Hírek Sport hirek Szo­bosz­lai: Bol­dog vagyok, hogy magyar­nak születtem

Szo­bosz­lai: Bol­dog vagyok, hogy magyar­nak születtem

Le kel­lett küz­de­nie azt az aka­dályt, hogy bebi­zo­nyít­sa az embe­rek­nek, hogy nagy­sze­rű játé­kos lehet belőle.

null

A csa­lád támo­ga­tá­sa sokat segít­het abban, hogy vala­ki nagy­sá­got érjen el, és ez biz­to­san így volt Szo­bosz­lai Domi­nik ese­té­ben is, aki hálá­ját fejez­te ki édes­ap­já­nak, ami­ért segí­tett neki abban, hogy Magyar­or­szág csa­pat­ka­pi­tá­nya és a Liver­pool játé­ko­sa legyen – olvas­ha­tó a Pre­mi­er League hiva­ta­los oldalán. 

A Pre­mi­er League a magyar közép­pá­lyás­sal abból az apro­pó­ból készí­tett egy rövid inter­jút, hogy a „No Room For Rac­ism” (nincs helye rassziz­mus­nak) kez­de­mé­nye­zés része­ként most őt válasz­tot­ták ki. 

Édes­ap­ja és a kezdetek

„Ami­kor elkezd­tem, nekem és apám­nak volt egy ter­vünk. Ő helye­zett a leg­ma­ga­sabb szint­re, ahol ját­sza­nom kell” – mond­ta Szoboszlai.

„Isko­la után apu­kám egy­sze­rű­en fel­vett. Elmen­tünk edzés­re. Ő volt az edzőm, és három­tól hétig min­den nap ugyanaz: 

edzet­tem a saját csa­pat­tal, edzet­tem a fia­ta­lok­kal, edzet­tem az idő­seb­bek­kel, aztán lefe­küd­tem alud­ni, és a követ­ke­ző nap ugyan­ez volt” 

– foly­tat­ta a magyar sztárjátékos.

„Velem min­dig kemé­nyebb volt, mint a többiekkel. 

Még a töb­bi szü­lő is azt kér­dez­te: Miért vagy vele ilyen kemény?. Ő meg azt mond­ta: Majd kifi­ze­tő­dik, majd a végén kifi­ze­tő­dik. De ő min­dig azt akar­ta, hogy én legyek a leg­jobb, és ezért volt ilyen, és most már értem, miért tet­te, és most már közel állunk egy­más­hoz, nagyon közel állunk egymáshoz”

Kifi­ze­tő­dött a kemény munka

„A végén, most már Liver­pool-játé­kos vagyok, válo­ga­tott kapi­tány, szó­val igen, majd­nem úgy ment, hogy a lehe­tet­lent ter­vez­tük, és én lehe­tő­vé tet­tem

– mond­ta az interjúban. 

Szo­bosz­lai arról is beszélt, hogy büsz­ke arra, hogy magyar, és hogy le kel­lett küz­de­nie azt az aka­dályt, hogy bebi­zo­nyít­sa az embe­rek­nek, hogy nagy­sze­rű játé­kos lehet belő­le, és ugyan­úgy ins­pi­rál­ja a magyar gye­re­ke­ket, mint aho­gyan azt Pus­kás Ferenc, az ország vala­ha volt egyik leg­na­gyobb játé­ko­sa tette.

„Sze­re­tek magyar­nak lenni” 

– tet­te hoz­zá a 22 éves játékos.

Bizo­nyí­tott, de nem akar új Pus­kás lenni

„Büsz­ke­ség, hogy a Pre­mi­er League-ben játsz­ha­tok, de per­sze magyar­ként bizo­nyí­ta­nod kell, mert ha magyar vagy, sen­ki nem néz rád úgy, mint­ha spa­nyol, olasz, angol len­nél, így magyar­ként, ha ez sike­rül, az még jobb” 

– hang­sú­lyoz­ta.

Már koráb­ban is mond­tam, ő [Pus­kás] egy iko­ni­kus játé­kos, a leg­jobb játé­kos, aki vala­ha Magyar­or­szá­gon ját­szott, ez nem két­sé­ges, de én a saját dol­go­mat aka­rom csinálni. 

Nem az új Pus­kás sze­ret­nék len­ni, hanem Szoboszlai. 

Ugyan­az az ember leszek, mint ami­kor 13 éve­sen egy egy­szo­bás lakás­ban éltem a családommal. 

Ugyan­az a srác vagyok, aki vol­tam, és soha, de soha nem fogok megváltozni

 mondta. 

For­rás: man​di​ner​.hu