Hírek Magyarországi hírek Szij­jár­tó Péter az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ről egyez­te­tett a Vatikánban

Szij­jár­tó Péter az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ről egyez­te­tett a Vatikánban

A Vati­kán tud­ja, hogy szá­mít­hat Magyar­or­szág­ra a baj­ba jutott keresz­té­nyek közös­sé­gek segí­té­sé­ben – han­goz­tat­ta Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter az MTI-nek nyi­lat­koz­va csü­tör­tö­kön, miu­tán Vati­kán­vá­ros­ban meg­be­szé­lést foly­ta­tott Paul Richard Gal­lag­her érsek­kel, szent­szé­ki külügyminiszterrel. 

Szij­jár­tó Péter elmond­ta, hogy a talál­ko­zó kiemelt témá­ja a glo­bá­li­san egy­re erő­sö­dő keresz­tény­el­le­nes­ség­gel szem­be­ni fel­lé­pés volt. Meg­je­gyez­te, bevált gya­kor­lat­tá vált, hogy a két ország dip­lo­má­ci­ai veze­tő­je éven­te leg­alább két­szer egyeztet.

„Magyar­or­szág ezer­éves keresz­tény álla­mi­ság­gal ren­del­ke­zik, ezért nem enged­het­jük, hogy a keresz­tény­ség­gel szem­ben idő­ről idő­re erő­re kapó táma­dá­sok győ­ze­del­mes­ked­je­nek a keresz­tény érté­kek felett” – jelen­tet­te ki Szij­jár­tó Péter. Meg­je­gyez­te, a felek egyet­ér­tet­tek, hogy ma a keresz­tény­sé­get „min­den irány­ból és szem­pont­ból” táma­dá­sok érik, ami épp­úgy jelent fizi­kai bán­tal­ma­zást, mint poli­ti­kai, ideo­ló­gi­ai ala­pú táma­dást. „Onnan is táma­dás érke­zett, ahon­nan nem vár­tuk vol­na, vagy­is Nyu­gat-Euró­pá­ban, ahol meg­kér­dő­je­le­zik a keresz­tény érté­ke­ket, és fel akar­ják szá­mol­ni Euró­pa keresz­tény iden­ti­tá­sát, gyö­ke­re­it, hagyo­má­nya­it” – tet­te hozzá.

Meg­em­lí­tet­te, hogy a keresz­tény­ség vált a világ leg­ül­dö­zöt­tebb val­lá­sá­vá: több mint 250 mil­lió keresz­tény szem­be­sül napon­ta erő­szak­kal és üldöz­te­tés­sel, az utób­bi évek­ben tíz­ezer temp­lom, keresz­tény épü­let lett táma­dás, merény­let, rom­bo­lás célpontja.

Magyar­or­szág kor­má­nya tovább­ra is elkö­te­le­zett a baj­ba jutott keresz­tény közös­sé­gek támo­ga­tá­sa mel­lett – hang­sú­lyoz­ta Szij­jár­tó Péter. A kül­ügy­mi­nisz­ter a Vati­kán­ban beszá­molt a liba­no­ni maro­ni­ta keresz­tény egy­ház­nak – az egy hónap­pal ezelőt­ti bej­rú­ti rob­ba­nás után – jut­ta­tott gyors­se­gély­ről, de emlí­tet­te az üldö­zött közel-kele­ti keresz­tény közös­sé­gek támo­ga­tá­sát, vala­mint ket­tő­száz olyan közel-kele­ti keresz­tény diák foga­dá­sát magyar­or­szá­gi egye­te­me­ken a tava­lyi évben, aki­ket hazá­juk­ban diszkrimináltak.

Szij­jár­tó Péter kivá­ló­nak és folya­ma­tos­nak nevez­te „a magyar nem­zet tör­té­ne­té­ben és éle­té­ben kiemelt sze­re­pet” betöl­tő kato­li­kus egy­ház­zal foly­ta­tott együtt­mű­kö­dést. Meg­em­lí­tet­te a magyar­or­szá­gi kato­li­kus temp­lo­mok álla­mi támo­ga­tás­sal zaj­ló fel­újí­tá­sát, „miköz­ben nagy nyu­ga­ti orszá­gok­ban az elmúlt évek­ben szá­zá­val zár­ták be vagy ala­kí­tot­ták át a kato­li­kus és más val­lá­sú templomokat”.

„Magyar­or­szá­gon és a Kár­pát-meden­ce magya­rok lak­ta terü­le­te­in tíz év alatt három­ezer keresz­tény temp­lo­mot újí­tot­tunk fel vagy épí­tet­tünk, két­sze­re­sé­re nőtt az egy­há­zi isko­lák szá­ma” – mondta.


Hoz­zá­tet­te, ha a vírus­hely­zet enge­di, Magyar­or­szág készen áll jövő szep­tem­ber­ben meg­ren­dez­ni az idén elma­radt Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kongresszust.

„Magyar­or­szág jó házi­gaz­dá­ja lesz a talál­ko­zó­nak” – emel­te ki.

Szij­jár­tó Péter az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter, Luci­a­na Lam­or­ge­se csü­tör­tö­ki kije­len­té­se­i­re is rea­gált. A római kor­mány kép­vi­se­lő­je a mig­rán­sok köte­le­ző euró­pai uni­ós szét­osz­tá­sát sür­get­te, vala­mint fel­ve­tet­te, hogy az ezt eluta­sí­tó tag­ál­la­mo­kat ne része­sít­sék a jár­vány utá­ni gaz­da­sá­gi hely­re­ál­lí­tást szol­gá­ló forrásokban.

„Meg­szok­tuk, hogy a libe­rá­lis, bal­ol­da­li pár­tok folya­ma­to­san zsa­rol­ják a közép-euró­pa­i­a­kat, főleg a pat­ri­ó­ta kor­má­nyo­kat. Az euró­pai for­rá­sok meg­vo­ná­sá­val zsa­rol­nak, ha nem adjuk fel a szi­go­rú mig­rá­ci­ós poli­ti­kán­kat, már­pe­dig nem adjuk fel”- jelen­tet­te ki.

Kifej­tet­te: a kor­mány tovább­ra is ellen­áll és meg­vé­di Magyar­or­szá­got, Euró­pát az ille­gá­lis bevándorlástól.

„Az euró­pai for­rá­sok nekünk jár­nak, nem könyör­ado­má­nyok, Magyar­or­szág min­den uni­ós köte­le­zett­sé­gét tel­je­sí­ti, és az euró­pai szer­ző­dé­sek értel­mé­ben ezek a for­rá­sok a mi pén­zünk is, sem­mi­lyen zsa­ro­lás­nak nem enge­dünk” – mond­ta Szij­jár­tó Péter.

ERKÖLCSI, KERESZTÉNY KÖTELESSÉG SZEMÉLYESEN, HELYBEN SEGÍTSÉGET NYÚJTANI AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEKNEK – MONDTA AZBEJ TRISTAN ÁLLAMTITKÁR CSÜTÖRTÖKÖN BUDAPESTEN.

A Minisz­ter­el­nök­ség üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért fele­lős állam­tit­ká­ra a Hun­gary Helps prog­ram és part­ner­szer­ve­ze­tei mun­ka­tár­sa­i­nak tar­tott, a vál­ság­öve­ze­ti szol­gá­lat­ra fel­ké­szí­tő, úgy­ne­ve­zett túl­élő­prog­ram elvég­zé­se után beszélt erről.

A Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um és a Magyar Hon­véd­ség (MH) egy­he­tes tan­fo­lya­mát tizen­egyen, köz­tük Azbej Tris­tan végez­te el.

Az állam­tit­kár az okle­vél átvé­te­le előtt hang­sú­lyoz­ta: a Hun­gary Helps prog­ram mun­ka­tár­sa­i­nak fel­ada­ta, hogy meg­bi­zo­nyo­sod­ja­nak arról, a magyar adó­fi­ze­tők pén­ze való­ban a rászo­ru­lók­hoz kerül‑e.

Hoz­zá­tet­te: ez a mun­ka nem végez­he­tő minisz­té­ri­u­mi hiva­ta­lok író­asz­ta­lai mögül, csak személyesen.

Azbej Tris­tan meg­kö­szön­te a hon­véd­ség­nek, hogy „ala­po­san fel­ké­szül­tek” a Hun­gary Helps prog­ram mun­ká­já­ból, és így az állam­tit­kár­ság mun­ka­tár­sai való­ban hasz­nos kikép­zést kap­tak. A tan­anyag a vál­ság­öve­zet­ben elő­for­du­ló nagyon sok veszély­re fel­ké­szí­tet­te a részt­ve­vő­ket – mond­ta, pél­da­ként említ­ve, hogy meg­ta­nul­ták fel­is­mer­ni az aknaveszélyt.

Kitért arra is: azál­tal, hogy fel­ké­szül­tek a veszély­hely­ze­tek­re, job­ban meg­is­mer­ték támo­ga­tott­ja­ik min­den­nap­ja­it is. Hoz­zá­tet­te: nekik mind­össze néhány napig kell elvi­sel­ni­ük, túl­él­ni­ük eze­ket a körül­mé­nye­ket, azok­nak azon­ban, aki­ken segí­te­nek, az éle­tük része a fenyegetettség.

Az állam­tit­kár elmond­ta azt is: a koro­na­ví­rus-jár­vány után elin­dít­ják a Hun­gary Helps önkén­tes­prog­ram­ját, és az önkén­te­sek fel­ké­szí­té­sé­ben is szá­mí­ta­nak majd a hon­véd­ség segítségére.

Kiss Róbert ezre­des, az MH Béke­tá­mo­ga­tó Kikép­ző Köz­pont­já­nak parancs­no­ka ismer­tet­te: a 2017-ben indult, eddig tíz alka­lom­mal meg­tar­tott tan­fo­lyam cél­ja, hogy a dip­lo­ma­tá­kat és a civil szer­ve­ze­tek mun­ka­tár­sa­it fel­ké­szít­se azok­ra a veszély­hely­ze­tek­re, ame­lyek­kel vál­ság­öve­ze­tek­ben talál­koz­hat­nak. A tan­anyag­ban a töb­bi között tér­kép­is­me­ret, akna­is­me­ret, egész­ség­ügyi isme­re­tek, beteg­el­lá­tá­si, val­lá­si és tár­sa­dal­mi isme­re­tek szerepelnek.

For­rás: Demok­ra­ta / MTI