Hírek Sport hirek Szo­bosz­lai: Sal­lai iszo­nya­to­san nagy gólt lőtt, már nem tudom, milyen lábas

Szo­bosz­lai: Sal­lai iszo­nya­to­san nagy gólt lőtt, már nem tudom, milyen lábas

Mint ismert, a magyar válo­ga­tott 2 – 1‑re legyőz­te Szer­bi­át a 2024-es lab­da­rú­gó Euró­pa-baj­nok­ság G jelű selej­te­ző­cso­port­já­ban. A mér­kő­zés után a máso­dik magyar gólt szer­ző Sal­lai Roland, a csa­pat­ka­pi­tány Szo­bosz­lai Domi­nik, vala­mint Lang Ádám és Var­ga Bar­na­bás is értékelt.

Mar­co Ros­si­tól dicsé­re­tet, Szo­bosz­lai Domi­nik­tól sap­kát kapott Sal­lai Roland (Fotó: Török Attila)

„Elké­pesz­tő­en nagyot men­tünk ma, le a kalap­pal min­den­ki előtt. Mar­co Ros­si meg­di­csért a gól után, de sze­rin­tem ezt nem­csak nekem, hanem a tel­jes csa­pat­nak szán­ta, s nem győ­zöm hang­sú­lyoz­ni, hogy Euró­pa leg­jobb szur­ko­ló­tá­bo­ra áll mögöt­tünk” – fogal­ma­zott az M4 Sport­nak adott vil­lám­in­ter­jú­já­ban Sal­lai Roland

„Ez egy együt­tes meló volt, lük­te­tő meccset ját­szot­tunk, az első fél­idő­ben is volt egy nehe­zebb peri­ó­dus, de iszo­nyú jó ütem­ben lőt­tük a gólo­kat. A máso­dik fél­idő­ben is volt egy-két meleg szi­tu­á­ció, amit meg­úsz­tunk, ám a sze­ren­csé­ért is meg­dol­go­zott ez a bri­gád. A vége felé ott is volt több lehe­tő­ség, nekünk is volt két-három zic­ce­rünk, azon­ban a lényeg min­dig a vég­ered­mény és ez tény­leg egy közös mun­ka volt” – mond­ta Lang Ádám.

„Nagyon hason­ló gólt sze­rez­tem, mint a Fio­ren­ti­na ellen, szin­te tel­je­sen ugyan­az volt az akció. Elő­re néz­tem, hogy vissza kell‑e lép­nem. Lát­tam, hogy a rövid­re nem lesz jó, úgy­hogy vissza­lép­tem és sze­ren­csé­re Nego ész­re­vet­te, jól adta be, úgy­hogy nem volt nehéz dol­gom” – idéz­te fel az első gólt annak szer­ző­je, Var­ga Bar­na­bás az M4 Sportnak.

Nem aka­rom, hogy szur­ko­lók nél­kül kell­jen ját­sza­nunk. Az ellen­fél her­gel­te a druk­ke­re­in­ket. Sal­lai Roland iszo­nya­to­san nagy gólt lőtt a gyen­gébb lábá­val. Már nem is tudom, milyen lábas… Bár­me­lyik csa­pat ellen ját­szunk, a pisz­kos mun­kát el kell végez­ni, így is áll­tunk ehhez a meccs­hez. A lit­vá­ni­ai mér­kő­zé­sen sok múlik, nem sze­ret­nénk mással fog­lal­koz­ni. Meg­ver­jük a lit­vá­no­kat és ott vagyunk az Eb‑n” – sum­máz­ta gon­do­la­ta­it a magyar válo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, Szo­bosz­lai Dominik.

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
G‑CSOPORT

MAGYARORSZÁG – SZERBIA 2 – 1 (2 – 1)
Buda­pest, 
Pus­kás Aré­na. Vezet­te: Fran­co­is Lete­xi­er (Cyril Mug­ni­er, Meh­di Rah­mou­ni) – fran­ci­ák
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Fio­la (Bot­ka, 74.), Lang, Sza­lai A. – Nego (Bol­la, 63.), Nagy Á., Sty­les (Kal­már Zs., 63.), Ker­kez – Sal­lai (Kata, 74.), Szo­bosz­lai – Var­ga B. (Ádám, 84.) Szö­vet­sé­gi kapi­tány: Mar­co Ros­si
SZERBIA: V. Milin­ko­vics-Sza­vics – Era­ko­vics (Tadics, a szü­net­ben), Milen­ko­vics, Pav­lo­vics – Zsiv­ko­vics (Radon­jics, 74.), Gudelj, Sz. Milin­ko­vics-Sza­vics, Ter­zics (Kosz­tics, a szü­net­ben) – Lukics (Rat­kov, 84.), A. Mit­ro­vics, Gacsi­no­vics (Dju­ri­csics, 67.). Szö­vet­sé­gi kapi­tány: Dra­gan Sztoj­ko­vics
Gól­szer­ző: Var­ga B. (20.), Sal­lai (34.), ill. Pav­lo­vics (33.) 
Kiál­lít­va: Kal­már (a lefú­jást követően)

A cso­port másik mai mér­kő­zé­sén: Bul­gá­ria – Lit­vá­nia 0 – 2
Sza­bad­na­pos: Montenegró

1. MAGYARORSZÁG5419 – 2+7 13 
2. Szer­bia631210 – 6+4 10 
3. Mon­te­neg­ró52215 – 508 
4. Lit­vá­nia61236 – 10–4 5 
5. Bul­gá­ria6243 – 10–7 2 

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu