Hírek Magyarországi hírek Talál­kozz Jézus­sal Budapesten!

Talál­kozz Jézus­sal Budapesten!

Meg kell talál­ni az össz­han­got, hiszen ez nem egy olyan buli, ahol egy­sze­rű­en csak jól érez­zük magun­kat. Itt a „jól­ér­zés­nek” van egy tar­tal­ma, van egy konk­rét olyan öröm, ami a hitünk sze­rint ter­mé­szet­fö­löt­ti ere­de­tű, amely mélyen meg­érin­ti az embert, és ezt feje­zi ki az örö­mé­vel – fogal­ma­zott por­tá­lunk­nak Mohos Gábor püs­pök, a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus Tit­kár­sá­gá­nak veze­tő­je azon a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón, ahol rész­le­te­i­ben ismer­tet­ték a Buda­pes­ten meg­ren­de­zés­re kerü­lő 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszust. A kato­li­kus egy­ház nem­zet­kö­zi ese­mé­nyét a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt ren­de­zik meg idén szep­tem­ber 5 – 12. között, a záró­mi­sét a vára­ko­zá­sok sze­rint Ferenc pápa celeb­rál­ja majd.

Idén vég­re meg­ren­de­zés­re kerül­het a vírus­jár­vány miatt elha­lasz­tott 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus Buda­pes­ten, amely­nek záró­mi­sé­jét vár­ha­tó­an a kato­li­kus egy­ház feje, Ferenc pápa celeb­rál­ja. A szer­ve­zők sze­rint üze­net­ér­té­kű a Szent­atya láto­ga­tá­sa, hiszen utol­já­ra 21 évvel ezelőtt, II. János Pál pápa volt jelen Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszu­son. A kon­fe­ren­cia prog­ram­ja­i­ról csü­tör­tö­ki saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján tájé­koz­ta­tott Mohos Gábor püs­pök, a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus Tit­kár­sá­gá­nak veze­tő­je és a főtit­kár, Fábry Kor­nél. Mint elöl­já­ró­ban kiemel­ték, a vál­to­za­tos prog­ra­mok igye­kez­nek meg­szó­lí­ta­ni a hitet mély­sé­gé­ben meg­élő­ket csak­úgy, mint azo­kat, akik kere­sik az utat, a talál­ko­zást Jézus­sal, amely­re a világ­ese­mény meg­hí­vá­sa is utal.

TARTALMA VAN AZ ÜNNEPNEK

Mohos Gábor, esz­ter­gom-buda­pes­ti segéd­püs­pök a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót köve­tő­en segí­tett fel­ol­da­ni azt a kér­dést, mennyi­ben tekint­sünk az eucha­risz­ti­kus kon­fe­ren­ci­á­ra ünnep­ként, a világ keresz­té­nye­i­nek talál­ko­zó­ja­ként, illet­ve elmé­lyü­lést igény­lő lel­ki alka­lom­ként. Mohos Gábor sze­rint sze­mély- és kul­tú­ra­füg­gő, ki hogyan, milyen vér­mér­sék­let­tel ünne­pel. Mint hoz­zá­tet­te, a világ­nak ezen a felén az ünnep­hez – külö­nö­sen egy­há­zi össze­füg­gés­ben – tár­sul egy­faj­ta emel­ke­dett­ség, komoly­ság, ugyan­ak­kor érzé­kel­he­tő egy­faj­ta szán­dék a hívek részé­ről, hogy job­ban han­got adja­nak az ünne­pi hangulatnak.

Meg kell talál­ni az össz­han­got, hiszen ez nem egy olyan buli, ahol egy­sze­rű­en csak jól érez­zük magun­kat. Itt a „jól­ér­zés­nek” van egy tar­tal­ma, van egy konk­rét olyan öröm, ami a hitünk sze­rint ter­mé­szet­fö­löt­ti ere­de­tű, amely mélyen meg­érin­ti az embert, és ezt feje­zi ki az örömével

– fogal­ma­zott a segédpüspök.

