Hírek Sport hirek Szo­bosz­lai Domi­nik és Érdi Mária az Év Spor­to­ló­ja, Mar­co Ros­si az Év Edzője

Szo­bosz­lai Domi­nik és Érdi Mária az Év Spor­to­ló­ja, Mar­co Ros­si az Év Edzője

Az Ope­ra­ház­ban ren­dez­ték a 66. M4 Sport – Az Év Spor­to­ló­ja Gálát, ahol kide­rült, kik vol­tak hazánk­ban az elmúlt esz­ten­dő legjobbjai.

Mar­co Ros­si, Szo­bosz­lai Domi­nik és Érdi Mária (Fotó: NS-montázs)

„Tes­sék mon­da­ni, milyen ren­dez­vény van itt?”

Ezt kér­dez­te egy érdek­lő­dő közép­ko­rú úr az And­rássy úton sétál­va hét­főn este, lát­va az Ope­ra­ház előt­ti fel­haj­tást, nagy töme­get, a sza­lag­gal elke­rí­tett, hosszan kígyó­zó vörös sző­nye­get. A sza­la­gon kívü­li, több száz, tol­lal és papír­lap­pal „fel­fegy­ver­ke­zett” rajon­gó úgy nézett rá, mint­ha föl­dön­kí­vü­li len­ne. Az arcuk­ra az volt írva: „Hát van ember, aki nem tud­ja, hogy most van az M4 Sport – Az Év Spor­to­ló­ja Gála?! Hogy sor­ra jön­nek a sport­vi­lág egy­ko­ri és mai, kül­föl­di és hazai óri­á­sai?” Így fut­ball­vá­lo­ga­tot­tunk sztár­jai Szo­bosz­lai Domi­nik­kal az élen. Vagy a magas­ug­rás világ­csúcs­tar­tó­ja, a kubai Javi­er Soto­mayor. Az arany­lab­dás, világ­baj­nok olasz fut­bal­lis­ta, Fabio Can­na­va­ro. A fel­vi­dé­ki szü­le­té­sű fit­nesz­ki­rály­nő, az Ame­ri­kát is meg­hó­dí­tó Timea Majo­ro­vá. Világ­baj­nok vízi­lab­da-válo­ga­tot­tunk tag­jai. Az ő kéz­je­gyü­kért, egy érté­kes közös fotó­ért dide­reg­tek ott sokan a fagy­pont körü­li hőmér­sék­le­ten azok, akik vágy­tak a sport­le­gen­dák közel­sé­gé­re, de nem vol­tak hiva­ta­lo­sak a nagy ese­mény­re az Ope­ra­ház­ba, amely tavaly után másod­szor adott ott­hont a Magyar Sport­új­ság­írók Szö­vet­sé­ge hagyo­má­nyos díj­át­adó gálá­já­nak. Ame­lyet 1958 óta ren­dez­nek meg min­den évben, és idén rekor­dot jelen­tő 471 sport­új­ság­író sza­va­za­ta alap­ján ala­kult ki a leg­több kate­gó­ri­á­ban a sor­rend, a kate­gó­ri­ák három-három jelölt­je a gálán izgul­ha­tott (az Év e‑sportolója, Orbán Domi­nik már a decem­ber 28‑i saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón átvet­te a díjat), hazaviheti‑e a ran­gos trófeát.

Amely úgy érke­zett meg a szín­pad­ra, ahogy még biz­to­san soha­sem. A két oldal­só páholy között a magas­ban kife­szí­tett köté­len hoz­ta magá­val Ifj. Simet Lász­ló, aki 2023-ban a Duna fölött egyen­sú­lyo­zott át egy köté­len, száz­ezer néző sze­me lát­tá­ra. Min­den­ki vissza­foj­tot­ta a léleg­ze­tét, de a pro­duk­ció ismét sike­rült, a túl­ol­da­lon Gyur­ta Dáni­el olim­pi­ai baj­nok, koráb­bi két­sze­res Év spor­to­ló­ja, a NOB spor­to­lói bizott­sá­gá­nak a tag­ja vet­te át tőle a por­ce­lán­ból készült, 21 kará­tos arannyal bevont tró­fe­át, amely­nek ember nagy­sá­gú vál­to­za­ta fogad­ta az Ope­ra­ház lép­cső­há­zá­ban – mint egy óko­ri obe­liszk – a vendégeket.

