Hírek Magyarországi hírek Szij­jár­tó a román tele­ví­zi­ó­nak: Euró­pá­ban hazud­nak a magyar sajtószabadságról

Szij­jár­tó a román tele­ví­zi­ó­nak: Euró­pá­ban hazud­nak a magyar sajtószabadságról

Szij­jár­tó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter a héten buka­res­ti láto­ga­tá­sa során inter­jút adott a román Digi24 csa­tor­ná­nak. A műsor­ve­ze­tő a magyar saj­tó­sza­bad­ság­ról és a Klub­rá­dió ese­té­ről fag­gat­ta a magyar külügyminisztert.

Mi a hely­zet a saj­tó­sza­bad­ság­gal? Tud­ja, van az a szám, hogy a »videó meg­öli a rádi­ót«… Nos, Magyar­or­szág ese­té­ben Orbán Vik­tor kor­má­nya ölte meg a rádi­ót. Az utol­só füg­get­len rádió enge­dé­lyét múlt héten fel­füg­gesz­tet­ték. Sok médi­u­mot a kor­mány irá­nyít. Miben lát­ja tehát az Önök kor­má­nya az újság­írók feladatát?

Saj­ná­lom, hogy ezt kell mon­da­nom, de ami­ket itt fel­so­rolt, az mind álhír. Ezek nem igaz­sá­go­sak és nem iga­zak és…

Rend­ben, mi nem igaz?

…és tel­jes mér­ték­ben vissza kell uta­sí­ta­nom min­den­fé­le olyan hazug­sá­got az orszá­gom­mal, a kor­má­nyom­mal kap­cso­lat­ban, amely sze­rint nem biz­to­sít­juk a saj­tó sza­bad­sá­gát. Ha beszél­ne magya­rul, ha meg­néz­né a magyar saj­tó­or­gá­nu­mok híre­it, tudó­sí­tá­sa­it, akkor lát­ná, hogy ezek több­sé­ge kor­mány­el­le­nes állás­pon­tot kép­vi­sel. Ez az igaz­ság. Nem tud egyet­len­egy olyan média­tí­pust sem mon­da­ni, ahol a leg­in­kább ter­jesz­tett, leg­né­zet­tebb, leg­hall­ga­tot­tabb, leg­ol­va­sot­tabb orgá­num bará­ti­an áll­na a kor­mány­hoz, azzal szim­pa­ti­zál­na vagy támogatná.

Akkor tehát azt állít­ja, hogy az egész nyu­gat-euró­pai, euró­pai uni­ós saj­tó hazu­dik, ami­kor a saj­tó­sza­bad­sá­got kérik számon?

Igen, ezt állítom.

És mi ennek az oka?

Nem tudom, talán poli­ti­kai oka lehet. Az elmúlt 11 évben, amíg kor­má­nyon vol­tunk, olyan poli­ti­kát foly­tat­tunk, amely tel­je­sen elle­ne megy a libe­rá­lis mainst­re­am­nek, legyen szó mig­rá­ci­ó­ról, gaz­da­ság­po­li­ti­ká­ról vagy csa­lád­po­li­ti­ká­ról. Ezek tel­je­sen ellent­mon­da­nak a libe­rá­lis irány­vo­nal­nak, és egy­út­tal sike­re­sek is, hiszen az embe­rek támo­gat­nak min­ket: három egy­más­utá­ni par­la­ment válasz­tást két­har­ma­dos több­ség­gel nyer­tünk meg.

A Szij­jár­tó Péter által meg­osz­tott beszél­ge­tés-rész­le­tet ide kat­tint­va tekint­he­ti meg.

For­rás: Man​di​ner​.hu