Mohos Gábor. Fotó: Hor­váth Péter Gyula/PestiSrácok.hu

A SZENTATYA IRAKBA IS ELLÁTOGATOTT A JÁRVÁNYVESZÉLY ELLENÉRE

Mohos Gábor arról is beszélt, hogy az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus egyik fon­tos ese­mé­nye az első­ál­do­zás, amely­nek régi hagyo­má­nyai van­nak. Hoz­zá­tet­te: a jár­vány­hely­zet kap­csán első­sor­ban Magyar­or­szág­ról, illet­ve adott eset­ben a hatá­ron túli magyar­ság részé­ről vár­ják az első­ál­doz­ni szán­dé­ko­zó­kat, de ha a fel­té­te­lek ezt lehe­tő­vé teszik, bár­mely ország pol­gá­ra szá­má­ra nyit­va áll a lehe­tő­ség. A koro­na­ví­rus-hely­zet­re tér­ve a segéd­püs­pök kiemelte:

a hírek alap­ján azt lát­juk, és abban remény­ke­dünk, hogy egy-két hóna­pon belül uni­ós szin­ten meg­ol­dó­dik a sza­bad moz­gás kér­dé­se, külö­nö­sen, ha sike­rül egy­sé­ges sza­bály­rend­szert elfo­gad­ni. Az uni­ón kívül eső magyar­lak­ta vidé­kek szá­má­ra is bíz­ha­tunk abban, hogy biz­to­sít­va lesz a beuta­zás lehe­tő­sé­ge, és részt tud­nak ven­ni a kongresszuson.

Mint meg­je­gyez­te, inkább azon fog múl­ni a rész­vé­tel, hogy a jár­vány­hely­zet kap­csán ki mennyi­re bátor, vagy inkább óva­tos. Mohos Gábor hang­sú­lyoz­ta: az elő­ző évben java­sol­tak sze­rint könnyebb lesz azok­nak, akik egy cso­port­hoz csat­la­koz­va vesz­nek részt az ese­mé­nye­ken, hiszen őket egy egy­ség­nek tekin­tik a szer­ve­zők, együtt mozog­hat­nak és a helyük is egy­más mel­lett lesz. Hoz­zá­tet­te, hogy a csa­lá­dok is cso­por­tok­ként regiszt­rál­hat­nak. Mohos Gábor kitért arra, hogy Ferenc pápa magyar­or­szá­gi láto­ga­tá­sá­nak konk­rét apro­pó­ja az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus; ebben az érte­lem­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy most egy egy­há­zi ese­mény­re érke­zik, amely­nek közép­pont­ja a szent­mi­se­ál­do­zat bemu­ta­tá­sa lesz szep­tem­ber 12-én vasár­nap. A segéd­püs­pök kiemel­te, hogy a pápa láto­ga­tá­sá­hoz fűző­dő remé­nyek­hez az egyet­len tám­pon­tot a Szent­atya közel­múlt­be­li, ira­ki láto­ga­tá­sa adhat­ja, amely a jár­vány­hely­zet elle­né­re is megvalósult.

Zsuf­fa Tün­de, Mohos Gábor, Fábry Kor­nél. Fotó: Hor­váth Péter Gyula/PestiSrácok.hu

PÁPAI SZENTMISÉVEL ZÁRUL A KONFERENCIA

A saj­tó­téj­ékoz­ta­tón rész­le­te­i­ben is ismer­tet­ték a Kon­fe­ren­cia ese­mény­so­ro­za­tá­nak állo­má­sa­it, ame­lyet szep­tem­ber 2 – 4. között Esz­ter­gom­ban a Teo­ló­gi­ai Szim­pó­zi­um előz meg, ahol az Eucha­risz­ti­á­ról, a szent­ség­imá­dás­ról szó­ló elő­adá­sok hang­za­nak el magyar és kül­föl­di – köz­tük euró­pai- és ten­ge­ren­tú­li – teológusoktól. 

  • A kong­resszus nagy­sza­bá­sú nyi­tó­ün­nep­ség­gel – ezer­fős kórus köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – szep­tem­ber 5‑én, a Hősök terén veszi kez­de­tét. Május 31-ig jelent­kez­het­nek azok, akik első­ál­do­zó­ként sze­ret­né­nek részt ven­ni a nyi­tó szent­mi­sén. Az ese­mény egy­ben a főegy­ház­me­gye isko­lá­i­nak tan­év­nyi­tó ünnep­sé­ge is lesz.
  • A NEK „hét­köz­nap­ja­in”, szep­tem­ber 6 – 10. között az ese­mé­nyek fő hely­szí­ne a Hung­ex­po lesz. A szent­mi­sé­ken kívül tanú­ság­té­te­lek és elő­adá­sok hang­za­nak el. Öt kon­ti­nens­ről vár­ják a szer­ve­zők az elő­adó­kat és ter­mé­sze­te­sen a zarán­do­ko­kat is. Május 31-ig ked­vez­mé­nye­sen vált­hat­nak belé­pőt a Hung­ex­pón lévő prog­ra­mok­ra, amely tar­tal­maz egy meleg ebé­det is.