Ifj. Simet Lász­ló léleg­zet­el­ál­lí­tó pro­duk­ci­ó­ja (Fotó: Árvai Károly)

Mivel min­dig az elő­ző év leg­jobb­ja­it díjaz­zák a gálán, nagy ötlet volt janu­ár­ban meg­idéz­ni decem­bert, pon­to­sab­ban egy hagyo­má­nyo­san a kará­csony előt­ti, adven­ti idő­szak­ban ját­szott balett­mű­vet, Pjotr Iljics Csaj­kovsz­kij klasszi­ku­sát, A dió­tö­rőt, amely­ből a gála nyi­tá­nya­ként jele­ne­tet adtak elő a Magyar Nem­ze­ti Balett­in­té­zet növendékei.

Szöll­ősi György, a Magyar Sport­új­ság­írók Szö­vet­sé­ge elnö­ke, a Nem­ze­ti Sport főszer­kesz­tő­je – miu­tán köszön­töt­te a jelen­lé­vő között Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnö­köt, dr. Sch­midt Ádám spor­tért fele­lős állam­tit­kárt, Novotny Zol­tánt, az MSÚSZ tisz­te­let­be­li elnö­két, a sport­ági szö­vet­sé­gek veze­tő­it, poli­ti­kai, kato­nai és egy­há­zi elöl­já­ró­kat, a kül­föl­di dísz­ven­dé­ge­ket (meg­em­lít­ve, hogy tizen­nyolc ország­ból érkez­tek), illet­ve az ese­mé­nye­ket ott­ho­ná­ból köve­tő Nem­zet Spor­to­ló­ját, a 103 éves Kele­ti Ágnest – köszön­tő beszé­dé­ben úgy fogalmazott: 

„Hadd idéz­zem föl a száz évvel ezelőt­ti pári­zsi olim­pia mind­össze két magyar baj­no­ká­nak, a sport­lö­vő Halasy Gyu­lá­nak és a kard­ví­vó Pós­ta Sán­dor­nak a pél­dá­ját. Mind­ket­ten súlyo­san meg­se­be­sül­tek az első világ­há­bo­rú­ban, s szin­te remény­te­len hely­zet­ből veze­tett az útjuk az olim­pi­ai dobo­gó leg­ma­ga­sabb foká­ra. Huszon­né­gyes pári­zsi baj­no­ka­ink bizony nem latol­gat­ták, hogy vajon tartoznak‑e a hazá­juk­nak vagy sem.

Szöll­ősi György beszé­dé­ben az 1924-es pári­zsi olim­pia arany­ér­me­se­i­vel pél­dá­ló­zott (Fotó: Koncz Márton)

Ha az elő­dök léleg­zet­el­ál­lí­tó pél­dá­ját vagy a mai hábo­rúk rém­sé­ge­it néz­zük, akkor napi kicsi­nyes sérel­me­ink­kel elszé­gyell­jük magun­kat. És csak hálát adha­tunk a Jóis­ten­nek, hogy szol­gál­hat­juk Magyar­or­szá­got, a magyar spor­tot. És immár hat­van­ha­to­dik alka­lom­mal is meg­vá­laszt­hat­juk és meg­ün­ne­pel­het­jük a lenyű­gö­ző magyar sport leg­ki­emel­ke­dőbb tel­je­sít­mé­nye­it és azok leté­te­mé­nye­se­it. Ezért gyűl­tünk ma is össze itt, a száz­negy­ven esz­ten­dős buda­pes­ti Ope­ra­ház­ban, a magyar kul­tú­ra egyik szentélyében.”

