Hírek Sport hirek Szi­lá­gyi Áron világbajnok!

Szi­lá­gyi Áron világbajnok!

A magyar olim­pi­ai baj­nok arany­ér­met nyert a fér­fi kar­do­zók egyé­ni ver­se­nyé­ben a kai­rói vívó-világbajnokságon

A har­ma­dik olim­pi­ai baj­no­ki címét tavaly Toki­ó­ban begyűj­tő klasszis a kuva­i­ti Ama­ar Alam­ma­ri elle­ni 15 – 6‑os győ­ze­lem­mel kez­dett, majd feszül­tebb han­gu­la­tú mér­kő­zé­sen 15 – 13-mal búcsúz­tat­ta a kínai Hszü Jing-min­get. A nyol­cad­dön­tő­ben len­dü­le­tes, hatá­ro­zott vívás­sal 15 – 9‑re nyert csa­pat­tár­sa, a 2017-ben világ­baj­nok, 2019-ben vb-ezüst­ér­mes Szat­má­ri And­rás ellen, a nyolc között pedig 15 – 8‑ra ver­te az olasz Piet­ro Tor­rét.
    
Az elő­dön­tő­ben Sand­ro Baza­dze volt az ellen­fe­le, a geor­giai vívót a tava­lyi olim­pi­án az elő­dön­tő­ben legyőz­te, az idei Euró­pa-baj­nok­sá­gon viszont épp ő állí­tot­ta meg Szi­lá­gyit a 32 között. Ezút­tal 15 – 11-es magyar siker szü­le­tett.
    
A dön­tő­ben az egész nap jó for­má­ban vívó Maxi­me Pian­fet­ti volt Szi­lá­gyi elle­fe­le, aki 6 – 3‑ra meg­lé­pett az ele­jén. Csak­hogy azután a magyar kar­do­zó soro­zat­ban öt tust adott, ekkor követ­ke­zett a szü­net, majd a pihe­nő után még két Szi­lá­gyi-talá­lat esett. A fran­cia vívó azon­ban nem adta fel, szí­vó­san küzd­ve fel­zár­kó­zott, 12 – 14-ről egyen­lí­tett, az utol­só talá­la­tot viszont – nagy izgal­mak köze­pet­te – Szi­lá­gyi vit­te be, melyet vide­ó­zás után ítél­tek meg neki.
   
Ezzel a három olim­pi­ai (lon­do­ni, riói, toki­ói) és egy Eb-arany (2015, Mont­re­ux) mel­lé most már vb-dia­dalt is hoz­zá­tett egyé­ni­ben. Világ­baj­nok­sá­gon eddig csak csa­pat­ban tudott győz­ni, 2007-ben Szentpéterváron.

For­rás: MTI/ sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu