Hírek Sport hirek Szo­bosz­lai eldönt­het­te vol­na, de ne legyünk telhetetlenek

Szo­bosz­lai eldönt­het­te vol­na, de ne legyünk telhetetlenek

Befog­tuk, s meg is előz­het­jük Orosz­or­szá­got, de akár Török­or­szág mögött a har­ma­dik helyen is kiköt­he­tünk. A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott 1 – 1‑es dön­tet­lent ját­szott Szer­bi­á­val a Nem­ze­tek Ligá­já­ban, s most még meg­mond­ha­tat­lan, ez mire elég. Az első fél­idő­ben kimon­dot­tan jól ját­szot­tunk, de vég­ered­mény­ben azt sem mond­hat­juk, hogy a dön­tet­len igaz­ság­ta­lan lenne.

Elő­ze­te­sen tud­tuk, hogy Mar­co Ros­si kény­szer­ből leg­alább öt helyen vál­toz­tat az Izland ellen győz­tes csa­pa­ton. Nos, az ötből hat lett, nem csu­pán a Fre­i­burg­ba haza­ren­delt Sal­lai Roland, a kisebb sérü­lés­sel baj­ló­dó Gulá­csi Péter és Wil­li Orbán, vala­mint az eltil­tott Fio­la Atti­la és Sza­lai Atti­la, hanem a csa­pat­ka­pi­tány Sza­lai Ádám is kima­radt; utób­bit pihen­tet­te a szö­vet­sé­gi kapitány.

Egyet­len meg­le­pe­tés, hogy a sváj­ci Luga­nó­ban sze­rep­lő Kecs­kés Ákos is beke­rült, a 24 éves védő Szer­bia ellen debü­tált a válo­ga­tott­ban. Gera Zol­tán is szak­ve­ze­tői minő­ség­ben, ő helyet­te­sí­tet­te a koro­na­ví­rus­sal meg­fer­tő­ző­dött szö­vet­sé­gi kapi­tányt. Niko­lics Neman­ja, csak­úgy, mint a két csa­pat belg­rá­di mér­kő­zé­sén, ezút­tal is a kez­dő­ben kapott helyet, mi több, ő lett a csa­pat­ka­pi­tány Sza­lai Ádám távol­lé­té­ben; az egy hónap­pal ezelőt­ti gól­szer­ző, Köny­ves Nor­bert viszont kimaradt.

Így állt fel a magyar válo­ga­tott: Dibusz – Bot­ka, Lang, Kecs­kés – Bese, Kal­már, Nagy Á., Sig­ér, Holen­der – Szo­bosz­lai, Nikolics.

A szer­bek közül Kola­rov (Inter­naz­io­nale), Kosz­tics (Ein­tracht Frank­furt), A. Mit­ro­vics (Ful­ham) és Katai (Crve­na zvez­da) el sem uta­zott Buda­pest­re, az eddi­gi csa­pat­ka­pi­tány, Kola­rov a skó­tok elle­ni vere­ség­gel nem csak az Eb-ről maradt le, hanem való­szí­nű­leg vég­leg elkö­szön a válo­ga­tot­tól; leg­na­gyobb sztár­juk, Milin­ko­vics-Sza­vics (Laz­io) pedig csak cse­re volt.

A Török­or­szág – Orosz­or­szág mér­kő­zést koráb­ban ren­dez­ték. A törö­kök 3 – 2‑re nyer­tek, így a magyar válo­ga­tott abban a tudat­ban lépett pályá­ra, hogy ha nyer, átve­he­ti a veze­tést a csoportban.

Kal­már Zsolt­nak jól ment a játék

Akár­csak Belg­rád­ban, tar­ta­lé­ko­san is bát­ran kez­dett a magyar válo­ga­tott. A 13. perc­ben a bal olda­lon Holen­der és Kal­már szép passzok­kal (utób­bi sarok­kal!) hoz­ta ki a lab­dát, Szo­bosz­lai talán még jobb hely­zet­ben lőhe­tett kapu­ra, mint Izland ellen, ám egy ütem­mel tovább várt a kel­le­té­nél, ezért blok­kol­ni tud­ták. A szög­let után Niko­lics ismé­tel­he­tett, de saj­nos eltör­te a lab­dát. Kár volt érte, mert a 18. perc­ben a szer­bek meg­sze­rez­ték a veze­tést. Radon­jics jó lab­dát, kapott, simán lefu­tot­ta Kecs­kést, aztán kicse­lez­te Bot­kát, s oko­san helye­zett a jobb alsó­ba (0−1).

Szo­bosz­lai nagy kedv­vel és kicsit talán lazán is ját­szott, a befe­je­zé­sei sehogy sem sike­rül­tek, négy lehe­tő­sé­ge is akadt az első fél­idő­ben; de ne legyünk tel­he­tet­le­nek, a csü­tör­tö­ki gól­ja után hiba len­ne raj­ta bár­mit is szá­mon kér­ni. S sze­ren­csé­re nem egy­sze­mé­lyes a válo­ga­tott, Kal­már, aki Izland ellen a szo­ká­sos­nál szür­kébb volt, teg­nap nagyon érez­te a játé­kot, s a 40. perc­ben remek kis­pá­lyás akció végén szer­zett gólt.https://streamable.com/e/m58v0y

Rászol­gál­tunk az egyen­lí­tés­re. Szü­net­ben tehát 1 – 1 volt az állás, s bíz­hat­tunk a jó foly­ta­tás­ban, hiszen a máso­dik fél­idő­ben a csa­pat a B közép (helye…) felé támadhatott.

Az 57. perc­ben cse­rélt elő­ször Ros­si, azaz Gera, s mind­járt ket­tő: Niko­lics és Sig­ér helyett Köny­ves és Nego jött be. Tíz perc múl­va aztán Han­gya Holen­dert vál­tot­ta, a fris­sí­tés dacá­ra még­is aka­do­zott a játék, igaz, a szer­bek sem tud­tak olyan tem­pót dik­tál­ni, mint Belg­rád­ban. A 76. perc­ben így is majd­nem sike­rült begyö­mö­szöl­ni a lab­dát, de men­tet­tek a ven­dé­gek. Fogyott az idő, s ki tud­ta vol­na meg­mon­da­ni, hogy min­den­áron eről­tet­ni kel­le­ne a győ­zel­met, vagy jó‑e a dön­tet­len is. Ros­si követ­ke­ző cse­ré­i­vel (Szo­bosz­lai és Bese le, Schä­fer és Gyur­csó be) mint­ha inkább a táma­dást for­szí­roz­ta vol­na. Zic­ce­rük azon­ban a szer­bek­nek volt, sze­ren­csé­re kimaradt.

Maradt az 1 – 1, majd szer­dán a törö­kök ellen kide­rül, ez mire elég.

Nem­ze­tek Ligá­ja, B osz­tály, 3. cso­port, 5. for­du­ló: Magyar­or­szág – Szer­bia 1 – 1, Török­or­szág – Orosz­or­szág 3 – 2; az állás: 1. Orosz­or­szág 8 pont, 2. Magyar­or­szág 8, 3. Török­or­szág 6, 4. Szer­bia 3. A szer­dai, 6. for­du­ló páro­sí­tá­sa: Magyar­or­szág – Török­or­szág, Szer­bia – Oroszország.

For­rás: Magyar Nemzet