Hírek Magyarországi hírek Szo­li­da­ri­tás a déli tagállamokkal

Szo­li­da­ri­tás a déli tagállamokkal

Az Ország­gyű­lés nem fog az Euró­pai Unió hely­re­ál­lí­tá­si cso­mag­já­hoz kötött sem­mi­lyen poli­ti­kai fel­té­telt elfo­gad­ni. Ha az uni­ós tag­ál­la­mok közö­sen veszik fel a hitelt, a fel­té­te­lek­ről is közö­sen kell dön­te­ni­ük – jelen­tet­te ki Kövér Lász­ló (Fidesz) expozéjában.

Kifej­tet­te, hogy erre a hitel­re Magyar­or­szág­nak nem len­ne szük­sé­ge, de a déli tag­ál­la­mok irán­ti szo­li­da­ri­tás­ból és az EU műkö­dő­ké­pes­sé­gé­nek meg­őr­zé­se érdekében

egy­sze­ri, a rend­kí­vü­li hely­zet által kikény­sze­rí­tett kivé­te­les esz­köz­kén thaj­lan­dó hozzájárulni

Kövér Lász­ló hang­sú­lyoz­ta, hogy csak akkor, ha mind­ez kizá­ró­lag az EU baj­ba jutott gaz­da­sá­ga­i­nak sta­bi­li­zá­lá­sát és az egész gaz­da­sá­gi közös­ség ver­seny­ké­pe­seb­bé téte­lé­nek meg­ala­po­zá­sát, nem pedig „a IV. Német – római Szent Biro­da­lom lét­re­ho­za­ta­lá­nak elő­moz­dí­tá­sát szolgálja”.

MTI/Illyés Tibor

Eny­hébb a krízis

A ház­el­nök kifej­tet­te: a jár­vány okoz­ta gaz­da­sá­gi krí­zis jóval eny­hébb­nek ígér­ke­zik Közép-Euró­pá­ban, mint az EU régeb­bi, jel­lem­ző­en déli tag­ál­la­ma­i­ban. A Nem­zet­kö­zi Valu­ta­alap sze­rint a jár­vány követ­kez­mé­nye­ként az unió idei gaz­da­sá­gi vissza­esé­se eléri a 7,1 szá­za­lé­kot, a déli tag­ál­la­mo­ké pedig a 8 – 10 szá­za­lé­kot, ezzel szem­ben Magyar­or­szá­gon – ame­lyet az IMF a gaz­da­sá­gi­lag leg­sta­bi­labb vizs­gált ország­nak tart – ezt csak 3,1 szá­za­lék­ra valószínűsíti.

Jó dön­té­sek

Kövér Lász­ló úgy véle­ke­dett, hogy a magyar kor­mány a gaz­da­sá­gi vissza­esés mér­sék­lé­se és a mun­ka­he­lyek védel­me érde­ké­ben idő­ben és jó dön­té­se­ket hozott. Ezért Magyar­or­szág – pénz­ügye­i­nek, állam­ház­tar­tá­sá­nak rend­be­té­te­le, a gaz­da­ság növe­ke­dé­si tar­ta­lé­ka­i­nak moz­gás­ba hozá­sa és a csa­lá­dok meg­erő­sí­té­se után –

önerő­ből is képes kilá­bal­ni a jelen­le­gi gaz­da­sá­gi nehéz­sé­gek­ből, nincs szük­sé­ge sem­mi­lyen uni­ós men­tő­öv­re, és a vál­ság­ke­ze­lés ter­ve­zett euró­pai uni­ós meg­ol­dá­sá­val nem is ért egyet – fogal­ma­zott a házelnök.

Igaz­ság­ta­lan terv

A poli­ti­kus kije­len­tet­te: az EU Bizott­sá­ga kidol­go­zott egy hely­re­ál­lí­tá­si ter­vet, amely nem veszi figye­lem­be sem az orszá­gok egy főre jutó nem­ze­ti össz­ter­mé­ké­nek mér­té­két, sem az orszá­gok mére­tét, sem az orszá­gok gaz­da­sá­gi prob­lé­má­i­nak külön­bö­ző­sé­gét. Ezért az igaz­ság­ta­lan, a gaz­da­gabb orszá­go­kat előny­ben része­sí­ti a sze­gé­nyeb­bek­hez képest, a gaz­da­sá­ga­i­kat okos és fegyel­me­zett poli­ti­ká­val rend­be tevő orszá­go­kat bün­te­ti, míg a fegyel­me­zet­len költ­ség­ve­té­si poli­ti­ká­val magu­kat adós­ság­ba verő orszá­go­kat jutal­maz­za. Emellett

ismét „a brüssze­li bürok­rá­cia egó­já­ról szól: ők már megint job­ban akar­ják tud­ni, mi a jó meg­ol­dás”, mint a kor­má­nyok – fogal­ma­zott Kövér László

Fotó: Kurucz Árpád

Úgy foly­tat­ta, hogy mind­ezt meg kíván­ják fejel­ni a jog­ál­la­mi­sá­gi kon­di­ci­o­na­li­tás­sal, azaz „egy homá­lyos, defi­ni­á­lat­lan eljá­rás­rend kere­té­ben” a pén­zek kifi­ze­té­sét össze akar­ják köt­ni „az EU glo­ba­lis­ta, beván­dor­lás­pár­ti, nemzet‑, hagyo­mány- és csa­lád­el­le­nes, egy­re agresszí­vabb és egy­re dest­ruk­tí­vabb elit­je által meg­fo­gal­ma­zott poli­ti­kai kívá­nal­mak­nak való meg­fe­le­lés kötelezettségével”.

A haza nem eladó!

Kövér Lász­ló hangsúlyozta:

„A haza nem eladó”, ezért nem lehet „önként fel­csa­tol­ni a nyak­ör­vet, melyen a lánc végét olya­nok fog­ják, akik­nek fel­tett szán­dé­kuk a közép- és kelet-euró­pai kis álla­mok újbó­li gyar­ma­ti alávetése”.

Mint mond­ta, Magyar­or­szág már 15 éve az EU egyen­jo­gú és egyen­ran­gú tag­ja, és „eddig még min­den uni­ós dön­tés­hez lojá­li­san viszo­nyul­tunk”, meg­véd­tük az EU kül­ső hatá­ra­it és „az uni­ós for­rá­sok­kal igye­kez­tünk úgy sáfár­kod­ni, hogy min­den­ki jól jár­jon álta­la: mi is, akik kap­juk, s azok is, akik befizetik”.

MTI / Magyar Nemzet