Hírek Magyarországi hírek Szív­hez szó­ló beszé­det mon­dott Novák Kata­lin New Yorkban

Szív­hez szó­ló beszé­det mon­dott Novák Kata­lin New Yorkban

Az erős, egy­sé­ges és egész­sé­ges csa­lád garan­cia a biz­ton­ság­ra – húz­ta alá Novák Kata­lin az ENSZ-köz­gyű­lé­sén mon­dott beszé­dé­ben. A köz­tár­sa­sá­gi elnök az ukraj­nai hábo­rú okoz­ta szen­ve­dés­ről és a béke szük­sé­ges­sé­gé­ről, vala­mint az előt­tünk álló demog­rá­fi­ai kihí­vá­sok leküz­dé­sé­ről tar­tott szív­hez szó­ló szó­nok­la­tott a világ veze­tői előtt.

Szívhez szóló beszédet mondott Novák Katalin New Yorkban + videó

„Min­dent a népért, min­dent a nép­pel együtt, sem­mit a nép­ről a nép feje felett” – kezd­te beszé­dét Novák Kata­lin az ENSZ-köz­gyű­lé­sén. Az állam­fő Kos­suth Lajos sza­va­it idéz­ve rámu­ta­tott, ma is ez a szu­ve­rén magyar állam leg­főbb cél­ja és sza­bad­sá­gunk biz­to­sí­té­ka. Mint mond­ta, a magyar embe­rek ma is békét és biz­ton­sá­got akar­nak, hiszen tör­té­nel­münk­ből ítél­ve tud­juk, hogy milyen a hábo­rú, az elnyo­más és a megszállás. 

Ezért is ítél­jük el vilá­go­san és egy­ér­tel­mű­en a nem­zet­kö­zi jog meg­sér­té­sét, egy másik állam meg­tá­ma­dá­sát, Orosz­or­szág Ukraj­na elle­ni agresszi­ó­ját, ami hatal­mas szen­ve­dést és pusz­tí­tást okoz­va dön­töt­te rom­ba Euró­pa addig békés éle­tét is

– húz­ta alá a köz­tár­sa­sá­gi elnök. Kiemel­te, Magyar­or­szág hatal­mas mér­té­kű huma­ni­tá­ri­us segít­sé­get nyújt Ukraj­ná­nak és a hábo­rú elől mene­kü­lők­nek. Mint mond­ta, hazán­kat és a magyar embe­re­ket köz­vet­le­nül is érin­ti, hiszen kár­pát­al­jai hon­fi­tár­sa­ink, magyar apák és fiúk adják éle­tü­ket a lövészárkokban.

Ezért békét aka­runk. Hazánk­ban, Ukraj­ná­ban, Euró­pá­ban, a világ­ban. Békét és az abból faka­dó biztonságot

– hang­sú­lyoz­ta az államfő. 

Novák Kata­lin fel­ele­ve­ní­tet­te, hogy a hábo­rú kitö­ré­sét köve­tő­en Volo­di­mir Zelensz­kij ukrán elnök meg­hí­vá­sá­ra két­szer láto­ga­tott el Kijev­be, ahol lát­ta a szen­ve­dést, amin az ukrán csa­lá­dok­nak keresz­tül kell mennie. 

A szen­ve­dés első­sor­ban a csa­lá­do­kat érin­ti: az édes­anyá­kat, akik fér­jü­ket, fia­i­kat veszí­tik el, az édes­apá­kat, akik épp­hogy fel­nőtt fia­ik­kal men­nek a harc­tér­re, a gyer­me­ke­ket, elve­szí­tik a biz­ton­ság­ér­ze­tet és a jövő­be vetett hitet

− fogal­ma­zott. Alá­húz­ta: a béké­nek nin­csen alter­na­tí­vá­ja. Hang­sú­lyoz­ta, Magyar­or­szág nem dönt­het az ukrá­nok helyett arról, hogy mennyi áldo­za­tot készek vál­lal­ni, de a magyar kor­mány­nak köte­les­sé­ge kép­vi­sel­ni a nem­zet béke irán­ti vágyát. Az állam­fő leszö­gez­te, Magyar­or­szág min­dig is tisz­te­let­tel for­dul más nem­ze­tek felé és hű szö­vet­sé­ge­se­i­hez, part­ne­re­i­hez, büsz­ke és aktív tag­ja az atlan­ti integ­rá­ció szervezeteinek. 

Mére­tün­kön, gaz­da­sá­gi súlyun­kon felül is kivesszük a részün­ket a közös feladatokból

– hang­sú­lyoz­ta Novák Kata­lin. Ezt köve­tő­en a köz­tár­sa­sá­gi elnök fel­szó­lí­tot­ta az ENSZ-köz­gyű­lé­sen össze­gyűl­te­ket: „Köve­tel­jünk tűz­szü­ne­tet és az igaz­sá­gos békét!”.

A csa­lád garan­cia a biztonságra

Az állam­fő fel­ele­ve­ní­tet­te Ferenc pápa tava­szi buda­pes­ti láto­ga­tá­sát, vala­mint a három nap­pal ezelőtt véget ért ötö­dik buda­pes­ti demog­rá­fi­ai csú­csot. Mint mond­ta, a világ egy jelen­tős részé­nek a hábo­rú mel­lett olyan nehéz­ség­gel is szem­be kell néz­nie, amely belül­ről sor­vaszt­ja el. 

Euró­pá­ban és az Önök orszá­gai jelen­tős részé­ben a demog­rá­fi­ai tél jég­kor­szak­ba fordult

– muta­tott rá. Hoz­zá­tet­te: ez már a közel­jö­vő­ben fel­mér­he­tet­len hatás­sal lesz a gaz­da­ság­ra, tár­sa­dal­mak­ra és a biz­ton­ság­ra. Elon Musk ame­ri­kai – dél-afri­kai mil­li­ár­dos sza­va­it idéz­ve elmond­ta, a demog­rá­fi­ai hanyat­lás talán súlyo­sabb prob­lé­ma, mint a klí­ma­vál­ság, hiszen ha nin­cse­nek gyer­me­kek, akkor mi értel­me van vigyáz­ni a Föld­re? – tet­te fel a kérdést. 

Magyar­or­szág a vilá­gon első­ként helyez­te a csa­lá­dok meg­erő­sí­té­sét, a demog­rá­fi­ai vál­ság leküz­dé­sét közép­pont­ba. Szé­les körű csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rend­szert épí­tet­tünk fel. A csa­lá­dok támo­ga­tá­sá­ra a leg­töb­bet köl­tünk az Euró­pai Uni­ón belül. Ez nem dön­töt­te rom­ba a magyar gaz­da­sá­got, éppen ellen­ke­ző­leg: a csa­lá­dok meg­erő­sí­té­se gaz­da­sá­gi érte­lem­ben is pozitív

– húz­ta alá Novák Kata­lin. Hang­sú­lyoz­ta, a demog­rá­fi­ai csúcs üze­ne­te nem más, mint az, hogy a csa­lád­pár­ti erők kiáll­nak érté­ke­ik és éde­ke­ik mel­lett, akkor is, ha csa­lád- és gyer­mek­el­le­nes ideo­ló­gi­ák táma­dás­ba lendülnek.

Az erős, egy­sé­ges és egész­sé­ges csa­lád garan­cia a biztonságra

− zár­ta sza­va­it a köz­tár­sa­sá­gi elnök.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu