Hírek Magyarországi hírek Szij­jár­tó Péter: Min­dig ki fogunk áll­ni a kár­pát­al­jai magyar­ság mellett

Szij­jár­tó Péter: Min­dig ki fogunk áll­ni a kár­pát­al­jai magyar­ság mellett

Magyar­or­szág abban érde­kelt, hogy Ukraj­na erős, sta­bil és demok­ra­ti­kus ország legyen, kiáll terü­le­ti egy­sé­ge és önál­ló­sá­ga mel­lett, ugyan­ak­kor elvár­ja, hogy tart­sa tisz­te­let­ben a nem­ze­ti közös­sé­gek, köz­tük a magyar közös­ség joga­it – jelen­tet­te ki a kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter hét­főn, az uni­ós tag­or­szá­gok kül­ügy­mi­nisz­te­re­i­nek egy­na­pos, infor­má­lis, videó­kap­cso­la­ton keresz­tül tar­tott ülé­sét követően. 

Szij­jár­tó Péter a Face­boo­kon köz­zé­tett vide­ó­já­ban emlé­kez­te­tett: Ukraj­ná­ban az elmúlt esz­ten­dők­ben folya­ma­to­san meg­sér­tet­ték a magyar közös­ség joga­it a kul­tú­ra, a média, köz­igaz­ga­tás és az okta­tás terü­le­tén egyaránt.

Közöl­te: a tanács­ko­zás során arra kér­te az ülés­be bekap­cso­ló­dó Dmit­ro Kule­ba ukrán kül­ügy­mi­nisz­tert, hogy tart­sák tisz­te­let­ben a kisebb­sé­gi jogo­kat, és kerül­jék a magyar nem­ze­ti közös­ség olyan módon tör­té­nő beál­lí­tá­sát, mint amely közös­ség bár­mi­faj­ta veszélyt jelent­het­ne Ukraj­na terü­le­ti integritására.

Kije­len­tet­te: a kár­pát­al­jai magyar­ság min­dig szá­mít­hat az anya­or­szág, a magyar kor­mány támogatására.

„Min­dig, min­den nem­zet­kö­zi fóru­mon ki fogunk áll­ni a kár­pát­al­jai magyar­ság és jogi­ak mel­lett” – fogal­ma­zott a miniszter.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu