Hírek Magyarországi hírek Szí­nes prog­ra­mok­kal ünne­pel a 70 éves Magyar Álla­mi Népi Együttes

Szí­nes prog­ra­mok­kal ünne­pel a 70 éves Magyar Álla­mi Népi Együttes

A Magyar Álla­mi Népi Együt­tes teg­nap saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­molt be arról, hogy szí­nes prog­ra­mok­kal, gála­mű­sor­ral, könyv­be­mu­ta­tó­val, sza­bad­té­ri kiál­lí­tás­sal és pre­mi­er­rel ünnep­li fenn­ál­lá­sá­nak 70. évfor­du­ló­ját. Mihá­lyi Gábor, az együt­tes veze­tő­je lapunk­nak arról is beszélt, nagyon fon­tos­nak tart­ják azt, hogy a nép­tánc iránt nem annyi­ra érdek­lő­dő fia­ta­lok­kal is meg­sze­ret­tes­sék a népművészetet.

– Ha a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes tör­té­ne­tét vizs­gá­lom, akkor a kez­de­ti idő­szak­ban a népi kul­tú­ra sze­re­pe igen erő­sen átpo­li­ti­zált volt. Tűz­ről­pat­tant menyecs­ké­ket, pöd­rött baj­szú legé­nye­ket akar­tak lát­ni, vala­mi­fé­le hamis vidám­sá­got – mond­ta lapunk­nak Mihá­lyi Gábor, a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes veze­tő­je, akit az együt­tes 70. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból kér­dez­tünk. Hoz­zá­tet­te, hogy az ilyen­faj­ta átpo­li­ti­zált­ság nin­csen jó hatás­sal a népi kultúrára.

– A jelen­ko­ri kul­túr­po­li­ti­ka viszont úgy támo­gat­ja a hagyo­mány­őr­zést, a népi kul­tú­rát, hogy köz­ben nem akar pro­pa­gan­disz­ti­kus művé­sze­tet csi­nál­ni belő­le. A népi kul­tú­rá­ra, a hagyo­mány­őr­zés­re nagy szük­sé­ge van ennek az ország­nak, gyó­gyul­nia kell. Ha azt akar­juk, hogy magyar­sá­gá­ban, iden­ti­tá­sá­ban biz­tos lába­kon álló nem­ze­dé­kek növe­ked­je­nek föl hazánk­ban, akkor figyel­ni kell a nép­ze­né­re, nép­tánc­ra, de a tánc­há­zak­ra is, vagy pél­dá­ul arra, hogy fel­hív­juk a szü­lők figyel­mét a nép­me­sék olva­sá­sá­nak a fon­tos­sá­gá­ra. Nekem pedig az a fel­ada­tom a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes veze­tő­je­ként, hogy a szín­ház mági­kus teré­ben a népi kul­tú­rát művé­szet­ként mutas­sam be – fej­te­get­te Mihá­lyi Gábor, aki arról is szólt, hogy ha az ember­nek van hite, akkor erről olya­nok­nak is akar beszél­ni, akik nem hívők.

– Nagyon fon­tos, hogy meg­ta­lál­juk a nép­tánc iránt nem annyi­ra érdek­lő­dő fia­ta­lo­kat is. Ha ilyen szem­pont­ból vissza­te­kin­tünk az elmúlt évti­ze­dek­re, akkor azt lehet lát­ni, hogy egy­re nehe­zebb meg­nyer­ni őket. Ennek az egyik oka, hogy a közös­sé­gi médi­u­mok temér­dek, gyor­san eltű­nő, érték­te­len alter­na­tí­vát kínál­nak nekik. Ezért is nagy kihí­vás, hogy a népi művé­sze­tet köze­lebb hoz­zuk a fia­ta­lok­hoz pél­dá­ul izgal­mas dra­ma­tur­gi­ai és vizu­á­lis meg­ol­dá­sok­kal – magya­ráz­ta lapunk­nak Mihá­lyi Gábor.

Nagyon fon­tos, hogy meg­ta­lál­juk a hagyo­má­nyok iránt nem annyi­ra érdek­lő­dő fia­ta­lo­kat is
Fotó: Tek­nős Miklós

A Magyar Álla­mi Népi Együt­tes veze­tő­je a csü­tör­tö­ki saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón a Hagyo­má­nyok Házá­ban ismer­tet­te, hogy a het­ven évet fel­öle­lő Tánc-ünnep című nagy­sza­bá­sú gála­mű­sort a Sze­ge­di Sza­bad­té­ri Játé­ko­kon adják elő júli­us 23-án. Mihá­lyi Gábor elmond­ta azt is, hogy a Nap­le­gen­da című pro­duk­ció a zemp­lé­ni fesz­ti­vá­lon, a Het­ven év alatt a világ körül című sza­bad­té­ri kiál­lí­tás a Hagyo­má­nyok Háza előt­ti Cor­vin téren lesz lát­ha­tó. – Az együt­tes min­den­nap­ja­i­ba bepil­lan­tást enge­dő fotó­al­bum jele­nik meg júni­us­ban Vég­te­len motí­vum cím­mel, az őszi prog­ra­mok között sze­re­pel az együt­tes új pro­duk­ci­ó­ja, vala­mint a Tör­té­ne­tek a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes­ről című film­so­ro­zat negye­dik és ötö­dik részé­nek a bemu­ta­tó­ja az Urá­ni­á­ban – tet­te hozzá.

