Hírek Magyarországi hírek Szí­nes kul­tu­rá­lis prog­ra­mo­kat kínál a Magyar­ság Háza

Szí­nes kul­tu­rá­lis prog­ra­mo­kat kínál a Magyar­ság Háza

Idén ünnep­li fenn­ál­lá­sá­nak tize­dik évfor­du­ló­ját a Magyar­ság Háza. A jubi­le­u­mot kul­tu­rá­lis fesz­ti­vál, az intéz­mény tör­té­ne­tét bemu­ta­tó kiál­lí­tás és képes­könyv, vala­mint a magyar diasz­pó­ra kép­ző­mű­vé­sze­i­nek válo­ga­tott alko­tá­sa­i­ból össze­ál­lí­tott tár­lat teszi emlé­ke­ze­tes­sé. Mind­emel­lett tánc­elő­adá­sok, film­klub és kon­cert is vár­ja az érdek­lő­dő­ket novemberben.

Színes kulturális programokat kínál a Magyarság Háza

Fotó : Ilos­vai Sely­mes Péter Nép­tánc­együt­tes: 1−2−3 a NON (For­rás: Magyar­ság Háza)

Magyar – művész – világ cím­mel nyí­lik ván­dor­ki­ál­lí­tás a diasz­pó­rá­ban élő magyar művé­szek válo­ga­tott alko­tá­sa­i­ból hol­nap este 18 óra­kor Innsb­ruck­ban. A tár­la­tot Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár nyit­ja meg, majd a művek­kel Afri­ká­ban, Ame­ri­ká­ban, Auszt­rá­li­á­ban, Ázsi­á­ban és Euró­pá­ban is talál­koz­hat­nak a láto­ga­tók – derül ki a Magyar­ság Háza lapunk­hoz eljut­ta­tott közleményéből.

Mint írják, a magyar szór­vány nap­ja alkal­má­ból novem­ber 14-én 19 órá­tól az Ilos­vai Sely­mes Péter Nép­tánc­együt­tes 1−2−3 a NON tánc­pro­duk­ci­ó­ját lát­hat­ja a közön­ség. Más­nap, novem­ber 15-én 17.30-kor a Mura­vi­dék kin­cse – A heté­si hím­zés cím­mel nyí­lik kiál­lí­tás, az ese­mé­nyen köz­re­mű­kö­dik a Magyar­ka­ni­zsai Tisza Nép­tánc­együt­tes a Juhász zene­kar­ral és a Pusz­ti­nai Hagyo­mány­őr­ző cso­port. 19 órá­tól pedig a Nagy­vá­rad Tánc­együt­tes Kato­na­ének című tánc­elő­adá­sát néz­het­jük meg.

Az Erdély­ben lévő Toroc­kón két­szer kel fel a nap, amely nem csu­pán szó­lás-mon­dás, de fes­tői kör­nye­ze­te miatt maga a való­ság. A Szé­kely­kő sajá­tos vonu­la­ta elta­kar­ja az éppen fel­ke­lő napot, így ami­kor újra kibuk­kan, fény­ár­ral áraszt­ja el az ősi idők­ben vas­érc­bá­nyá­szat­ból is élő falut. Hófe­hér ház­so­rai, a ma is műkö­dő vízi­ma­lom, cso­dá­la­tos hegyei, élő nép­ha­gyo­má­nyai miatt von­zó cél­pont­já­vá vált sokak­nak. Novem­ber 19-én 17 órá­tól az Arany­tíz Kul­túr­ház­ban bete­kin­tést nyer­he­tünk az ősi falak között élő mai Toroc­kó éle­té­be: részt vehe­tünk vise­let­be­mu­ta­tón, meg­tud­va hogy egyes alkal­mak­ra milyen ruhát vet­tek fel az ott élő lányok és legé­nyek, majd egy nép­tánc­be­mu­ta­tó után a híres toroc­kói „Somo­di” kalá­csot is meg­pil­lant­hat­juk közelebbről.

Ugyan­itt 18 órá­tól Daczó Kata­lin Megye­csi­ná­lók című film­jét vetí­tik, amely arról szól, hogy 1968. feb­ru­ár 13-án Csík­sze­re­dá­ban érde­ke­ik védel­mé­ben utcá­ra vonul­tak az embe­rek. Cea­ușes­cu Romá­ni­á­já­ban, Szé­kely­föl­dön tör­tént mind­ez, mínusz 20 fokos hideg­ben, és a tün­te­tés azóta majd­hogy­nem legen­da­ként él a helyi­ek emlé­ke­ze­té­ben. Az alko­tás közép­pont­já­ban ez a megye­szék­hellyé válá­sért foly­ta­tott tün­te­tés áll, de álta­la meg­is­mer­jük az ese­mény poli­ti­kai hát­te­rét, egy kor­szak han­gu­la­tát. A film­ben egy­részt az emlé­ke­zők, más­részt tör­té­né­szek, tár­sa­da­lom­ku­ta­tók szó­lal­nak meg. Rész­le­tek hang­za­nak el az ese­mé­nyek egyik sze­rep­lő­jé­nek nap­ló­já­ból, archív fel­vé­te­le­ket lát­ha­tunk a kor­szak Csík­sze­re­dá­já­ról, és rész­le­te­ket hall­ha­tunk Gál Árpád csík­sze­re­dai zene­szer­ző műve­i­ből. A vetí­tés után az alko­tók beszél­get­nek a filmről.

Novem­ber 20-án 20 órá­tól az Inef­fab­le zene­kar ad kon­cer­tet Nagy­ko­vá­csi­ban, a Muf­lon Ita­tó­ban. Az Inef­fab­le 2016 nya­rán ala­kult a csík­sze­re­dai Nagy Ist­ván Művé­sze­ti Közép­is­ko­la néhány zene­sza­kos diák­já­nak kez­de­mé­nye­zé­sé­re. Zené­jük­ben több stí­lus ele­mei, köz­tük a dzsessz, a soul, a neosoul, az R&B, a pop, a hip-hop és prog­resszív is meg­ta­lál­ha­tó, reper­to­ár­juk­ban pedig saját szá­mok, vala­mint fúzi­ós dzsessz átdol­go­zá­sok szerepelnek.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu