Hírek Sport hirek Szo­bosz­lai Domi­nik az RB Leip­zig­hez igazolt

Szo­bosz­lai Domi­nik az RB Leip­zig­hez igazolt

Szo­bosz­lai Domi­nik az RB Leip­zig lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­hoz szer­ző­dött a Salz­burg­tól. A 20 éves magyar válo­ga­tott közép­pá­lyás a német klub hon­lap­ja sze­rint négy és fél éves, 2025 júni­u­sá­ig szó­ló szer­ző­dést írt alá csütörtökön. 

Szo­bosz­la­i­val már 18 játé­kos – töb­bek között Gulá­csi Péter – került az oszt­rák klub­tól a test­vér­egye­sü­let­hez. A lip­csei csa­pat­nak a kapu­son kívül van még egy magyar válo­ga­tott lab­da­rú­gó­ja, Wil­li Orbán.

Szo­bosz­lai új csa­pa­tá­ban a 17-es mez­szá­mot vise­li majd. A Salz­burg szí­ne­i­ben vasár­nap a Wolfs­ber­ger AC elle­ni baj­no­kin lép pályá­ra utol­já­ra, kará­csony után csat­la­ko­zik az RB Leip­zig­hez, és a német Bun­des­li­gá­ban janu­ár 9‑én a Borus­sia Dort­mund ellen mutat­koz­hat be.

„Nagyon örü­lök, hogy a pálya­fu­tá­som egy újabb feje­ze­té­be lép, ráadá­sul a Bun­des­li­ga egyik top­csa­pa­tá­nál, amely tavaly BL-elő­dön­tős volt – idéz­te a Magyar Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség hon­lap­ja Szo­bosz­la­it. – Nagy kihí­vás lesz itt is helyt­áll­ni, de ter­mé­sze­te­sen min­dent meg fogok ten­ni azért, hogy ez minél job­ban sike­rül­jön, és minél hama­rabb a német baj­nok­ság­ban is bizo­nyít­sak. Remé­lem, a válo­ga­tott is pro­fi­tál majd abból, hogy két válo­ga­tott­be­li csa­pat­tár­sam­mal, Gulá­csi Péter­rel és Orbán Wil­li­vel is egy klub­csa­pat­ban ját­szom mostantól.”

A Leip­zig­hez iga­zo­lá­sá­val eldőlt, hogy Szo­bosz­lai tavasszal is pályá­ra lép­het a Baj­no­kok Ligá­já­ban, hiszen a német együt­tes a Man­ches­ter Uni­te­det is meg­előz­ve cso­port­má­so­dik­ként beju­tott a nyol­cad­dön­tő­be, ahol a 2019-es győz­tes Liver­pool lesz az ellenfele.

A német klub hon­lap­ja nem közöl­te, hogy Red Bull Salz­burg mek­ko­ra össze­get kap a 12-sze­res válo­ga­tott játé­ko­sért. Koráb­bi saj­tó­hí­rek sze­rint Szo­bosz­lai szer­ző­dé­sé­ben 25 mil­lió eurós kivá­sár­lá­si ár sze­re­pelt, ame­lyet ha a Leip­zig kifi­ze­tett, akkor min­den idők leg­drá­gább magyar fut­bal­lis­tá­já­vá lépett elő a közép­pá­lyás. Igaz ez akkor is, ha – amint arról a leg­utób­bi hírek szól­tak – a lip­csei egye­sü­let körül­be­lül 20 mil­lió eurót fizet érte, és későb­bi tovább­adás ese­tén továb­bi bónusz jár majd a Salzburgnak.

Szo­bosz­lai az édes­ap­ja által veze­tett fehér­vá­ri Főnix Gold FC után­pót­lás­mű­hely­ben nevel­ke­dett, majd 2015-ben egy évre az MTK Buda­pest aka­dé­mi­á­já­ra került, onnan iga­zolt a Salz­burg aka­dé­mi­á­já­ra. Még 17 éves se volt, ami­kor Auszt­ri­á­ban bemu­tat­ko­zott a fel­nőt­tek között a másod­osz­tá­lyú Lie­fe­ring csa­pa­tá­ban, a Salz­burg­ban pedig 2018 máju­sá­ban debü­tált. Az áttö­rést a 2019/20-as idény hoz­ta el szá­má­ra, ami­kor vezér­egyé­ni­sé­ge lett klub­csa­pa­tá­nak, amellyel sze­re­pelt a Baj­no­kok Ligá­já­ban, továb­bá har­mad­szor lett baj­nok és másod­szor kupa­győz­tes, és az oszt­rák élvo­nal leg­jobb­já­nak választották.

Szo­bosz­lai novem­ber­ben a nyol­ca­dik helyen vég­zett a leg­jobb 21 éven alu­li, Euró­pá­ban ját­szó lab­da­rú­gó­nak járó Gol­den Boy-díj szavazásán.

A magyar válo­ga­tott­ban 2019-ben mutat­ko­zott be, azóta alap­em­ber­ré vált, 12 mér­kő­zé­sen három­szor volt ered­mé­nyes. Az Euró­pa-baj­no­ki pót­se­lej­te­ző novem­be­ri dön­tő­jé­ben a 92. perc­ben ő lőt­te a kiju­tást jelen­tő gólt az Izland ellen 2 – 1‑re meg­nyert mérkőzésen.

Eddi­gi csa­pa­tá­ban, a Red Bull Salz­burg­ban 55 baj­no­ki mér­kő­zé­sen ját­szott, 16 gólt szer­zett és 25 gól­passzt adott.

Mar­co Ros­si, a magyar válo­ga­tott szö­vet­sé­gi kapi­tány az MLSZ hon­lap­já­nak azt mond­ta: „Véle­mé­nyem sze­rint Domi­nik és menedzs­ment­je ismét jó dön­tést hozott. Az RB Leip­zig egy top­klub Euró­pa egyik top­baj­nok­sá­gá­ban, így egy­ér­tel­mű, hogy Domi­nik ismét elő­re­lé­pett egyet a pálya­fu­tá­sá­ban. Bízom ben­ne, hogy minél több játék­per­cet kap majd új csa­pa­tá­ban, és ahogy Salz­burg­ban, úgy Lip­csé­ben is alap­em­ber lesz minél hamarabb.”

For­rás: Demok​ra​ta​.hu