Hírek Magyarországi hírek Szij­jár­tó: Joe Biden vála­szol­ja meg ukraj­nai kor­rup­ció­gya­nús ügyeit!

Szij­jár­tó: Joe Biden vála­szol­ja meg ukraj­nai kor­rup­ció­gya­nús ügyeit!

Joe Biden demok­ra­ta pár­ti ame­ri­kai elnök­je­lölt­nek elő­ször meg kel­le­ne vála­szol­nia az ukraj­nai kor­rup­ció­gya­nús ügye­i­ben fel­me­rü­lő kér­dé­se­ket, mielőtt újra Magyar­or­szág­gal kez­de­ne fog­lal­koz­ni – mond­ta a kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter szom­ba­ton a közös­sé­gi olda­lán meg­je­lent felvételen.

Szij­jár­tó Péter fel­idéz­te, Barack Oba­ma elnök­sé­ge alatt Joe Biden alel­nök­ként nyolc évig sokat fog­lal­ko­zott közép-euró­pai kér­dé­sek­kel, most pedig a demok­ra­ták elnök­je­lölt­je a néhány hét múl­va sor­ra kerü­lő ame­ri­kai választáson.

Hang­sú­lyoz­ta, a demok­ra­ták hiva­ta­li ide­je alatt a közép-euró­pai orszá­gok kiok­ta­tá­sa, folya­ma­tos táma­dá­sa zaj­lott ame­ri­kai részről.

„Mi magya­rok a saját bőrün­kön érez­tük mindezt”

– fogal­ma­zott a tár­ca­ve­ze­tő, majd pél­da­ként emlí­tet­te a magyar alap­tör­vény elfo­ga­dá­sát kísé­rő táma­dá­so­kat, vala­mint azt is, hogy az

 „ame­ri­kai nagy­kö­vet­ség veze­tői milyen önfe­ledt öröm­mel vet­tek részt azo­kon a buda­pes­ti tün­te­té­se­ken, ame­lye­ket az ellen­zék a kor­mánnyal szem­ben ren­de­zett”.

Emel­lett emlé­kez­ni kell azok­ra a poli­ti­ka­i­lag rend­kí­vül elfo­gult véle­mé­nyek­re is, melye­ket a magyar ellen­zék támo­ga­tá­sa és a magyar kor­mány táma­dá­sa érde­ké­ben hoz­tak nyil­vá­nos­ság­ra – tet­te hozzá.

Szij­jár­tó Péter fel­idéz­te, Joe Biden ebben az idő­szak­ban nagyon sokat fog­lal­ko­zott Ukrajnával,

 „volt egy olyan idő­sza­ka az alel­nö­ki peri­ó­du­sá­nak, ami­kor kis túl­zás­sal töb­bet járt Ukraj­ná­ba, mint a Washing­to­non kívü­li vidé­ki Ame­ri­ká­ba”.

„Ez volt az az idő­szak, ami­kor a fia, hogy­hogy nem az egyik fő ukraj­nai ener­ge­ti­kai vál­la­lat egyik igaz­ga­tói pozí­ci­ó­ját töl­töt­te be” 

– mond­ta, alá­húz­va, ebben az idő­szak­ban rend­kí­vül kor­rup­ció­gya­nús ügyek tör­tén­tek az ukrán ener­ge­ti­kai szektorban.

Hang­sú­lyoz­ta, most Joe Biden újra szá­já­ra vet­te Közép-Euró­pát és egy kam­pány­ese­mé­nyen tel­je­sen igaz­ta­lan és mél­tat­lan vádak­kal illet­te Magyar­or­szá­got és Lengyelországot.

Szij­jár­tó Péter sze­rint jó len­ne, ha Joe Biden mielőtt újra Közép-Euró­pá­val kez­de­ne fog­lal­koz­ni, meg­vá­la­szol­ná, hogy a fia milyen sze­re­pet ját­szott azok­ban a kor­rup­ció­gya­nús ügyek­ben, melyek az ukraj­nai ener­ge­ti­kai szek­tor­ban végbementek.

A minisz­ter elmond­ta, arra is választ vár­nak, Joe Biden milyen módon vetet­te lat­ba poli­ti­kai befo­lyá­sát a fia és a fia által veze­tett vál­la­lat nye­re­sé­ges­sé­ge érde­ké­ben; miért helye­zett nyo­mást az ukrán kor­mány­ra és állam­ra, hogy menesszék az ukrán főügyészt, milyen köze volt ennek a menesz­tés­nek ahhoz, hogy tel­je­sen elül­tek a Joe Biden fiá­nak ener­ge­ti­kai üzle­te­i­hez kötő­dő nyomozások.

For­rás: inter​mat​rix​.hu