Hírek Sport hirek Szo­bosz­la­it nem enge­di el a Salz­burg a magyar válo­ga­tott sors­dön­tő meccsére

Szo­bosz­la­it nem enge­di el a Salz­burg a magyar válo­ga­tott sors­dön­tő meccsére

A Red Bull Salz­burg három lab­da­rú­gó­ja meg­fer­tő­ző­dött a koro­na­ví­rus­sal, ezért a keret min­den tag­ja karan­tén­ba került, és a klub hon­lap­ja sze­rint egyik játé­ko­su­kat sem enge­dik el hazá­ja válo­ga­tott­já­hoz, vagy­is Szo­bosz­lai Domi­nik is lema­rad a magya­rok csü­tör­tö­ki Euró­pa-baj­no­ki pótselejtezőjéről.

Az oszt­rák klub hon­lap­já­nak vasár­na­pi köz­le­mé­nye sze­rint az izra­e­li Mak­ka­bi Tel-Aviv ellen 3 – 1‑re meg­nyert szer­dai Baj­no­kok Ligá­ja-selej­te­ző után min­den játé­kost tesz­tel­tek, és közü­lük három­nál mutat­ták ki a fer­tő­zést, de nem neve­sí­tet­ték őket.

Az nso​.hu érte­sü­lé­se sze­rint szerint

Szo­bosz­lai nincs a fer­tő­zöt­tek között. 

A három érin­tett nem hagy­hat­ja el a karan­tént, és a töb­bi­ek is csak akkor moz­dul­hat­nak ki a lakó­he­lyük­ről, ha edzés­re vagy mér­kő­zés­re men­nek, és az eddi­gi­nél is gyak­rab­ban tesz­te­lik majd őket.  Ennek értel­mé­ben a vasár­nap 14.30-kor kez­dő­dő, TSV Hart­berg elle­ni baj­no­ki mér­kő­zés nem marad el. 

A válo­ga­tott játé­ko­sok behí­vó­it viszont töröl­ni kell a követ­ke­ző két hét­ben, ennek értel­mé­ben Szo­bosz­lai Domi­nik nem játsz­hat­na a bol­gá­rok elle­ni, csü­tör­tö­ki Eb-pótselejtezőn.

A magya­rok előbb csü­tör­tö­kön Bul­gá­ria ven­dé­ge­ként Szó­fi­á­ban ját­sza­nak Euró­pa-baj­no­ki pót­se­lej­te­zőt, majd azt köve­tő­en három, illet­ve hat nap­pal Szer­bia és Orosz­or­szág fővá­ro­sá­ban lép­nek pályá­ra a Nem­ze­tek Ligá­ja B diví­zi­ó­já­nak har­ma­dik és negye­dik for­du­ló­já­ban. A keret vasár­nap kez­di meg fel­ké­szü­lé­sét a találkozókra.

For­rás: MTI / Origo