Hírek Morzsák Szom­ba­ton­ként szól a toron­tói Füg­get­len Magyar Rádió adása

Szom­ba­ton­ként szól a toron­tói Füg­get­len Magyar Rádió adása

A huszon­har­ma­dik szü­le­tés­nap­ja felé köze­le­dő Toron­tói Füg­get­len Magyar Rádió három és
fél­órás, gaz­dag, szí­nes, vál­to­za­tos tar­tal­mú adá­sa min­den szom­ba­ton helyi idő sze­rint dél­után 4 óra és 7.30 között (Magyar­or­szá­gon este 10-től) hall­gat­ha­tó a Mixlr web­ol­da­lon: https://
magyar​ra​di​o​to​ron​to​.mixlr​.com/, az archí­vum­ból pedig bár­me­lyik adás újrakereshető. 

Érde­mes követ­ni a rádi­ót a Fol­low gomb meg­nyo­má­sá­val, ezál­tal érte­sí­tést kapunk a követ­ke­ző adásokról. 

A Mixlr felü­le­ten meg­ta­lál­ha­tók az elő­ző adá­sok (latest record­ings), vala­mint
lát­ha­tó, hogy mikor lesz a követ­ke­ző prog­ram (next live event / upcom­ing events). Az
adás mobil­te­le­fo­non és tab­le­ten is hallgatható. 

A Mixlr – Soci­al Live Audio IOS app az App Store-ból, a Mixlr – Broad­cast Live Audio app a Goog­le Play-ről tölt­he­tő le.

Az app LISTEN opci­ó­já­ban csak rá kell keres­ni a magyar­ra­di­o­to­ron­to névre. 

Az egyes adá­sok tel­jes ter­je­del­mük­ben bár­mi­kor vissza­hall­gat­ha­tók a http://​magyar​ra​dio​.ca/​a​d​a​s​.​h​tml web­ol­da­lon is, amely szá­mos koráb­bi ripor­tot, beszél­ge­tést is kínál. 

A szer­kesz­tő­ség tele­fon­szá­ma: +1 416−693−8312.

E‑mail-cím: magyarradio@​hotmail.​com.

Face­book: https://​www​.face​book​.com/​p​r​o​f​i​l​e​.​p​h​p​?​i​d​=​1​0​0​0​6​3​7​1​0​1​9​3​803.

Kel­le­mes rádi­ó­zást kíván min­den­ki­nek a nagy­vi­lág­ban a szer­kesz­tő-műsor­ve­ze­tő: Bede-Faze­kas Zsolt, aki min­dig ezzel a régi
ír áldás­sal zár­ja műsorát:


„Legyen előt­ted min­dig
út; Fúj­jon min­dig hátad
mögül a szél; Mele­gen
süs­se arco­dat a nap; Az
eső puhán essen föld­je­id­re. S míg újra talál­ko­zunk, Hor­doz­zon tenye­rén az Isten!”