Hírek Sport hirek Szi­go­rú szabályok

Szi­go­rú szabályok

Rend­kí­vül szi­go­rú sza­bá­lyok­nak kell meg­fe­lel­nie a Ferenc­vá­ros ott­ho­ná­nak, a Gro­u­pa­ma Aré­ná­nak a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja cso­port­kö­ré­ben, ahol az együt­tes hol­nap a Dina­mo Kije­vet fogadja.

Igaz And­rás, a Gro­u­pa­ma Aré­nát üze­mel­te­tő cég, a Ferenc­vá­ros mar­ke­ting­ügy­nök­sé­ge, a Sport Five Hun­gary Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja teg­nap az M4 Sport Sport­hír­adó­ban arról beszélt, hogy az Újpest elle­ni szom­ba­ti der­bit köve­tő­en rög­tön meg­kezd­ték a pálya kar­ban­tar­tá­sát, a néző­tér taka­rí­tá­sát. Hoz­zá­tet­te, a BL-talál­ko­zó­ra – ame­lyen a sta­di­on befogadóképessé­gének har­minc szá­za­lé­kát fog­lal­hat­ják el a nézők a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt – körül­be­lül 16 ezer szé­ket kell fel­mat­ri­cáz­ni, vala­mint nagy­já­ból öt-hat­ezer kar­ton­bá­but helyez­nek el. Igaz And­rás meg­je­gyez­te, az egyik leg­fon­to­sabb fel­adat a tel­jes rek­lám­men­te­sí­tés, hiszen az Euró­pai Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség (UEFA) szá­má­ra a BL a leg­fél­tet­tebb ter­mék, és egy több mint tíz­fős csa­pa­tot is a hely­szín­re küld azért, hogy min­den meg­fe­le­lő­en működ­jön.

A Ferenc­vá­ros az első hazai cso­port­mér­kő­zé­sét, hol­nap a Dina­mo Kijev ellen még a Gro­u­pa­ma Aré­ná­ban játssza, ide a lezá­rá­sok és az UEFA külön­bö­ző elő­írá­sai miatt 5200 bér­le­tet érté­ke­sít­he­tett a klub. Ezt köve­tő­en a csa­pat átköl­tö­zik a Pus­kás Aré­ná­ba, a Juven­tus és a Bar­ce­lo­na elle­ni össze­csa­pá­sok­ra nagy­ság­ren­di­leg körül­be­lül még továb­bi 10 ezer bér­let talált gaz­dá­ra.

A vírus­ve­szély miatt a leg­fon­to­sabb sza­bály, hogy a sta­di­on befo­ga­dó­ké­pes­sé­gé­nek csak a har­minc szá­za­lé­kát hasz­nál­hat­ja ki a klub, emel­lett a léte­sít­ményt zónák­ra oszt­ják, így pél­dá­ul a játék­tér­re és az öltö­ző­be csak nega­tív teszt bir­to­ká­ban lehet belép­ni. Igaz And­rás fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy a sta­di­on terü­le­tén 60 darab kéz­fer­tőt­le­ní­tő pon­tot állí­ta­nak fel és masz­ko­kat is osz­ta­nak majd, ugyan­ak­kor min­den­ki­nek azt java­sol­ja, hogy már abban érkez­zen az össze­csa­pás­ra.

A hol­nap 22 óra­kor kez­dő­dő mér­kő­zést az M4 Sport élő­ben közvetíti.

Fer­tő­zés a Dina­mó­nál

A Dina­mo Kijev két lab­da­rú­gó­ja koro­na­ví­ru­sos meg­be­te­ge­dés miatt nem lép­het pályá­ra a Ferenc­vá­ros ellen hol­nap, a Baj­no­kok Ligá­ja cso­port­kö­ré­nek máso­dik for­du­ló­já­ban. Az ukrán klub hon­lap­já­nak teg­na­pi köz­le­mé­nye sze­rint a kapus Hri­ho­rij Bus­csan és a hát­véd Vita­lij Miko­len­ko teszt­je lett pozi­tív, és bár az álla­po­tuk kielé­gí­tő, mind­ket­ten karan­tén­ba vonul­tak.

Szin­tén nem tart a csa­pat­tal Buda­pest­re Vita­lij Kuli­ba, a szak­mai stáb egyik tag­ja, aki ugyan­csak megfertőződött.

For­rás: har​gi​ta​ne​pe​.eu