Hírek Vélemények/Publicisztikák Szor­gos román szabadkőművesek

Szor­gos román szabadkőművesek

Ale­xand­ru Vaj­da-Voe­vod: nem­ze­ti cél­ja­ink­hoz a nem­zet­kö­zi páho­lyon át vezet az út

Hogy­ha a román tör­té­né­szek nem tart­ják tör­té­nel­mi­et­len­nek a román sza­bad­kő­mű­ves­ség poli­ti­kai moti­vá­ci­ó­it kutat­ni, sőt nagyon is fon­tos témá­nak tekin­tik, akkor magyar kol­lé­gá­ik miért kerül­ge­tik, mint ördög a tömjénfüstöt?

Ale­xand­ru Vai­da-Voe­vod egy­ko­ri magyar ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, később három­szo­ros román minisz­ter­el­nök – a tri­a­no­ni dik­tá­tum alá­írá­sá­nak ide­jén is – érde­kes dol­go­kat állí­tott 1937-ben, a Cuvân­ta­re căt­re naţi­u­nea română/A román nem­zet­hez cím­zett beszéd­ben: „Sok min­dent tapasz­tal­tam már az éle­tem­ben, és a saját sze­mem­mel lát­tam, nem csak hal­lo­más­ból. Én is sza­bad­kő­mű­ves vol­tam. Ion­el Bră­ti­a­nu­val éppen Párizs­ban tar­tóz­kod­tunk, és mivel a béke­kon­fe­ren­cia dele­gált­ja­i­nak nagy része sza­bad­kő­mű­ves volt, a körül­mé­nyek miatt bele kel­lett búj­nom a bőrük­be (sic!). Ott a saját sze­mem­mel lát­hat­tam, hogy a fran­cia sza­bad­kő­mű­ves­ség zsi­dó jel­le­gű (jidovi­ta), baj­tár­si­as szö­vet­ség­ben van Moszk­vá­val és a nagy nem­zet­kö­zi zsi­dó kapitalizmussal.”

A zsi­dó­el­le­nes fel­hang a har­min­cas évek Romá­ni­á­já­nak jobb­ra­to­ló­dá­sá­val magya­ráz­ha­tó, ami­kor Vai­da-Voe­vod a szél­ső­jobb­ol­dal­lal koket­tált. Akko­ri­ban az exmi­nisz­ter­el­nök min­dent elkö­ve­tett, hogy elfed­je sza­bad­kő­mű­ves kötő­dé­se­it – az egy más kér­dés, hogy ezt akkor miért tar­tot­ta fon­tos­nak. De hogy­ha a román érde­kek leg­főbb kép­vi­se­lő­je azt mond­ta, hogy a pári­zsi béke­kon­fe­ren­cia dele­gált­ja­i­nak nagy része sza­bad­kő­mű­ves volt, és úgy gon­dol­ták akkor, hogy a háló­zat­rend­sze­rü­ket kihasz­nál­va haté­ko­nyab­ban küzd­het­nek a román nem­ze­ti érde­ke­i­kért – pél­dá­ul a Bánát­ra vonat­ko­zó jugo­szláv igé­nyek elle­né­ben is –, akkor a magyar tör­té­né­szek ­miért vetik el ex cated­ra a sza­bad­kő­mű­ves­ség sze­re­pé­nek vizs­gá­la­tát, feltárását?

A lát­szat elle­né­re sen­ki sem állí­tot­ta azt, hogy a magyar vagy a román sza­bad­kő­mű­ve­sek fele­lő­sek Tri­a­no­nért, az ilyen egy­sze­rű­sí­tő állí­tá­so­kat leg­in­kább Ung­váry Krisz­ti­án­ék sze­re­tik han­goz­tat­ni, hogy ezzel egy csa­pás­ra elhi­tel­te­le­nít­sék az árnyal­tabb meg­kö­ze­lí­té­se­ket. Ha a sza­bad­kő­mű­ve­sek tejet és kenye­ret osz­to­ga­tó jótét lel­kek let­tek vol­na – bizo­nyá­ra ilyen világ­bol­do­gí­tó hip­pik is vol­tak köz­tük –, akkor inkább tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti érde­kes­ség len­ne a páholy­mun­ka, de mint­hogy egy poli­ti­zá­ló, a tár­sa­dal­mi ren­det gyö­ke­re­sen átala­kí­ta­ni aka­ró tár­sa­ság­ról van szó, a fran­cia sza­bad­kő­mű­ves­ség pár­hu­za­mo­san zaj­ló kul­túr­har­cá­nak itt­ho­ni, ötö­dik had­osz­lo­pá­ról, így fel kell vet­ni a kér­dést: hogyan veze­tett az út a Demok­ra­tia Páholy­ból és a Gali­lei Kör­ből egye­ne­sen Káro­lyi Mihály kor­má­nyá­ig és a Tanács­köz­tár­sa­sá­gig, magya­rán az összeomlásig?

