Hírek Elszakított területi hirek Szép kará­cso­nyi aján­dé­kot kap­tak a szé­ke­lyek Svédországból

Szép kará­cso­nyi aján­dé­kot kap­tak a szé­ke­lyek Svédországból

ÍRDALÁ.HU: A skan­di­náv állam kipi­pál­va, már csak továb­bi egy Uni­ós ország­ban kell tel­je­sí­te­ni a limitet 

Néhány pil­la­nat­tal ezelőtt, elő­ka­rá­cso­nyi aján­dék­ként össze­gyűlt a kel­lő mennyi­sé­gű szig­nó Svéd­or­szág­ban a szé­kely petí­ció alá­írás­gyűj­té­sén, a skan­di­náv állam­ban így egy nap­pal szent­es­te előtt ért cél­ba a kezdeményezés.

Az már napok­kal ezelőtt lát­szott, hogy még idén sike­rül­het elér­ni Svéd­or­szág­ban a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott limi­tet, végül most lett meg a szük­sé­ges 15 ezer szignó.

Ezzel az össze­sen leg­alább egy­mil­lió alá­írás begyűj­té­se mel­lett hat ország­ban – Svéd­or­szág mel­lett Hor­vát­or­szág­ban, Lit­vá­ni­á­ban, Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban – is össze­jött már a szük­sé­ges alá­írás­szám, de ahhoz, hogy a kez­de­mé­nye­zés érvé­nyes és ered­mé­nyes legyen, még egy uni­ós állam­ban el kell érni a célt. Az utób­bi napok­ban mások mel­lett Bel­gi­um­ból, Finn­or­szág­ból és Szlo­vé­ni­á­ból érke­zett több szignó.

A siker eléré­se érde­ké­ben az Írdalá.hu és a Geril​la​.hu csa­pa­ta tovább foly­tat­ja a kam­pányt, hogy a 2021. feb­ru­ár 7‑i határ­idő­ig elér­jék a kitű­zött célt.

Pesty Lász­ló kam­pány­fő­nök örül, hogy Svéd­or­szág­ban is siker­re vit­ték az ügyet
Fotó: Sig​ni​te​uro​pe​.com

Foly­tat­ják töb­bek között a Légy a nagy­kö­ve­tünk! (Ambas­sa­dor Pro­ject) kez­de­mé­nye­zést, amely­ben arra kérik az érdek­lő­dő­ket, hogy csat­la­koz­za­nak az Írdalá.hu csa­pa­tá­hoz, és legye­nek tag­jai az egye­dül­ál­ló euró­pai uni­ós kezdeményezésnek.

Az érdek­lő­dők a szer­ve­zők által meg­adott inter­ne­tes olda­lon meg­ta­lál­hat­ják az összes fon­tos infor­má­ci­ót, gra­fi­kai anya­got, amit minél több isme­rős­höz el kell jut­tat­ni Magyar­or­szá­gon, a Kár­pát-meden­cé­ben és az Euró­pai Unióban.

A kam­pány­csa­pat tovább­ra is kéri, hogy aki még nem tet­te meg, keres­se fel az Írdalá.hu oldalt, és támo­gas­sa a szé­kely petí­ci­ót! A támo­ga­tók azzal is segít­het­nek, ha köve­tik, láj­kol­ják és kom­men­te­lik a Sig​ni​te​uro​pe​.com négy közös­sé­gi média­fe­lü­le­tét (Twit­terIns­ta­gramYou­Tu­be és Face­book).

For­rás: Magyar Nemzet