész áld­ja majd meg.

A vonat dísz­ven­dé­ge Dévai Nagy Kamil­la Liszt Ferenc-díjas éne­kes lesz. Emel­lett a vona­ton nép­ze­né­szek ját­szák majd min­dig annak a táj­nak a zené­jét, ahol a vonat éppen átha­lad. Elmond­ta: az elmúlt évek tapasz­ta­la­tai alap­ján a magyar­lak­ta tele­pü­lé­se­ken, a töb­bi között Nagy­vá­ra­don, Kolozs­vá­ron és Gyer­gyó­szent­mik­ló­son magya­rok szá­zai, ezrei köszön­tik majd a vonatot. 

Szé­kely­föld­re érve a zarán­do­ko­kat felcsí­ki és alcsí­ki fal­vak­ban szé­kely csa­lá­dok­nál szál­lá­sol­ják el. A pén­te­ki uta­zás után a zarán­dok­lat fő prog­ram­ja szom­ba­ton csík­som­lyói búcsúi szent­mi­se a Mária-kegy­he­lyen – mond­ta. Vasár­nap a vonat­tal Gyi­mes­be, az ezer­éves határ­hoz zarán­do­kol­nak, majd – az idei év új prog­ram­ele­me­ként – részt vesz­nek a Gyi­mes­kö­zép­lo­kon szer­ve­zett, Pün­kös­di For­ga­tag elne­ve­zé­sű magyar-szé­kely találkozón. 

A zarán­do­kok itt adják át a Böj­te Csa­ba feren­ces szer­ze­tes gyer­mek­ott­ho­nai javá­ra a vona­ton gyűj­tött ado­má­nyo­kat – hang­zott el. A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón kiosz­tott ismer­te­tő sze­rint a Csík­som­lyó Exp­ressz Szom­bat­hely­ről indul, majd Sop­ron, Kapu­vár, Csor­na, Győr, Komá­rom, Tata­bá­nya érin­té­sé­vel érke­zik Buda­pest­re, a Kele­ti pályaudvarra. 

Itt a Csík­som­lyó Exp­resszt össze­kap­csol­ják a Szé­kely Gyors­sal, és a két vonat együtt, „össz­nem­ze­ti zarán­dok­vo­nat­ként” indul Erdély­be. A két vona­ton – az elő­ző évek­hez hason­ló­an – 1100 zarán­dok uta­zik majd.

A Szé­kely Gyors és a Csík­som­lyó Exp­ressz kocsi­ja­i­ban han­go­sí­tás van, és a vona­ton uta­zó ide­gen­ve­ze­tők folya­ma­to­san tájé­koz­tat­ják majd a zarán­do­ko­kat a lát­ni­va­lók­ról. Csík­som­lyón az első búcsú­já­rást a legen­da sze­rint 1567-ben tar­tot­ták, ami­kor János Zsig­mond erdé­lyi feje­de­lem fegy­ver­rel akar­ta a kato­li­kus szé­ke­lye­ket az uni­tá­ri­us val­lás fel­vé­te­lé­re kényszeríteni. 

Csík, Gyer­gyó és Kászon népe pün­kösd szom­bat­ján Csík­som­lyón gyü­le­ke­zett, Szűz Mária segít­sé­gét kér­te, majd legyőz­te a feje­de­lem sere­gét a Har­gi­ta Tol­va­jos-hágó­já­ban. A dia­dal után újfent Csík­som­lyón adtak hálát, egy­ben foga­dal­mat tet­tek, hogy ezután pün­kösd szom­bat­ján min­den évben elza­rán­do­kol­nak oda.

For­rás: szze​kely​hon​.ro