Hírek Magyarországi hírek Takács Sza­bolcs lesz hazánk új washing­to­ni nagykövete

Takács Sza­bolcs lesz hazánk új washing­to­ni nagykövete

Takács Sza­bolcs lesz hazánk új washing­to­ni nagy­kö­ve­te – jelen­tet­te be a Fehér Ház meg­hí­vá­sá­ra Washing­ton­ba láto­ga­tó Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter. A tár­ca­ve­ze­tő emlé­kez­te­tett: Sza­bó Lász­ló koráb­bi washing­to­ni nagy­kö­vet ápri­lis­ban hagy­ta el állo­más­he­lyét, ezért „itt volt az ide­je egy új misszió­ve­ze­tő kinevezésének”.

– Tet­tem egy javas­la­tot Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök úrnak, amit minisz­ter­el­nök úr elfo­ga­dott, így Takács Sza­bolcs lesz hazánk követ­ke­ző washing­to­ni nagykövete

– fogal­ma­zott Szij­jár­tó Péter. Emlé­kez­te­tett: Takács Sza­bolcs koráb­ban euró­pai uni­ós ügye­kért fele­lős állam­tit­kár­ként tevé­keny­ke­dett, majd pedig a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban foly­tat­ta mun­ká­ját, ahol jelen­leg az Egye­sült Király­ság­nak az Euró­pai Uni­ó­ból való kilé­pé­sé­ből (bre­xit) faka­dó kér­dé­sek­kel fog­lal­ko­zik minisz­te­ri biztosként.

Takács Sza­bolcs jelen­leg még minisz­te­ri biz­tos­ként tevé­keny­ke­dik a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban
Fotó: Hav­ran Zoltán/Magyar Nemzet

A kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter a Face­boo­kon élő­ben köz­ve­tí­tett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján arra is rea­gált, hogy ma beje­len­tet­te lemon­dá­sát David Corns­tein, az Egye­sült Álla­mok buda­pes­ti nagy­kö­ve­te. A magyar tár­ca­ve­ze­tő elmond­ta, Washing­ton­ban talál­ko­zott a buda­pes­ti ame­ri­kai misszió élén 2018 nya­ra óta álló dip­lo­ma­tá­val, akinek

köszö­ne­tet mon­dott a Magyar­or­szág és az Egye­sült Álla­mok közöt­ti kap­cso­la­tok fej­lesz­té­sé­ért tett „fan­tasz­ti­kus munkájáért”.

Nagy­ra­be­csü­lik Magyarországot

A tár­ca­ve­ze­tő saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján arról is beszá­molt, hogy a Fehér Házban

Magyar­or­szá­got, illet­ve a magyar kor­mányt, a magyar minisz­ter­el­nö­köt egy­ér­tel­mű tisz­te­let, nagy­ra­be­csü­lés és támo­ga­tás övezi.

Beszá­molt arról is, hogy washing­to­ni útja során meg­ál­la­po­dást írt alá a leg­na­gyobb magán­kéz­ben lévő, tőzs­dén lévő űrku­ta­tá­si cég és a magyar kor­mány között. Ener­gia­kér­dé­sek­ről azt mond­ta: Washing­ton­ban elis­me­ré­sü­ket fejez­ték ki, hogy Magyar­or­szág meg­ál­la­po­dott a Shell-lel egy hosszú távú gáz­vá­sár­lá­si konstrukcióról.

Tör­té­nel­mi megállapodás

Szij­jár­tó Péter azt köve­tő­en nyi­lat­ko­zott, hogy Washing­ton­ban egye­dü­li euró­pai uni­ós kül­ügy­mi­nisz­ter­ként vett részt Izra­el és az Egye­sült Arab Emír­sé­gek, vala­mint Bah­re­in közöt­ti béke­meg­ál­la­po­dás alá­írá­si cere­mó­ni­á­ján. A minisz­ter sze­rint a Fehér Ház kert­jé­ben tar­tott ese­mény a tör­té­ne­lem­köny­vek lap­ja­i­ra kerülhet.

Két olyan meg­ál­la­po­dást írtak alá, amely tel­je­sen új feje­ze­tet nyit­hat, a hábo­rú­zás, a ter­ro­riz­mus helyét átve­he­ti a béke.

Ez azért is fon­tos, mert a Közel-Kelet biz­ton­sá­ga befo­lyá­sol­ja Euró­pa biz­ton­sá­gi hely­ze­tét is –

fogal­ma­zott a tárcavezető.

A minisz­ter úgy véle­ke­dett: Donald Trump ame­ri­kai elnök olyan tel­je­sít­ményt nyúj­tott, olyan meg­ál­la­po­dá­so­kat hozott tető alá, ame­lye­ket nem sokan gon­dol­tak vol­na. „Ilye­ne­kért szok­tak Nobel-béke­dí­jat kap­ni” – jegyez­te meg.

For­rás: Magyar Nemzet