Szöll­ősi György egy­per­ces néma tisz­te­let­adás­ra is kér­te a jelen­lé­vő­ket a fáj­dal­ma­san friss tra­gé­dia, min­den idők egyik leg­na­gyobb lab­da­rú­gó­ja, a német Franz Bec­ken­ba­u­er halál­hí­re miatt.

De ahogy azt vár­ni lehe­tett, nem ez volt az utol­só alka­lom, ami­kor szó­ba került a lab­da­rú­gás a gálán egy olyan év után, ame­lyet 1976 után zárt újra veret­le­nül a válo­ga­tott, amely cso­port­el­ső­ként kiju­tott az Euró­pa-baj­nok­ság­ra, és amely évben a Liver­pool­ba szer­ző­dött és ott rög­tön alap­em­ber­ré vált Szo­bosz­lai Domi­nik. A válo­ga­tott 23 éves csa­pat­ka­pi­tá­nya három kate­gó­ri­á­ban is jelölt volt, és két díjat haza is vihe­tett, mivel ő lett az Év fér­fi spor­to­ló­ja, és tag­ja az Év csa­pa­tá­nak válasz­tott lab­da­rú­gó-válo­ga­tott­nak is. Az Év sport­pil­la­na­ta kate­gó­ri­á­ban maradt csak „üres kéz­zel”, ott Vogel Soma, a vízi­lab­da-válo­ga­tott kapu­sá­nak vb-dön­tős ötös­vé­dé­se győ­zött. De Mar­co Ros­si, a fut­ball­vá­lo­ga­tott szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya lett az Év edző­je (a díjat hon­fi­tár­sá­tól, Fabio Can­na­va­ró­tól vehet­te át, miu­tán tavaly Fabio Capel­lo nyúj­tot­ta át neki a díjat), és még az Év sza­bad­idős sport­ren­dez­vé­nye-díj (ame­lyet a HM Spor­tért Fele­lős Állam­tit­kár­sá­ga támo­gat) is a fut­ball­hoz kötő­dik, a Nem­ze­ti Sport főmun­ka­tár­sa, Csil­lag Péter által meg­ál­mo­dott és való­ra vál­tott Hát­só Füves Fut­ball­men­tő Túra.

A DÍJAZOTTAK – RÉSZLETESEN

AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: SZOBOSZLAI DOMINIK

Fotó: Koncz Márton

A gye­re­kek újra fut­bal­lis­ták akar­nak len­ni, ami nagy­részt a magyar válo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak köszön­he­tő. A nyá­ron az RB Leip­zig együt­te­sé­től Liver­pool­ba szer­ző­dő közép­pá­lyás becsült pia­ci érté­ke az ősszel ötmil­lió euró­val emel­ke­dett, 75 mil­li­ós árá­val – holt­ver­seny­ben – a Liver­pool leg­drá­gább fut­bal­lis­tá­ja. A válo­ga­tott mér­kő­zé­se­it köve­tő­en a közön­ség­nek adott mezei gya­kor­la­ti­lag ara­nyat érnek, a magyar lab­da­rú­gás­ban régen volt tapasz­tal­ha­tó olyan rajon­gás, mint ami­lyen Szo­bosz­lai Domi­ni­kot kör­be­ve­szi. „Az elmúlt év való­ban emlé­ke­ze­tes marad szá­mom­ra. A Leip­zig­gel másod­szor let­tem Német Kupa-győz­tes, majd a Liver­pool­ba iga­zol­tam, az év fény­pont­ja nekem még­is a mene­te­lés a válo­ga­tot­tal, az újabb kiju­tás az Euró­pa-baj­nok­ság­ra. Köszö­net­tel tar­to­zom a csa­pat­tár­sa­im­nak, az edző­im­nek, és tisz­ta szív­ből gra­tu­lá­lok a töb­bi jelölt­nek. Remé­lem, ez az év is olyan sike­res lesz, mint az előző.”

AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: ÉRDI MÁRIA

Fotó: Koncz Márton

A világ­baj­nok magyar vitor­lás­ver­seny­ző nem­rég bátor kije­len­tést tett, azt mond­ta, hosszú távon is hajó­osz­tá­lya leg­jobb­ja sze­ret­ne len­ni a vilá­gon. A már­ci­u­si Euró­pa-baj­nok­sá­gon bronz­ér­mes, két­sze­res olim­pi­ai részt­ve­vő Érdi Mária jelen­leg Argen­tí­ná­ban ver­se­nyez, ezért nem tudott sze­mé­lye­sen meg­je­len­ni, hogy átve­gye a ran­gos elis­me­rést. „Nagyon saj­ná­lom, hogy nem lehe­tek ott sze­mé­lye­sen, óri­á­si meg­tisz­tel­te­tés, hogy Magyar­or­szág első világ­baj­no­ka­ként, első vitor­lás­ként vehe­tem át a díjat. Célom, hogy 2024-ben foly­tas­sam a fel­fe­lé íve­lő pályám, ami­ben én és a magyar vitor­lás­sport is ben­ne van” – mond­ta vide­ós beje­lent­ke­zé­sé­ben a 25 esz­ten­dős spor­to­ló­nő. Ő lett az első magyar vitor­lá­zó, aki olim­pi­ai hajó­osz­tály­ban – a koráb­bi lasert fel­vál­tó ILCA-kate­gó­ri­á­ban – vb-arany­ér­mes lett, ezzel örök­re beír­ta a nevét a magyar sport tör­té­ne­lem­köny­vé­be. Augusz­tus­ban Párizs­ban foly­ta­tá­sa következik…

AZ ÉV EDZŐJE: MARCO ROSSI

Fotó: Koncz Márton

Mar­co Ros­si dup­lá­zott, a tava­lyi első­ség után ismét ő az év edző­je. Nép­sze­rű­sé­ge ennél már alig­ha lehet nagyobb, a lab­da­rú­gó-válo­ga­tott olasz szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya veret­le­nül zár­ta csa­pa­tá­val 2023-at és újabb Euró­pa-baj­nok­ság­ra vezet­te ki az együt­test, a házi­gaz­da Német­or­szág, vala­mint Skó­cia és Svájc vár a csa­pat­ra a nyá­ri tor­nán. A díjat Fabio Can­na­va­ro, olasz válo­ga­tott arany­lab­dás világ­baj­no­ka, vala­mint Szöll­ősi György, lapunk főszer­kesz­tő­je adta át. „Őszin­tén mon­dom, nem készül­tem beszéd­del. Nem gon­dol­tam, hogy ismét én lehe­tek a győz­tes, mert óri­á­si edzők vol­tak a vetély­tár­sa­im, Elek Gábor és Var­ga Zsolt ugyan­csak elké­pesz­tő mun­kát vég­zett. Meg­érint, hogy én áll­ha­tok itt a szín­pa­don… Nagy köszö­net­tel tar­to­zom a játé­ko­sa­im­nak, a stá­bom­nak, a Magyar Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség­nek és végül, de nem utol­só­sor­ban a magyar szur­ko­lók­nak. Nél­kü­lük nem áll­hat­nék most itt.”

AZ ÉV (HAGYOMÁNYOS) CSAPATA: A FÉRFI LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT

Fotó: Árvai Károly

Tíz mér­kő­zés vere­ség nél­kül – elké­pesz­tő évet zárt a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott. Észt­or­szág, Mon­te­neg­ró, Bul­gá­ria, Lit­vá­nia, Szer­bia és Cseh­or­szág sem tud­ta legyőz­ni, így egy­mást köve­tő­en har­mad­szor lesz ott az Euró­pa-baj­nok­sá­gon. A hét­fő esti gálán Szo­bosz­lai Domi­nik, Gaz­dag Dáni­el, Gulá­csi Péter, Szap­pa­nos Péter, Hor­váth Krisz­to­fer, Nagy Zsolt, Cso­both Kevin és Balogh Botond kép­vi­sel­te a csa­pa­tot, a díjat ter­mé­sze­te­sen a Liver­pool sztár­ja, a válo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, Szo­bosz­lai Domi­nik vet­te át. „Elő­ször is nagy köszö­net az összes tár­sunk­nak, akik most külön­bö­ző okok miatt nem lehet­nek itt velünk. Továb­bá köszö­net a Magyar Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség­nek, de leg­fő­kép­pen a magyar szur­ko­lók­nak, nek­tek! Csak így tovább, remél­jük, ez az év még izgal­ma­sabb lesz!”

AZ ÉV CSAPATA (EGYÉNI SPORTÁGAK): FÉRFI KARDVÁLOGATOTT

Fotó: Árvai Károly

Lapunk és a Sport­rá­dió mun­ka­tár­sa, Csisz­tu Zsu­zsa segít­sé­gé­vel Charles Camen­zu­li, az AIPS Euro­pe elnö­ke adta át az elis­me­rést, míg Gian­ni Mer­lo, a Nem­zet­kö­zi Sport­új­ság­író Szö­vet­ség elnö­ke vide­ó­üze­net­ben üdvö­zöl­te a jelen­lé­vő­ket. A három ver­seny­ben maradt csa­pat egy­aránt világ­baj­no­ki arany­érem­nek örül­he­tett 2023-ban, közü­lük végül a fér­fi kar­do­zók végez­tek az első helyen. A Decsi Tamás, Géme­si Csa­nád, Szat­má­ri And­rás és Szi­lá­gyi Áron alkot­ta gár­da a tava­lyi vb‑n vég­re vala­há­ra felül­múl­ta mumu­sát, a dél-kore­ai válo­ga­tot­tat – Szat­má­ri és Szi­lá­gyi ala­po­san meg­nyom­ta a haj­rát a fináléban.

„Nem biz­tos, hogy én vagyok a meg­fe­le­lő ember a beszéd­re, egy ide­je győz­köd­tem a tár­sa­i­mat, hogy nem mi nyer­jük meg… Szív­ből gra­tu­lá­lok min­den­ki­nek a fan­tasz­ti­kus sport­si­ke­rek­hez, és nagyon köszö­nöm a sport­új­ság­írók­nak, hogy mél­tó­nak talál­tak min­ket erre az elké­pesz­tő nívó­jú díj­ra. A vívást nem köve­tik száz­mil­li­ók, de jó érez­ni, hogy iga­zi magyar sport­ág­ként tekin­te­nek rá” 

– osz­tot­ta meg gon­do­la­ta­it a közön­ség­gel Szi­lá­gyi Áron, három­szo­ros egyé­ni olim­pi­ai baj­nok kardvívó.

AZ ÉV FOGYATÉKOS SPORTOLÓI: KISS PÉTER PÁL ÉS EKLER LUCA

Fotó: Árvai Károly

A fér­fi­ak­nál 2019, 2021 és 2022 után negyed­szer is Kiss Péter Pál nyer­te a kate­gó­ri­át, aki hatal­mas meg­tisz­tel­te­tés­nek tart­ja, hogy ismét érde­mes­nek talál­ták az elis­me­rés­re. A Buda­pes­ti Hon­véd SE kaja­ko­sa tavaly soro­zat­ban negye­dik Euró­pa-baj­nok­sá­gán ért első­ként cél­ba, aztán Duis­burg­ban szin­tén egy­mást köve­tő negye­dik alka­lom­mal lett világ­baj­nok. A díjat Marie-Amé­lie Le Fur­től, a három­szo­ros para­lim­pi­ai baj­nok fran­cia para­at­lé­tá­tól vehet­te át.

