Hírek Elszakított területi hirek Szij­jár­tó Pétert is Madé­fal­vá­ra várják

Szij­jár­tó Pétert is Madé­fal­vá­ra várják

A madé­fal­vi vesze­de­lem 257. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból tar­ta­nak meg­em­lé­ke­zést pén­te­ken a Sicu­li­ci­di­um-emlék­mű­nél. A beha­ran­go­zó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón elhang­zott, hogy a ter­vek sze­rint jelen lesz Magyar­or­szág kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­te­re is. 

Pén­te­ken min­den érdek­lő­dőt sze­re­tet­tel vár­nak a Siculicidium-emlékműhöz.

„Ha az ember­nek mély gyö­ke­rei van­nak, mind­egy, hová sod­ró­dik el, éle­tet tud terem­te­ni magá­nak és közös­sé­get tud létrehozni” 

– fogal­ma­zott Szen­tes Csa­ba madé­fal­vi pol­gár­mes­ter, utal­va a vesze­de­lem miatt Madé­fal­vá­ról Buko­vi­ná­ba ván­do­rolt székelységre. 

Mint mond­ta, 2014 óta talált egy­más­ra a madé­fal­vi, illet­ve az 1764-ben az elván­dor­lást válasz­tó és a mold­vai Buko­vi­ná­ba mene­kült közösség. 

„Tag­jai vagyunk a Buko­vi­nai Szé­ke­lyek Orszá­gos Szö­vet­sé­gé­nek, az éves köz­gyű­lés­nek pedig idén újból tele­pü­lé­sünk az ott­hont, ame­lyet a pén­te­ki ünnep­sé­get köve­tő­en tartunk” 

– közöl­te.

Ennek apro­pó­ján 150 anya­or­szá­gi ven­dég érke­zé­se vár­ha­tó víz­ke­reszt esté­jén, mint ahogy más poli­ti­kai elöl­já­rók és a mold­vai csán­gók is kép­vi­sel­te­tik magu­kat majd az ünnepségen. 

A pol­gár­mes­ter arra buz­dít min­den helyit, hogy az ünnep­na­pon min­den­ki bát­ran tűz­ze ki por­tá­já­ra a szé­kely zászlót. 

A pén­te­ki prog­ram dél­előtt tíz óra­kor ünne­pi szent­mi­sé­vel veszi kez­de­tét a Sicu­li­ci­di­um-kápol­ná­ban, ame­lyet a tele­pü­lés egyik dísz­pol­gá­ra, Tamás József nyu­gal­ma­zott segéd­püs­pök fog celeb­rál­ni, és ame­lyet az emlék­mű­nél ki is fog­nak vetíteni.

Fél tizen­ket­tő­kor a Sicu­li­ci­di­um-emlék­mű­nél köszön­tő és ünne­pi beszé­dek hang­za­nak majd el, fel­szó­lal töb­bek között Potá­pi Árpád János, Magyar­or­szág Minisz­ter­el­nök­sé­gé­nek nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra és Tánczos Bar­na kör­nye­zet­vé­del­mi minisz­ter is. 

Külön meg­tisz­tel­te­tés szá­munk­ra, hogy Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter ele­get tett meg­hí­vá­sunk­nak és fel­ké­ré­sünk­nek, így ő is részt vesz, illet­ve beszé­det tart a meg­em­lé­ke­zé­sen – fogal­ma­zott a településvezető. 

Szom­ba­ton hagyo­má­nyos szé­kely disz­nó­vá­gás­ra és disz­nó­to­ros vacso­rá­ra kerül sor a helyi és buko­vi­nai szé­ke­lyek rész­vé­te­lé­vel, amely által a közös­sé­gek meg­oszt­ják egy­más­sal gaszt­ro­nó­mi­ai tudásukat.

For­rás: sze​kely​hon​.ro