Hírek Morzsák Szük­ség van az apák­ra a csa­lád­ban /Apák nap­ja apropóján

Szük­ség van az apák­ra a csa­lád­ban /Apák nap­ja apropóján

Egyen­lők vagyunk, de nem egyformák

Apá­nak len­ni élet­re szó­ló hiva­tás, öröm és fele­lős­ség, a kor­mány 2010 után élet­be lép­te­tett csa­lád­po­li­ti­kai intéz­ke­dé­se­it pedig az édes­apák is igény­be tud­ják ven­ni – közöl­te Bene­da Atti­la csa­lád­po­li­ti­ká­ért fele­lős helyet­tes állam­tit­kár a Fia­tal Csa­lá­do­sok Klub­ja apák napi ren­dez­vé­nyén. Az ünnep­sé­gen elhang­zott az is: nem igaz, hogy az édes­apák ide­gen­nek érez­nék a ház­tar­tás­sal és a gyer­mek­ne­ve­lés­sel kap­cso­la­tos feladatokat.

– Nin­csen szebb dolog egy fér­fi éle­té­ben, mint ha apá­vá válik, hiszen apá­nak len­ni élet­re szó­ló hiva­tás, öröm és egy­ben fele­lős­ség is. Olyan fele­lős­ség, amely­hez fog­ha­tó nin­csen, és amely­nek nem könnyű meg­fe­lel­ni, éppen ezért nagyon szép és mély tar­tal­mú fel­adat – jelen­tet­te ki Bene­da Atti­la csa­lád­po­li­ti­ká­ért fele­lős helyet­tes állam­tit­kár. Hoz­zá­tet­te: fér­fi­ak és nők egyen­lők, de nem egy­for­mák, ezért egy gyer­mek­nek épp­olyan nagy szük­sé­ge van az édes­ap­já­ra, mint az édes­any­já­ra, a jár­vány­idő­szak­ban pedig meg­mu­tat­ko­zott, hogy milyen fon­tos a csa­lá­di együtt­mű­kö­dés. – A kor­mány elkö­te­le­zett, hogy erő­sít­se a csa­lá­do­kat, ezt az elmúlt tíz esz­ten­dő fénye­sen bizo­nyí­tot­ta. Igyek­szünk min­den csa­lád­tí­pus­ra és külön a csa­lád­ta­gok­ra is figye­lem­mel len­ni. Így pél­dá­ul a szü­lés utá­ni sza­bad­ság jár az apák­nak is, akik vala­mennyi, 2010 után beve­ze­tett csa­lád­po­li­ti­kai intéz­ke­dést igény­be tud­nak ven­ni – húz­ta alá Bene­da Attila.

Hazánk­ban is egy­re nép­sze­rűbb az apák nap­ja
Fotó: MTI/Kovács Tamás

– A csa­lá­dok nagyon jól vizs­gáz­tak a veszély­hely­zet ide­jén, a tapasz­ta­la­tok azt mutat­ják, hogy az apák közül – ha lehe­tő­sé­gük van ott­hon len­ni – sok­kal töb­ben kap­cso­lód­nak be a ház­tar­tás-menedzs­ment­be, illet­ve a gye­rek­ne­ve­lés­be, mint azt fel­té­te­lez­tük vol­na. Abszo­lút nem igaz, hogy ide­gen­nek érez­nék eze­ket a fel­ada­to­kat – közöl­te Léder Lász­ló pszi­cho­ló­gus, az Apa Aka­dé­mia ala­pí­tó­ja. A szak­em­ber arról is beszélt, hogy a fér­fi­ak nehe­zeb­ben kér­nek lel­ki támo­ga­tást, ezért fon­tos, hogy meg­szó­lít­suk őket, ha azt lát­juk, hogy vala­mi nincs rend­ben. – Igen­is fér­fi­as és fele­lős visel­ke­dés segít­sé­get kér­ni és elfo­gad­ni azt, ha erre szük­ség van – üzen­te az édes­apák­nak, majd közöl­te: a jár­vány­idő­szak­ban az online világ még inkább beköl­tö­zött az éle­tünk­be, a gye­re­kek is sok­kal töb­bet ülnek a szá­mí­tó­gép előtt, mint koráb­ban. – Mára szin­te az első szá­mú csa­lá­di prob­lé­má­vá vált az inter­net­füg­gő­ség, amit csak meg­előz­ni lehet, meg­gyó­gyí­ta­ni nem. Ebben pedig óri­á­si az apák fele­lős­sé­ge, hiszen a vírus­ra hama­ro­san lesz ellen­szer, de erre nem – figyel­mez­te­tett a pszichológus.

Az apák nap­ja az Egye­sült Álla­mok­ból indult el, ahol 1972-ben vált hiva­ta­los ünnep­pé, Magyar­or­szá­gon 1994-ben indí­tot­tak moz­gal­mat a beve­ze­té­sé­re. Az apák nap­ját hazánk­ban júni­us har­ma­dik vasár­nap­ján ünne­pel­jük, és évről évre nő a nép­sze­rű­sé­ge – mond­ta el lapunk­nak Király Nóra, az ese­ményt szer­ve­ző Fia­tal Csa­lá­do­sok Klub­ja ala­pí­tó­ja. Hoz­zá­fűz­te: egye­sü­le­tük leg­főbb cél­ja, hogy segít­se a csa­lá­dok éle­tét, illet­ve meg­is­mer­tes­se a csa­lá­dos élet­for­ma örömeit.

For­rás: Magyar Nem­zet / Veres Lász­ló István

Fotó: pla­ce­ofmytas­te-hu