Hírek Sport hirek Szij­jár­tó Péter teq­ball-asz­talt adott át a Hel­sin­ki Olim­pi­ai Stadionban

Szij­jár­tó Péter teq­ball-asz­talt adott át a Hel­sin­ki Olim­pi­ai Stadionban

Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter teq­ball-asz­talt adott át szer­dán a Hel­sin­ki Olim­pi­ai Sta­di­on­ban. A tár­ca­ve­ze­tő azt közöl­te az MTI-vel, hogy ez egy cso­dá­la­tos ese­mény, amely jól pél­dáz­za a finn-magyar együtt­mű­kö­dést és barát­sá­got, a sta­di­on pedig a leg­na­gyobb magyar sport­tör­té­ne­ti siker hely­szí­ne, így nagy öröm volt fel­ke­res­ni. Magyar­or­szág az 1952-es hel­sin­ki olim­pi­ai játé­ko­kon a 3. helyen vég­zett a Szov­jet­unió és az Egye­sült Álla­mok után.

Ez jól mutat­ja, hogy a sport­ban nem szá­mít az ország vagy a nem­zet mére­te, a kitar­tás és a fegye­lem min­den­kép­pen kom­pen­zál­hat­ja a méretet

–muta­tott rá.

A mai napon magyar inno­vá­ci­ót adunk át. Mi, magya­rok világ­szer­te ismer­tek vagyunk a talál­má­nya­ink­ról és újításainkról

–mond­ta, hoz­zá­té­ve, hogy ezen asz­ta­lo­kat világ­szer­te hasz­nál­ják a leg­hí­re­sebb fut­ball­klu­bok, pél­dá­ul a Juven­tus vagy a Paris Saint-Ger­ma­in is. Szij­jár­tó elmond­ta, hogy a meg­haj­lí­tott ping­pong­asz­tal­hoz hason­ló teq­ball-asz­ta­lok segít­sé­gé­vel fel lehet készül­ni a sze­zon­ra, vala­mint javí­ta­ni lehet a leve­gő­ben tar­tott játék képességét.

Meg kell emlí­te­nem, hogy ter­mé­sze­te­sen a foci a leg­nép­sze­rűbb sport Magyar­or­szá­gon, ehhez két­ség sem fér, és nagyon izga­tot­tak vagyunk, hogy kiju­tot­tunk a követ­ke­ző Euró­pa-baj­nok­ság­ra. Úgy tud­juk, ez Finn­or­szág­nak is sike­rült, ami nagy­sze­rű, hisz akkor a finn­ugo­rok ott lesz­nek a bajnokságon

– jelen­tet­te ki.

Az 1952-ben elnyert tizen­hat arany­érem közül az egyik a lab­da­rú­gá­sért járt, a legen­dás Arany­csa­pat Pus­kás Ferenc veze­té­sé­vel 2:0‑ra ver­te Jugo­szlá­vi­át a dön­tő­ben – mondta.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu / MTI; Fotó: Facebook