Mennyi­re tart­ha­tó állí­tás, hogy egy tit­kos tár­sa­ság nem­zet­kö­zi háló­za­ta egy­ál­ta­lán nem hatott az akko­ri ese­mé­nyek­re, nem ala­kí­tot­ta azo­kat, annak elle­né­re, hogy egy­től egyig befo­lyá­sos sze­mé­lyek­ből állt? Sőt, a háló­za­tuk – mely­be a magyar­gyű­lö­lő (Ablon­czy Balázs minő­sí­té­se) Step­hen Pichon fran­cia kül­ügy­mi­nisz­ter­től kezd­ve Edv­ard Benešig sok veze­tő poli­ti­kus tar­to­zott – iga­zá­ból fabat­kát sem ért?
De néz­zük meg a román test­vé­re­i­ket! Román tör­té­né­szek sze­rint ők való­ban haza­fi­as meg­fon­to­lás­ból let­tek sza­bad­kő­mű­ve­sek, hisz fel­is­mer­ték a háló­zat­tal járó elő­nyö­ket és viszont, a fran­ci­ák is így, új kele­ti páho­lyok ala­pí­tá­sá­val akar­tak még több infor­má­lis hatal­mat sze­rez­ni a gar­gan­tu­ai új Romá­ni­á­ban. Per­sze tud­juk, hogy 1919 már­ci­u­sá­ra a béke­kon­fe­ren­cia szak­bi­zott­sá­gai már elké­szí­tet­ték a határ­ja­vas­la­to­kat és azt is, hogy a romá­nok­nak 1916-ban még Dob­ro­tint is meg­ígér­ték, mert nekik akkor nem csak Erdély­re és a magyar alföld­re fájt a foguk. A dip­lo­má­ci­ai ira­ta­ik­ból kide­rül, hogy végig bizony­ta­la­nok vol­tak, lénye­gé­ben akkor is gőz­erő­vel küz­döt­tek az új hatá­rok szen­te­sí­té­sé­ért, ami­kor elv­ben már min­den az ölük­be hul­lott. Nem is az a kér­dés, hogy mit értek el a sza­bad­kő­mű­ves-kap­cso­la­ta­ik­kal, hanem az, hogy miért gon­dol­ták, hogy csak így érhe­tik el a cél­ja­i­kat? Miért gon­dol­ta azt Ale­xand­ru Vai­da-Voe­vod és a román dele­gá­ció, hogy majd­hogy­nem köte­le­ző belép­ni­ük a Grand Ori­ens Nagy­pá­holy­hoz tar­to­zó Ernst Renán páholy­ba, hogy­ha haté­ko­nyan akar­nak küz­de­ni nem­ze­ti érde­ke­i­kért, hogy előny­höz jus­sa­nak azok­kal az álla­mok­kal szem­ben, ame­lyek­kel terü­le­ti és egyéb érdek­vi­tá­ik voltak?

Ale­xand­ru Vai­da-Voe­vod hagya­té­kát a kolozs­vá­ri tör­té­ne­ti múze­um­ban őrzik, nyil­vá­nos és kutat­ha­tó. Ott talál­ha­tó a Car­te d’identité Maço­ni­que, vagy­is a sza­bad­kő­mű­ves-tag­köny­ve is. De a buka­res­ti nem­ze­ti levél­tár „Fran­co­ma­son­e­ria” című fondjá­ban is meg­ta­lál­hat­juk az 1921 – 1945 közöt­ti román sza­bad­kő­mű­ves doku­men­tu­mo­kat, négy irat­fo­lyó­mé­ter­nyit. Az irat­anyag leírá­sá­ban töb­bek között ezt is olvas­hat­juk a román sza­bad­kő­mű­ve­sek akko­ri cél­ja­i­ról: „a páho­lyok által vagy egyé­ni szin­ten a román sza­bad­kő­mű­ve­sek 1918-ban inten­zí­ven küz­döt­tek Romá­nia egy­sé­gé­nek vissza­ál­lí­tá­sá­ért, úgy a báná­ti, körös­vi­dé­ki, mára­ma­ro­si, buko­vi­nai és a havas­el­vi ország­ta­nács­ban, ahol a fel­té­tel nél­kü­li egye­sü­lé­sért száll­tak sík­ra, mint a pári­zsi béke­kon­fe­ren­ci­án is, hogy elis­mer­tes­sék az új ország­ha­tá­ro­kat” – írta Doi­na Cim­po­eşu, a fon­dot fel­dol­go­zó levéltáros.