A leg­messzebb­ről, a Fülöp-szi­ge­tek­ről José Pal­ma, Cebu érse­ke érke­zik, aki közel 11 ezer kilo­mé­tert uta­zik. Talál­koz­hat­nak az érdek­lő­dők And­rew Yeom Soo-jung bíbo­ros­sal, Szö­ul érse­ké­vel is. Ő az első római kato­li­kus veze­tő, aki 2014 máju­sá­ban átlép­te a dik­ta­tó­ri­kus Észak-Korea hatá­rát. Jön továb­bá Pie­ro Mari­ni érsek, a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszu­sok Pápai Taná­csá­nak elnö­ke, aki Szent II. János Pál pápa egy­ko­ri szer­tar­tás­mes­te­re volt évti­ze­de­ken át. Szin­tén elő­adást tart a golyó­ál­ló bíbo­ros­ként emle­ge­tett riói érsek, Ora­ni João Tem­pesta is, aki túl­élt két fegy­ve­res rab­lást és egy utcai lövöl­dö­zést. Szá­mos elő­adó érke­zik olyan ország­ból, ahol napi szin­ten kell szem­be­sül­ni a keresz­té­nyek elnyo­má­sá­val, üldözésével.

  • Egész héten vál­to­za­tos prog­ra­mok­kal vár­ják a szer­ve­zők város­szer­te az érdek­lő­dő­ket a NEK kere­té­ben: Böj­te Csa­ba elő­adá­sa, For­rás­Pont, Ákos-kon­cert, csa­lá­di nap a Mar­git­szi­ge­ten, Szent Ist­ván-könyv­hét és vásár a Bazi­li­ka előt­ti téren, a Csík Zene­kar, a Szent Efrém Fér­fi­kar, a 100 Tagú Cigány­ze­ne­kar, a Moszk­vai Pat­ri­ar­chá­tus Kórus kon­cert­je – csak néhány ezek közül. A kong­resszus heté­ben zaj­lik az Ars Sac­ra fesz­ti­vál is.
  • A Kos­suth téren szep­tem­ber 11-én Erdő Péter bíbo­ros celeb­rál szent­mi­sét, amely után gyer­tyás kör­me­ne­tet tar­ta­nak a Hősök teré­ig. Az ese­mény egy­ben orszá­gos minist­ráns­ta­lál­ko­zó is.
  • A záró szent­mi­se szep­tem­ber 12-én, 11 óra 30 perc­kor kez­dő­dik a Hősök terén. Az Ope­ra­ház 120 fős zene­ka­rán kívül fel­lép az Ope­ra­ház kóru­sa és az ország min­den tájá­ról érke­ző tagok­ból álló nagy­kó­rus össze­sen 2080 fővel. A ter­vek sze­rint Ferenc pápa szep­tem­ber 12-én érke­zik Buda­pest­re, ő celeb­rál­ja a NEK zárómiséjét.

A szer­ve­zők kiemel­ték: város­szer­te infó­pon­tok nyúj­ta­nak majd segít­sé­get az érdek­lő­dők­nek. A NEK sike­res lebo­nyo­lí­tá­sá­ban ren­ge­teg önkén­tes is részt vesz, akik­hez május végé­ig még lehet csat­la­koz­ni. Erre biz­tat­nak az Önkén­te­sek hír­nö­kei is: töb­bek között Mik­ló­sa Eri­ka ope­ra­éne­kes, Dani Gyön­gyi para­lim­pi­kon világ­baj­nok tőrö­ző, Dáni­el­fy Ger­gő szí­nész, vala­mint Kuz­má­nyi Ist­ván, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője.

Az ese­mé­nyek­re regiszt­rál­ni az iec2020​.hu olda­lon lehet.

Veze­tő­kép: Hor­váth Péter Gyula/PestiSrácok.hu

For­rás: Pes​tis​ra​cok​.hu