Hírek Külföldi hirek Szét­ver­ték Hol­lan­di­át a kijá­rá­si tila­lom ellen tiltakozók

Szét­ver­ték Hol­lan­di­át a kijá­rá­si tila­lom ellen tiltakozók

A kijá­rá­si tila­lom elle­ni demonst­rá­ció, illet­ve az ennek nyo­mán kitört rend­za­va­rás Amsz­ter­dam­ban és Eind­ho­ven­ben kez­dő­dött, ahol tün­te­tő cso­por­tok gyűl­tek össze annak elle­né­re, hogy min­den­faj­ta cso­por­tos gyü­le­ke­zést betil­tot­tak a ható­sá­gok. A rend­őr­ség víz­ágyú­kat, lovas roham­osz­ta­got, rend­őr­ku­tyá­kat, könny­gázt és gumi­bo­tot vetett be a til­ta­ko­zók ellen.

A hol­land tele­ví­zi­ós csa­tor­nák arról szá­mol­tak be, hogy

Eind­ho­ven­ben fia­ta­lok­ból álló ban­dák petár­dá­kat dobál­tak, tüze­ket gyúj­tot­tak, kira­ka­to­kat tör­tek be és üzle­te­ket fosz­tot­tak ki, vala­mint kerék­pá­rok­ból bari­ká­do­kat emeltek.

Az NS hol­land vas­út­tár­sa­ság Eind­ho­ven elke­rü­lé­sé­re szó­lí­tot­ta fel az uta­so­kat. Más váro­sok­ban is, este 9 óra körül – a kijá­rá­si tila­lom kez­de­te­kor – zavar­gók támad­tak a rend­őrök­re és kővel dobál­ták a kór­há­za­kat. Amsz­ter­dam­ban a bel­vá­ro­si Múze­um téren gyü­le­ke­zett a tömeg. Fem­ke Hal­se­ma főpol­gár­mes­ter veszé­lyes kör­zet­nek nyil­vá­ní­tot­ta a teret, s fel­ha­tal­maz­ta a rend­őr­sé­get, hogy fegy­ve­re­ket keres­ve meg­mo­toz­hat­ják a tüntetőket.

Szom­ba­ton, a kijá­rá­si tila­lom első esté­jén, a rend­bon­tók egy cso­port­ja fel­gyúj­tot­ta a közép-hol­lan­di­ai Urk kis­vá­ros sza­bad­té­ri koro­na­ví­rus-teszt­köz­pont­ját, míg a dél-hol­lan­di­ai Ste­in­ben is össze­tű­zés­be tor­kol­lott egy száz­fős ille­gá­lis ren­dez­vény fel­osz­la­tá­sa. Több fia­talt huli­ga­niz­mus vád­já­val állí­tot­tak elő a ható­sá­gok, több mint száz rend­bon­tót vet­tek őrizetbe.

– Az urki teszt­ál­lo­más fel­gyúj­tá­sa túl­megy min­den hatá­ron – mél­tat­lan­ko­dott Hugo de Jon­ge hol­land egész­ség­ügyi miniszter.

A hét­vé­gi zavar­gá­sok­ban össze­sen több mint két­száz reni­tens­ke­dőt fogott el a hatóság.

A hol­land kor­mány hosszas meg­fon­to­lás után dön­tött arról a múlt héten, hogy – a máso­dik világ­há­bo­rú óta elő­ször – kijá­rá­si tilal­mat vezet be este fél kilenc és reg­gel fél öt között, hogy las­sít­sa a jár­vány ter­je­dé­sét. A par­la­ment csü­tör­tö­kön hagy­ta jóvá a dön­tést. A ren­del­ke­zés meg­sér­tői 95 euró bün­te­tés­re szá­mít­hat­nak. Hubert Bruls, a nem­zet­biz­ton­sá­gi tanács elnö­ke közöl­te, meg­ér­ti az embe­rek fruszt­rá­ci­ó­ját, ám ha most kitar­ta­nak, előbb nyer­he­tik vissza sza­bad­sá­gu­kat. A szó­ra­ko­zó­he­lye­ket és étter­me­ket már tavaly októ­ber­ben bezár­ták, az isko­lák és a nem lét­fon­tos­sá­gú üzle­tek decem­ber­ben csuk­tak be. A vírus új mutá­ci­ó­já­tól való féle­lem miatt szü­ne­tel­nek a légi jára­tok is Nagy-Bri­tan­nia, Dél-Afri­ka és Dél-Ame­ri­ka között.

Az ország­ban tovább­ra is magas, közel ötezer körül van az új fer­tő­zé­sek napi átla­ga. Vasár­na­pi ada­tok sze­rint napon­ta mint­egy nyolc­va­nan hal­tak bele a fer­tő­zés­be az elmúlt héten, és 2343 fer­tő­zöt­tet kezel­nek kór­há­zak­ban. Össze­sen több mint 944 ezer ese­tet tar­ta­nak nyil­ván és több mint 13 600-an hal­tak bele a kór­ba. A múlt hét köze­pé­ig mind­össze száz­ezer embert oltot­tak be Hollandiában.

Urk, 2021. janu­ár 24.


Vide­ó­fel­vé­tel­ről készült kép egy lán­go­ló sza­bad­té­ri koro­na­ví­rus-teszt­köz­pont­ról, ame­lyet fia­ta­lok egy cso­port­ja a beve­ze­tett kijá­rá­si tila­lom ellen til­ta­ko­zá­sul fel­gyúj­tott a közép-hol­lan­di­ai Urk kis­vá­ros­ban 2021. janu­ár 23-án éjszaka. 

A hol­land kor­mány a kijá­rá­si tilal­mat este fél 9 és reg­gel fél 5 között ren­del­te el a vírus­mu­tá­ci­ók ter­je­dé­sé­nek megakadályozásáért 

MTI/ AP / Pro News / BBC / DEUTSCHE WELLE

For­rás: Magyar Nemzet