Ale­xand­ru Vai­da Voe­vod a int­rat în mason­e­rie pent­ru a aju­ta Româ­nia la Con­fe­rinţa de Pace de la Paris din 1919 – vagy­is Ale­xand­ru Vai­da Voe­vod belé­pett a sza­bad­kő­mű­ves­ség­be, hogy segít­se Romá­ni­át az 1919-es pári­zsi béke­kon­fe­ren­ci­án – ezzel a cím­mel jelent meg az Adeva­rul című, leg­ol­va­sot­tabb román napi­lap cik­ke 2013 novem­be­ré­ben. (A rop­pan­tul tájé­ko­zott embe­rek ked­vé­ért meg­jegy­zem, hogy ez nem bul­vár­lap, mert akkor nem pub­li­kál­na ben­ne ­Gab­ri­el Liiceanu).

Tudor Sălă­ge­an román tör­té­nész – a kolozs­vá­ri Erdé­lyi Tör­té­ne­ti Múze­um igaz­ga­tó­ja, a Sza­bad­kő­mű­ves­ség Erdély­ben című tanul­mány­kö­tet szer­kesz­tő­je, író­ja – ebben a cikk­ben több érde­kes dol­got is állít: kuta­tá­sai sze­rint Ale­xand­ru Vai­da-Voe­vod igen magas szint­re jutott el a sza­bad­kő­mű­ves­sé­gen belül, 33. foko­za­tú mes­ter, Grand Inspec­tor Gene­ral (leg­főbb fel­ügye­lő) volt. A tör­té­nész meg­jegy­zi, hogy Vai­da-Voe­vod sza­bad­kő­mű­ves mivol­ta – aki két­szer vezet­te Nagy-Romá­nia Minisz­ter­ta­ná­csát (1919 – 1920, 1933 – 1934) és a pári­zsi béke­de­le­gá­ció egyik fő sze­rep­lő­je volt – Romá­nia leg­újabb kori tör­té­ne­té­nek egyik „leg­töb­bet vita­tott témája”.

Nem árt tud­ni, hogy az Ernst Renán páholy veze­tő­je Mar­cel Huart, a nagy pél­dány­szá­mú Le Tem­ps című napi­lap egyik veze­tő szer­kesz­tő­je volt, és raj­ta kívül tizen­egy befo­lyá­sos újság­író tar­to­zott a tag­ság­ba, a romá­nok őket is saját pro­pa­gan­dá­juk szol­gá­la­tá­ba akar­ták állí­ta­ni. Vai­da-Voe­vod – miu­tán ész­re­vet­te, hogy „egyes (sza­bad­kő­mű­ves) veze­tők mennyi­re befo­lyá­so­sak” – a Iuliu Mani­u­val foly­ta­tott leve­le­zé­sé­ben azzal indo­kol­ja a páholy­ba való belé­pé­sét, hogy a román ügyet fel­tét­le­nül napi­ren­den kell tar­ta­ni­uk és pozi­tív szín­ben kell fel­tün­tet­ni­ük a nyu­gat-euró­pai nyil­vá­nos­ság­ban. Vai­da-Voe­vo­dot 1919. júli­us 28-án hall­gat­ták meg a Grand Ori­ens páholy­ban, ahol már más­nap közöl­ték vele a ked­ve­ző elbírálást.

A poli­ti­kus emlék­ira­tai sze­rint akkor csak négy-öt „mun­kán” vett részt, és utá­na eltá­vo­lo­dott a sza­bad­kő­mű­ves­ség­től, még a tag­dí­jat sem fizet­te be. Tudor Sălă­ge­an mind­ezt meg­cá­fol­ta, hisz az 1921-es sza­bad­kő­mű­ves tagkönyvé­ben vilá­go­san lát­szik, hogy abban az évben is befi­zet­te a tag­dí­jat, sőt a húszas évek­ben több­ször kapott fran­cia leve­le­ket, ame­lye­ket az erdé­lyi sza­bad­kő­mű­ves­ség veze­tő­je címen kapott meg. Kér­de­zem nai­van: való­ban nem nem­ze­ti ügy a háló­zat­rend­sze­rek fel­tá­rá­sa? Hogy­ha ez az egész csak mese, akkor miért gon­dol­ta azt Vai­da-Voi­e­vod és az egész román poli­ti­kai elit, hogy nem­ze­ti cél­ja­ik­hoz a sza­bad­kő­mű­ves-páho­lyon át vezet az út?

A kér­dés meg­ol­dá­sát nem Rom­sics Ignác­tól várjuk.

For­rás: Magyar Nem­zet / Pata­ki Tamás