Fotó: Árvai Károly

A höl­gyek győz­te­sé­nek tró­fe­á­ját a magyar szár­ma­zá­sú ame­ri­kai Joe Beré­nyi, para­lim­pi­ai baj­nok pálya­ke­rék­pá­ros adta át, aki elő­ször uta­zott Magyar­or­szág­ra. Több mint 66 szá­za­lék esély mutat­ko­zott rá, hogy olyan női spor­to­ló nyer, aki koráb­ban már volt az Év fogya­té­kos spor­to­ló­ja, s végül a 2019-ben első Ekler Luca örül­he­tett. Az atlé­ta a pári­zsi para­at­lé­ti­kai világ­baj­nok­sá­gon három arany- és egy ezüst­ér­met gyűjtött.

AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: SZERVÁTÜLTETETT ASZTALITENISZ FÉRFI PÁROS

Fotó: Árvai Károly

A győz­tes duó­nak Abra­ham Klein, a legen­dás temes­vá­ri szü­le­té­sű izra­e­li lab­da­rú­gó-játék­ve­ze­tő adta át a díjat magyar mon­da­tok kísé­re­té­ben. Bácsi Ber­nát és Szen­di János a szerv­át­ül­te­tet­tek perth‑i világ­já­té­kán nyert arany­ér­met fér­fi páros­ban. A két­sze­res vese­át­ül­te­tett Szen­di János évek óta osz­lo­pos tag­ja a nem­ze­ti együt­tes­nek, míg Bácsi Ber­nát néhány éve erő­sí­ti a szerv­át­ül­te­tett együt­test, ugyan­ak­kor ren­ge­teg ver­seny­ta­pasz­ta­la­ta van, hiszen egész éle­té­ben spor­tolt. Tavaly Tóth Irmá­val a vegyes páros tag­ja­ként került három közé ebben a kate­gó­ri­á­ban. A ver­seny­zők a szín­pa­don köszö­ne­tet mond­tak edző­ik­nek, akik „kínoz­ták” őket, a tatai külö­nít­mény­nek, majd a „Haj­rá, szerv­át­ül­te­tet­tek! Haj­rá, magya­rok!” fel­ki­ál­tás­sal búcsúztak.

AZ ÉV SPORTPILLANATA: VOGEL SOMA VB-ARANYAT ÉRŐ KIVÉDETT ÖTMÉTERESE

Fotó: Nem­ze­ti Sport

Ha 3‑assal vég­ző­dik az év és vízi­lab­da-világ­baj­nok­sá­got ren­dez­nek, a magyar fér­fi­vá­lo­ga­tott arany­ér­mes lesz. Ez az axi­ó­ma 1973 óta él (2003-ban és 2013-ban is a mie­ink nyer­tek), de fel­tét­le­nül kel­lett hoz­zá az FTC-Tele­kom kapu­sa, Vogel Soma, aki a Görög­or­szág elle­ni vb-dön­tő­ben a szét­lö­vés­ben négy ötmé­te­rest is hárí­tott, köz­tük a sors­dön­tő pil­la­nat­ban, 10 – 10 után 4 – 3‑nál Papa­nasz­ta­szi­u­ét is. Már a dön­tős sze­rep­lés is kvó­tát ért Párizs­ra, de a hab a tor­tán a Fuku­o­ká­ban meg­nyert világ­baj­no­ki cím volt.

AZ ÉV SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNYEI: HÁTSÓ FÜVES FUTBALLMENTŐ TÚRA ÉS JÉGPÁLYÁK ÉJSZAKÁJA

Fotó: Árvai Károly

A Hát­só füves fut­ball­men­tő túra a veszé­lyez­te­tett falu­si fut­ball­kö­zös­sé­gek meg­ma­ra­dá­sá­ért küz­dő civil kez­de­mé­nye­zés, amely­nek egyik élet­re hívó­ja lapunk főmun­ka­tár­sa, Csil­lag Péter. 2023-ban tizen­öt sport­kö­zös­ség támadt fel Zemplén‑, Zala‑, Szat­már- és Bara­nya-szer­te. A Jég­pá­lyák Éjsza­ká­ja a Magyar Jég­ko­rong­szö­vet­ség 2016-ban élet­re hívott orszá­gos ren­dez­vény­so­ro­za­ta, ame­lyen min­den­ki kor­cso­lyát húz­hat a magyar jég­pá­lyá­kon, hatal­mas nép­sze­rű­ség­nek örvend.

