Hírek Magyarországi hírek Szo­ros kap­cso­la­tot sze­ret­ne a kor­mánnyal Fre­und Tamás, az MTA új elnöke

Szo­ros kap­cso­la­tot sze­ret­ne a kor­mánnyal Fre­und Tamás, az MTA új elnöke

A Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia ked­den meg­vá­lasz­tott új elnö­ke az MTA, illet­ve a kor­mány és az Ország­gyű­lés közöt­ti kap­cso­lat épí­té­sét tekin­ti elsőd­le­ges fel­ada­tá­nak  – derült ki az új aka­dé­mi­ai veze­tő­ség bemu­tat­ko­zó online saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján szer­dán. A két fél közöt­ti har­mo­ni­kus kap­cso­la­tot nem­ze­ti érdek­nek tart­ja, mert csak ezál­tal lehet meg­fe­lel­ni a kihí­vá­sok­nak, illet­ve elő­se­gí­te­ni a jólé­tet és a fejlődést.

Fre­und Tamás neu­ro­bio­ló­gus, az 58,51 szá­za­lé­kos sza­va­zat­több­ség­gel meg­vá­lasz­tott új elnök elmond­ta, ennek a kap­cso­lat­tar­tás­nak már­is van­nak kivá­ló, bejá­ra­tott csa­tor­nái: a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban műkö­dik a Bel­ügyi Tudo­má­nyos Tanács, az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­ban pedig az Egész­ség­ügyi Tudo­má­nyos Tanács, ame­lyek hagyo­má­nyo­san jó mun­ka­kap­cso­la­tot ápol­nak az MTA-val. 

Fre­und sze­rint ezek tes­te­sí­tik meg a pél­dát, amely­re épí­te­ni sze­ret­ne: min­den minisz­té­ri­um­ban lét­re kel­le­ne hoz­ni olyan főosz­tályt, amely­nek a fel­ada­ta az MTA-val való együtt­mű­kö­dés is len­ne. „Nem látom aka­dá­lyát, ha van poli­ti­kai szán­dék, hogy ez min­den minisz­té­ri­um­ban meg­va­ló­sul­jon” – fogal­ma­zott. Fon­tos, hogy a kom­mu­ni­ká­ció ezek­kel a szer­ve­ze­ti egy­sé­gek­kel két­irá­nyú legyen: nem­csak a kor­mány adhat meg­bí­zást az aka­dé­mi­á­nak, hanem az MTA is ezen az úton hív­hat­ná fel a dön­tés­ho­zók figyel­mét az új tech­no­ló­gi­ák­ra, rele­váns kuta­tá­si eredményekre.

Csak­hogy – foly­tat­ta a meg­vá­lasz­tott elnök – már nincs kuta­tó­há­ló­zat, amely meg­va­ló­sít­hat­ná eze­ket a meg­bí­zá­so­kat, így elnök­ként csak az aka­dé­mia 18 ezres tag­sá­gá­ra épít­het. Ezért azzal fog­ja kez­de­ni a mun­ká­ját, hogy meg­szó­lít­ja ezt a tudo­má­nyos közös­sé­get, amely a friss PhD-sek­től az aka­dé­mi­ku­so­kig ter­jed, és igyek­szik érde­kelt­té ten­ni őket az MTA meg­úju­lá­sá­ban. Ez a közös­ség választ­ja meg a szak­bi­zott­sá­gok tag­ja­it, akik arról is dön­te­nek, hogy pél­dá­ul kik­ből lehet­nek dok­to­rok, „tehát a pira­mis csú­csa ezzel a 18 ezres elit közös­ség­gel kezdődik”. 

Kuta­tó­há­ló­za­tok OTKA-módra

Fre­und azok közé tar­to­zott, akik lob­biz­tak, hogy ne szer­vez­zék ki az aka­dé­mia alól a kuta­tó­in­té­ze­ti háló­za­tot – mint most fogal­ma­zott, „pró­bál­ta min­den kap­cso­la­tát meg­moz­gat­ni, hogy ez ne tör­tén­jen meg” –, amit végül még­is tör­vény­be iktat­tak tavaly júli­us­ban. Ezután Fre­und Lovász Lász­ló lekö­szö­nő MTA-elnök­kel együtt azon dol­go­zott, hogy a háló­zat műkö­dő­ké­pes­sé­ge az átszer­ve­zés után is fenn­ma­rad­jon, ne veszít­sen a len­dü­le­té­ből, és egy eset­le­ges irá­nyí­tá­si struk­tú­ra­vál­tás után az aka­dé­mi­á­val integ­rál­tab­ban működ­hes­sen. Fre­und meg­je­gyez­te, hogy a ma már Eöt­vös Loránd Kuta­tá­si Háló­zat­nak (ELKH) neve­zett szer­ve­zet műkö­dé­sé­re szánt pénzt a kor­mány 2021-től több mint meg­dup­láz­za, „tehát nem enge­dik el a kezét, sőt új len­dü­le­tet kap, 

de tovább­ra is értel­met­len­nek tar­tom, hogy ez a háló­zat az MTA-tól füg­get­le­nül működjön”.

Fre­und, mint mond­ta, sosem veszí­tet­te el a reményt, hogy ez a háló­zat egy­szer vissza­tér az aka­dé­mi­á­hoz, és erre van­nak is ötle­tei. Pél­dá­nak a szín­vo­na­las alap­ku­ta­tá­so­kat támo­ga­tó Orszá­gos Tudo­má­nyos Kuta­tá­si Alap­prog­ra­mok (OTKA) 2015. janu­ár 1‑jével beol­vasz­tás­sal meg­szün­te­tett pályá­za­ti rend­sze­rét hoz­ta fel, de rész­le­te­ket nem emlí­tett. Hang­sú­lyoz­ta, nem azzal sze­ret­né kez­de­ni elnö­ki mun­ká­ját, hogy a kor­mányt erről meg­győz­ze, első­ként a kap­cso­la­tok és a köl­csö­nös biza­lom épí­té­sét kell megkezdenie.

Társ­da­lom­tu­dó­sok

Fre­un­dot arról is kér­dez­ték, mire szá­mít­hat az a 67 tár­sa­da­lom­tu­dós, aki nyílt levél­ben til­ta­ko­zott az elnök­je­lölt aka­dé­mi­kus Man­di­ner­nek adott nyi­lat­ko­za­ta miatt. Ebben – csak­úgy, mint más­fél évvel koráb­bi, Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­nek írt leve­lé­ben, ame­lyet a Qubit hozott nyil­vá­nos­ság­ra – Fre­und kri­ti­zál­ja a sze­rin­te gyen­ge képes­sé­gű tár­sa­da­lom­tu­dó­so­kat, akik csak kor­mány­kri­ti­ká­val tud­nak érvé­nye­sül­ni. Fre­und most a konk­rét kér­dés­re nem adott választ, de mint mond­ta, sza­va­it „saj­nos a kivá­lók vet­ték maguk­ra. Ezt sosem értet­tem, már az Orbán-levél ese­té­ben sem, hogy miért van így.”

Hoz­zá­tet­te, hogy csak az omi­nó­zus része­ket idé­zik a levél­ből és az inter­jú­ból is, pedig ha vala­ki a kon­tex­tust is nézi, lát­hat­ja, hogy ő a sok­fé­le­ség meg­őr­zé­sé­ért szállt sík­ra, ment­ve a más­ként gon­dol­ko­dó­kat, mert úgy tart­ja, hogy a sok­fé­le­ség a fej­lő­dés motor­ja. Fre­und sze­rint a kor­mány­kö­ze­li saj­tó­ban gya­ko­ri­ak a táma­dá­sok ami­att, hogy egyes tudo­mány­te­rü­le­te­ket külön­bö­ző ideo­ló­gi­ai isko­lák domi­nál­nak, és a más­képp gon­dol­ko­dók nem tud­nak érvé­nye­sül­ni eze­ken a terü­le­te­ken. Erre ő azzal vála­szol, hogy van lét­jo­go­sult­sá­guk az ideo­ló­gi­ai isko­lák­nak, ha a tudo­má­nyos kivá­ló­ság is jelen van: az isko­lák „a tudo­má­nyos minő­ség magas szín­vo­na­la alap­ján domi­nál­ja­nak. De a sok­fé­le­ség a fej­lő­dés záloga.”

Ezt a témát a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Lamm Van­da, az aka­dé­mia újon­nan meg­vá­lasz­tott tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi alel­nö­ke, az MTA TK Jog­tu­do­má­nyi Inté­ze­té­nek pro­fesszor eme­ri­tá­ja is érin­tet­te (ő nem tar­to­zott a til­ta­ko­zó levél alá­írói közé). Mint a böl­csé­szet- és tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok kép­vi­se­lő­je az aka­dé­mi­án, azon lesz, hogy job­ban meg­is­mer­jék a tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi kuta­tá­sok ered­mé­nye­it, pub­li­ká­ci­ós mód­szer­ta­nát, amely eltér a ter­mé­szet­tu­do­má­nyo­ké­tól, de tudo­má­nyo­san ugyan­úgy meg­áll­ja a helyét. Lamm remé­li, hogy ebben egyet­ér­te­nek majd az aka­dé­mia új veze­té­sé­vel, és ő a maga részé­ről min­den a tudo­mány füg­get­len­sé­gét, sza­bad­sá­gát meg­őr­ző erő­fe­szí­tést támo­gat majd. 

Lamm sze­rint „az aka­dé­mia éle­té­ben új kor­szak kez­dő­dik, a régi dol­go­kat el kell felej­te­nünk, elő­re kell néz­ni, és minél inkább meg­őriz­ni az MTA füg­get­len­sé­gét, a tudo­mány sza­bad­sá­gát”. Ez nem jelen­ti azt, hogy a poli­ti­ká­val ne ápol­hat­ná­nak kap­cso­la­tot, hiszen ez az elmúlt évti­ze­dek­ben sem volt így, de nem sza­bad, hogy ez a kap­cso­lat a tudo­mány sza­bad­sá­gá­nak a rová­sá­ra menjen.

Köszö­net Lovász­nak, hogy küzdött

Az aka­dé­mia vala­mennyi új veze­tő­je – Fre­und és Lamm mel­lett Kol­lár Lász­ló Péter épí­tő­mér­nök, az új főtit­kár, Erdei Anna immu­no­ló­gus, az új főtit­kár­he­lyet­tes, vala­mint Hudecz Ferenc kémi­kus, az MTA új ter­mé­szet­tu­do­má­nyos alel­nö­ke – meg­kö­szön­te az aka­dé­mia elő­ző veze­té­sé­nek, illet­ve Lovász Lász­ló­nak azo­kat az erő­fe­szí­té­se­ket, ame­lye­ket az elmúlt két évben az MTA füg­get­len­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ért, a kuta­tó­há­ló­za­tok meg­tar­tá­sá­ért tett. 

Hudecz úgy fogal­ma­zott, külö­nö­sen meg­ra­gad­ta a szín­vo­nal, amellyel a lekö­szö­nő elnök „a nem­te­len táma­dá­so­kat kezel­te, és meg­pró­bál­ta a fele­lős értel­mi­sé­gi sze­re­pé­ben marad­va kezel­ni eze­ket. Az ered­mény nem iga­zol­ta saj­nos a szán­dé­kot, de az új kül­de­tés­nyi­lat­ko­zat vilá­gos pers­pek­tí­vát nyi­tott: cél, hogy olyan köz­gon­dol­ko­dás ala­kul­jon ki, amely érték­nek tart­ja a tudást, a művelt­sé­get és a tájékozottságot.”

For­rás: qubit​.hu