Hírek Vélemények/Publicisztikák Sze­rel­jük le a tér­de­lés kultuszát!

Sze­rel­jük le a tér­de­lés kultuszát!

Ami­óta a Black Lives Mat­ter moz­ga­lom­tól átvett tér­de­lés kul­tu­sza első­sor­ban az angol spor­to­lók miatt – élü­kön Lewis Hamil­ton For­ma – 1‑es piló­tá­val és a lab­da­rú­gók­kal – meg­ér­ke­zett Euró­pá­ba, egy-egy ver­se­nyen, mér­kő­zé­sen a poli­ti­ka rend­re hát­tér­be szo­rít­ja az ese­mény alap­ve­tő értel­mét, a sport­él­ményt. Ha az angol válo­ga­tott vagy az angol klub­csa­pa­tok ellen­fe­lei tér­del­nek, akkor a saj­tó egy részé­nek az a hír, ha a rivá­li­sok nem áll­nak be a sor­ba és fittyet hány­nak az Egye­sült Álla­mok­ban kita­lált kam­pány­ra, akkor azon csám­csog a bal­li­be­rá­lis média.

Így volt ez a napok­ban leját­szott Ang­lia – Len­gyel­or­szág világ­baj­no­ki selej­te­ző után is. Azzal, hogy a leg­na­gyobb sztár­juk, Lewan­dows­ki nél­kül fel­ál­ló len­gye­lek­nek a mér­kő­zés haj­rá­já­ig volt esé­lyük a pont­szer­zés­re, keve­set fog­lal­koz­tak, azzal annál inkább, hogy a cse­hek után a len­gye­lek sem tér­del­tek le a mér­kő­zés előtt. Hason­ló volt a hely­zet az Arse­nal – Sla­via Pra­ha 1 – 1‑es dön­tet­len­nel zárult Euró­pa-liga-negyed­dön­tő meccsel is. A cse­hek amúgy bra­vú­ros pont­szer­zé­se jósze­ri­vel eltör­pült a saj­tó­ban amel­lett, hogy a Sla­via játé­ko­sai a kez­dő síp­szót meg­elő­ző­en nem eresz­ked­tek térd­re az Arse­nal focis­tá­i­val együtt.

Abba most nem men­nék bele mélyeb­ben, hogy a Black ­Lives Mat­ter moz­ga­lom (Geor­ge Floyd halá­la után új erő­re kapó) tér­de­lés­kul­tu­szá­nak mennyi­re van helye lab­da­rú­gó­pá­lyá­kon. Rövi­den: nincs. Azzal sem fog­lal­koz­nék bőveb­ben, hogy a külön­bö­ző ver­seny­so­ro­za­tok szer­ve­zői – akik amúgy elvi­leg üldö­zik a poli­ti­kát a pályák­ról, a sport­ból – miért nem lép­nek fel a letér­de­lés ellen. Nyil­ván azért nem, mert ha meg­ten­nék, könnyen rájuk süt­het­nék, hogy nem íté­lik el a szí­nes bő­rűek elnyo­má­sát. A BLM-moz­ga­lom akti­vis­tá­it pajzs­ként maguk előtt tar­tó bal­li­be­rá­lis véle­mény­for­má­lók pedig a spor­to­lók mel­lé áll­ná­nak, és ezzel az üldö­zők­ből azon­nal üldö­zöt­tek lennének.

A Magyar­or­szág – Ang­lia világ­baj­no­ki selej­te­ző­ig még hóna­pok van­nak hát­ra, de sok helyen már most az a téma, hogy vajon a mie­ink a cse­hek és a len­gye­lek útját járják‑e, vagy letér­del­nek. Eset­leg elő­for­dul­hat az is, hogy a csa­pat zöme áll­va marad, de a Bun­des­li­gá­ban ját­szó játé­ko­sok egyi­ke-mási­ka, akár a klub­ja elvá­rá­sá­hoz iga­zod­va, fél térd­re eresz­ke­dik. Hogy melyik for­ga­tó­könyv való­sul meg, leg­ké­sőbb a szep­tem­ber 2‑i buda­pes­ti mér­kő­zés kez­de­te­kor kide­rül. Bízom ben­ne, hogy a V4-es orszá­gok ebben is összetartanak.

Egy biz­tos: ha a válo­ga­tot­tunk tag­jai az őszi mér­kő­zés előtt nem tér­del­nek le, az napo­kig témát szol­gál­tat majd a bal­li­be­rá­lis saj­tó­nak. Ezen a pon­ton kezd­tem el azon gon­dol­kod­ni, hogy miként lehet­ne kifog­ni a sze­let a BLM-moz­ga­lom vitor­lá­já­ból, és hogyan lehet­ne elven­ni az angol tér­de­lők ked­vét attól, hogy tovább csi­nál­ják Euró­pá­ban is a cir­kuszt. Arra jutot­tam, hogy csi­nál­juk mi is azt, amit ők: vala­mi módon hív­juk fel mi is a saját prob­lé­má­ink­ra a figyel­met. Ezzel egy­részt a magunk gond­ja­it helyez­het­jük ref­lek­tor­fény­be, és köz­ben a tér­de­lés is másod­la­gos­sá válik. S ha ezt mások is meg­te­szik utá­nunk, akkor egy idő után a ma még tér­de­lők is áll­va marad­nak, mert akci­ó­juk értel­mét veszí­ti. S hogy mit tehet­né­nek a mi fia­ink a szep­tem­ber 2‑i mér­kő­zés kez­de­te előtt?

Erre több ötle­tem is van. For­mál­hat­ná­nak pél­dá­ul kört, és kimu­tat­hat­ná­nak min­den irány­ba. Fel­hív­hat­nák ezzel a világ köz­vé­le­mé­nyé­nek figyel­mét az igaz­ság­ta­lan tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum­ra, hogy mi vagyunk az egyet­len ország, ame­lyet saját maga vesz körül. Meg­áll­hat­ná­nak a játé­ko­sok oldal­ra fel­tar­tott kéz­zel, keresz­tet for­mál­va, és fel­hív­hat­nák a figyel­met a világ szá­mos pont­ján tapasz­tal­ha­tó keresz­tény­ül­dö­zé­sek­re. Kife­szít­het­né­nek a fiúk egy „Auto­nomy” fel­ira­tot, ami­vel a hatá­ron túli magya­rok önren­del­ke­zé­se mel­lett áll­hat­ná­nak ki. „Béké­sebb” meg­ol­dás­sal a játé­ko­sok for­mál­hat­ná­nak a kezük­kel szí­vet, hogy min­ket nem a rasszis­ták elle­ni harc, hanem a sze­re­tet vezérel.

Bár­mit is ten­né­nek, nemes ügyet szol­gál­ná­nak, és mel­les­leg elvin­nék a show‑t a BLM-moz­ga­lom kam­pá­nya elől. S per­sze nem mel­lé­ke­sen, meg­ver­het­jük az ango­lo­kat is. A világ figyel­mét azért ezzel is magunk­ra tud­nánk irá­nyí­ta­ni, de ami biz­tos, mi, magya­rok nagyon tud­nánk örül­ni a három pontnak.

For­rás; Magyar Nemzet