NEMZETKÖZI FAIR PLAY-DÍJ: SZILÁGYI ÁRON

Szi­lá­gyi Áron már­ci­us 27-én a buda­pes­ti világ­ku­pa­ver­seny dön­tő­jé­ben – hát­rány­ban – vissza­ad­ta a tust grúz ellen­fe­lé­nek, Szand­ro Baza­dzé­nak, miu­tán egy tech­ni­kai hiba nyo­mán az elő­ző csör­té­ben nem jel­zett a rendszer.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FM4Sport.hu%2Fvideos%2F6389302051134611%2F&width=629&show_text=false&height=354&appId

Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök júni­us­ban kül­dött egy leve­let a Nem­zet­kö­zi Fair Play Bizott­ság elnö­ké­nek, Kamu­ti Jenő­nek, amely­ben fel­ter­jesz­tet­te a klasszis vívót a nem­zet­kö­zi Fair Play-díj­ra. A nem­zet­kö­zi szer­ve­zet meg­ad­ta a vívó­nak az  elis­me­rést, ame­lyet most átvehetett. 

AZ MSÚSZ ÉLETMŰDÍJASA: SCHMITT PÁL

Fotó: Árvai Károly

Sch­mitt Pál két­sze­res olim­pi­ai baj­nok pár­baj­tőr­ví­vó, a Magyar Olim­pi­ai Bizott­ság koráb­bi elnö­ke, a Nem­zet­kö­zi Olim­pi­ai Bizott­ság tisz­te­let­be­li tag­ja, 2014 óta a Nem­zet Spor­to­ló­ja cím bir­to­ko­sa, és immá­ron a Magyar Sport­új­ság­írók Szö­vet­sé­gé­nek élet­mű­dí­ja­sa is. Dip­lo­má­ci­ai pálya­fu­tá­sa 1993-ban kez­dő­dött, ami­kor Antall József sze­mé­lyes meg­ke­re­sé­sé­re kine­vez­ték mad­ri­di nagy­kö­vet­nek. Poli­ti­kai pályá­ra 2002-ben lépett, majd 2010. júni­us 29. és 2012. ápri­lis 2. között Magyar­or­szág állam­fő­je­ként tevé­keny­ke­dett. Uno­kái, Vig­vá­ri Ven­del és Vin­ce világ­baj­nok vízilabdázók.


PERCRŐL PERCRE

Az élő szö­ve­ges modul betöl­té­se eltart­hat néhány percig…

A műsor­ve­ze­tők és mi is elbúcsúzunk

Ber­ke­si Judit és Tihany Vik­tor kő-papír-olló­zás­sal dön­töt­ték el, melyik irány­ban vonul­nak le a szín­pad­ról – így búcsúz­tak el a nézők­től. A gála véget ért, köszön­jük olva­só­ink figyel­mét és olvas­sák el összefoglalónkat!

És ez már a finálé

„Győz­ni kell!” – ének­li a szín­pa­don Gubik Pet­ra, Megyi­mó­recz Ildi­kó, Dáni­el­fy Ger­gő, Ember Márk, Ser­bán Attila.

A jelen­lé­vők elének­lik a himnuszt

Nem­ré­gi­ben negy­ven spor­to­ló egy kórust alkot­va eléne­kel­te a him­nuszt a Pus­kás Aré­ná­ban Megyi­mó­recz Ildi­kó, a Magyar Álla­mi Ope­ra­ház magán­éne­ke­se és Sze­ré­nyi Béla táro­ga­tó­mű­vész veze­té­sé­vel. Miköz­ben a hát­tér­ben az erről készült kli­pet figyel­het­tük, a jelen­lé­vők eléne­kel­ték nem­ze­ti imádságunkat.

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu