Hírek Amerikai hirek Magyarországi hírek Szij­jár­tó Péter: soha nem vol­tak ilyen jók a magyar-ame­ri­kai kapcsolatok

Szij­jár­tó Péter: soha nem vol­tak ilyen jók a magyar-ame­ri­kai kapcsolatok

A kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter közös­sé­gi olda­lán tett bejegy­zé­sé­ben rea­gált a demok­ra­ta elnök­je­lölt, Joe Biden azon kije­len­té­sé­re, amely­ben Magyar­or­szá­got tota­li­tá­ri­us rend­szer­hez hason­lí­tot­ta. A tár­ca­ve­ze­tő meg­je­gyez­te: Magyar­or­szág és az Egye­sült Álla­mok kap­cso­la­ta soha nem volt olyan jó, mint most.

Szij­jár­tó Péter arra rea­gált, hogy Joe Biden ame­ri­kai demok­ra­ta elnök­je­lölt Len­gyel­or­szá­got és Magyar­or­szá­got a tota­li­tá­ri­us rend­sze­rek­kel emlí­tet­te együtt, és Fehér­orosz­or­szág­hoz hason­lí­tot­ta őket. A poli­ti­kus azt mond­ta, hogy a NATO‑t a szét­hul­lás veszé­lye fenye­ge­ti, ami sze­rin­te a Fehér­orosz­or­szág­ban, Len­gyel­or­szág­ban és Magyar­or­szá­gon tör­tén­tek­ből lát­ha­tó. Hoz­zá­tet­te, hogy meg­nőtt a tota­li­tá­ri­us rezsi­mek szá­ma a világon.

Szij­jár­tó Péter bejegy­zé­sé­ben a követ­ke­ző­ket írta:

Magyar­or­szág és az Egye­sült Álla­mok kap­cso­la­ta soha nem volt olyan jó, mint most. Donald Trump elnök és Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök hason­ló állás­pon­to­kat kép­vi­sel­nek az ille­gá­lis mig­rá­ció, a határ­vé­de­lem, a biz­ton­ság, a csa­lá­dok támo­ga­tá­sa és a keresz­tény közös­sé­gek meg­vé­dé­se ügyé­ben. A demok­ra­ta kihí­vó nyil­ván emi­att von­ta bele Magyar­or­szá­got az elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány­ba. Ami a kije­len­tés konk­rét tar­tal­mát ille­ti, annak a való­ság­hoz sem­mi köze nincsen.

For­rás: Face­book; Fotó: MTI/KKM/Borsos Mátyás