A jubi­le­u­mi évad­ban lát­ha­tó, 70 év szí­nei című darab a tár­su­lat tör­té­ne­té­nek a leg­si­ke­re­sebb elő­adá­sa­i­ból készült válo­ga­tás, amely az együt­tes alko­tó­i­nak a művé­sze­tét idé­zi meg a Hagyo­má­nyok Házá­ban júni­us ­26-án. A Tánc-ünnep című, koro­kon átíve­lő össz­művészeti elő­adás az ötve­nes évek­től nap­ja­in­kig mutat­ja be az együt­tes művé­sze­tét júli­us 23-án. Az erre az alka­lom­ra készült gála­mű­sor­ban fel­lép mások mel­lett Laj­kó Félix, a Szent Efrém Fér­fi­kar, Feren­czi György és az 1ső pes­ti rac­kák, Bras­sói-Jőrös And­rea és Staszny Zsó­fia ope­ra­éne­ke­sek, vala­mint a Szol­no­ki Szim­fo­ni­kus Zenekar.

Pál Ist­ván Sza­lon­na, a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes művé­sze­ti veze­tő­je azt hang­sú­lyoz­ta, hogy ez a pro­duk­ció az elmúlt het­ven év ere­jét és esszenciá­ját köz­ve­tí­ti. Júni­us 24-én mutat­ják be az együt­tes min­den­nap­ja­i­ba bepil­lan­tást enge­dő fotó­al­bu­mot Vára­di Leven­te fotó­mű­vész képe­i­ből. A Vég­te­len motí­vum című kötet a jubi­le­um­ra készült, és a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes elő­adá­sa­it és a kulisszák mögöt­ti éle­tét örö­kí­ti meg a 2019 – 2020-as évek­ből. Het­ven év alatt a világ körül cím­mel sza­bad­té­ri kiál­lí­tás nyí­lik az együt­tes szék­há­za, a Hagyo­má­nyok Háza előt­ti Cor­vin téren. A tár­lat tab­ló­kon, hir­de­tő­osz­lo­po­kon, moni­to­ro­kon és vise­let­be, jel­mez­be öltöz­te­tett bábuk segít­sé­gé­vel mutat­ja be a het­ven esz­ten­dő tör­té­ne­tét és művé­sze­ti eredményeit.

Nyá­ron több hely­szí­nen is lehet majd talál­koz­ni a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes pro­duk­ci­ó­i­val, töb­bek között a tavaly húsz­éves, Nap­le­gen­da című elő­adás­sal Tokaj­ban. Az őszi prog­ra­mok között sze­re­pel az együt­tes új bemu­ta­tó­ja Ide­se­reg­lik, ami tova­tűnt – Óda az éne­kes madár­hoz cím­mel. A Tamá­si Áron ere­de­ti műve nyo­mán készült műben az auten­ti­kus folk­lór a kor­társ szín­há­zi játék­stí­lus­sal kerül szer­ves egy­ség­be. A hazai fel­lé­pé­sek mel­lett a hatá­ron túl és Euró­pa-szer­te is tur­né­zik az együt­tes, augusz­tus végén a szer­bi­ai Zen­tán, szep­tem­ber köze­pén Erdély­ben lép­nek fel több hely­szí­nen, októ­ber­ben Liszt-moza­i­kok című elő­adá­suk­kal ven­dég­sze­re­pel­nek Lon­don­ban, ahol a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes zene­ka­ra a Royal Phil­har­mo­nic Orchest­rá­val lép szín­pad­ra. A 65. évfor­du­ló­ra készült el az együt­tes tör­té­ne­tét bemu­ta­tó film­tri­ló­gia, amit az Urá­nia Nem­ze­ti Film­szín­ház­ban vetí­tet­tek, és amit a Duna Tele­ví­zió is műso­rá­ra tűzött. Idén, a 70. évfor­du­ló­ra továb­bi két résszel bővül a Tör­té­ne­tek a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes­ről című film­so­ro­zat, a negye­dik és ötö­dik rész bemu­ta­tó­ja októ­ber 10-én lesz az Urániában.

For­rás: Magyar Nemzet