Hírek Magyarországi hírek Szep­tem­ber 1‑jén nor­mál menet­rend sze­rint indul a tanév

Szep­tem­ber 1‑jén nor­mál menet­rend sze­rint indul a tanév

Nor­mál menet­rend sze­rint ter­ve­zi a kor­mány a tan­évet, a hama­ro­san meg­je­le­nő ren­de­let sze­rint szep­tem­ber 1‑jén hagyo­má­nyo­san indul­hat az isko­la – közöl­te az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­ma ked­den az MTI-vel. 

A koro­na­ví­rus-jár­vány magyar­or­szá­gi ala­ku­lá­sa eddig ked­ve­ző, jelen­leg nem indo­kolt a digi­tá­lis okta­tás­sal helyet­te­sí­te­ni a hagyo­má­nyos okta­tást. Ugyan­ak­kor sok ország­ban jelen­tő­sen nő a fer­tő­zé­sek szá­ma és a hazai ada­tok is óva­tos­ság­ra inte­nek. Ezért a kor­mány, az ope­ra­tív törzs és a jár­vány­ügyi ható­ság folya­ma­to­san érté­ke­li a hely­ze­tet, és szük­ség ese­tén továb­bi intéz­ke­dé­sek­ről dönt. Az isko­lák pro­to­kollt fog­nak kap­ni a jár­vány elle­ni véde­ke­zést segí­tő teen­dők­ről – tudat­ta a tárca.

Tovább­ra is alap­fon­tos­sá­gú, hogy beteg, a koro­na­ví­rus tüne­te­it muta­tó gye­re­ket ne enged­je­nek a szü­lők közös­ség­be – hang­sú­lyoz­ták, hoz­zá­té­ve: „fele­lős szü­lői maga­tar­tás­sal, az alap­ve­tő óvin­téz­ke­dé­sek betar­tá­sá­val elke­rül­he­tő az isko­lá­kat érin­tő kor­lá­to­zá­sok bevezetése”.

Mind­emel­lett a veszély­hely­zet ide­jén elren­delt és sike­re­sen műkö­dő tan­ter­men kívü­li, digi­tá­lis mun­ka­rend­ben gyűj­tött tapasz­ta­la­to­kat és ered­mé­nye­ket az Emmi, az isko­lák és a peda­gó­gu­sok is elem­zik, és szak­mai egyez­te­té­se­ket köve­tő­en a hagyo­má­nyos isko­la­rend kere­té­ben is alkal­maz­zák – áll a közleményben.

A kor­mány emel­lett fel­ké­szül a jár­vány eset­le­ges máso­dik hul­lá­má­ra, és ehhez a nem­ze­ti kon­zul­tá­ció kere­té­ben augusz­tus 31-ig vár­ja a magyar embe­rek véle­mé­nyét arról, hogy támogatják‑e azt, hogy jár­vány ide­jén az isko­lás gyer­me­ket neve­lő csa­lá­dok és taná­rok szá­má­ra ingye­nes legyen az inter­net – írták.

A 2020/2021-es tan­év­ben a taní­tá­si év első taní­tá­si nap­ja szep­tem­ber else­je, kedd, utol­só taní­tá­si nap­ja pedig 2021. júni­us 15. Az első fél­év 2021. janu­ár 22-ig tart. Az őszi szü­net előt­ti utol­só taní­tá­si nap októ­ber 22., csü­tör­tök. A szü­net utá­ni első taní­tá­si nap novem­ber 2., hét­fő. A téli szü­net előt­ti utol­só taní­tá­si nap decem­ber 18., pén­tek. A szü­net utá­ni első taní­tá­si nap 2021. janu­ár 4., hét­fő. A tava­szi szü­net előt­ti utol­só taní­tá­si nap 2021. már­ci­us 31., szer­da. A szü­net utá­ni első taní­tá­si nap 2021. ápri­lis 7., szerda.

Az új tan­év­ben ter­ve­zett téma­he­tek: a „PÉNZ7” pénz­ügyi és vál­lal­ko­zói téma­hét 2021. már­ci­us 1 – 5. között, a Digi­tá­lis Téma­hét 2021. már­ci­us 22 – 26. között, a Fenn­tart­ha­tó­sá­gi Téma­hét 2021. ápri­lis 19 – 23. között, az egész­ség­tu­da­tos gon­dol­ko­dás és isko­lai moz­gás­te­vé­keny­sé­gek téma­nap 2020. szep­tem­ber 25. (magyar diák­sport napja).

A ren­de­let rész­le­te­sen tar­tal­maz­za az idei októ­ber-novem­be­ri és a jövő év május-júni­u­si írás­be­li érett­sé­gi vizs­gák idő­pont­ját is. Az őszi érett­sé­gi vizs­gák októ­ber 16-án, a tava­szi­ak május 3‑án kez­dőd­nek – olvas­ha­tó az Emmi közleményében.

For­rás: Demokrata