Hírek Sport hirek Szen­zá­ci­ós meccsen, nagy­sze­rű fut­bal­lal káp­rá­za­tos Fra­di-győ­ze­lem! – Lab­da­rú­gó Euró­pa Liga: Ferenc­vá­ros-Crve­na Zvez­da 2 – 1 (1−0)

Szen­zá­ci­ós meccsen, nagy­sze­rű fut­bal­lal káp­rá­za­tos Fra­di-győ­ze­lem! – Lab­da­rú­gó Euró­pa Liga: Ferenc­vá­ros-Crve­na Zvez­da 2 – 1 (1−0)

Izgal­mak­ban bővel­ke­dő mér­kő­zé­sen, a ragyo­gó tel­je­sít­ményt és ember­fe­let­ti küz­de­ni aka­rást bemu­ta­tó Ferenc­vá­ros legyőz­te a Crve­na Zvez­dát a lab­da­rú­gó Euró­pa Liga cso­port­kö­ré­nek negye­dik játék­nap­ján! Ezzel a magyar baj­nok kilenc pont­tal tovább­ra is veze­ti a cso­por­tot, és a hát­ra­lé­vő két meccsen egyet­len pont is ele­gen­dő lesz szá­má­ra ahhoz, hogy tavasszal is ott legyen vala­me­lyik euró­pai kupában!

Dup­la cél­lal vár­hat­ta a Ferenc­vá­ros lab­da­rú­gó-csa­pa­ta a Crve­na Zvez­da elle­ni Euró­pa Liga-cso­port­meccset. Egy­részt a vissza­vá­gás vágya is fűt­het­te a magyar baj­no­kot, hiszen egy hete súlyos vere­sé­get szen­ved­tek a piros-fehé­rek­től, más­részt pedig annak a lehe­tő­sé­ge is nyit­va állt, hogy a Fra­di akár már ma bebiz­to­sít­hat­ta azt, hogy meg­él­je a kupa­ta­vaszt, hiszen egy zöld-fehér győ­ze­lem lénye­gé­ben biz­tos tovább­ju­tást érhetett.

Négy magyar­ral a sora­i­ban kez­dett a Fra­di, amely a Dibusz – Bot­ka, Kno­es­ter, S. Mma­ee, Pász­ka – Vécsei, Besics – A. Tra­o­ré, Zacha­ri­as­sen, Gojak – R. Mma­ee kez­dő­csa­pat­tal állt ki. Nem csu­pán a kez­dő­ből, de a kis­pad­ról is hiány­zott ugyan­ak­kor a sérü­lés­sel baj­ló­dó Lai­do­u­ni és Win­go. Elöl is fris­sí­tett Szta­nyisz­lav Cser­cse­szov, hiszen Tok­mac és Boli is kima­radt, miköz­ben Ryan Mma­ee hosszú idő után ismét a kez­dő­ben kapott lehe­tő­sé­get. A Crve­na Zvez­da a Bor­jan – Gobel­jics, Era­ko­vics, Dra­go­vics, Rodics – Sz. Mit­ro­vics, S. Sano­go, G. Kan­ga, Iva­nics – Kátai, Pesics fel­ál­lás­ban kez­dett a Gro­u­pa­ma Aré­ná­ban, ami azt jelen­tet­te, hogy egyet­len posz­ton sem vál­toz­ta­tott Milos Milo­je­vics a belg­rá­di­ak tré­ne­re, igaz, a maga­biz­tos, 4 – 1‑es győ­ze­lem után erre nem is volt külö­nö­sebb oka.

Telt ház előtt, fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban kez­dő­dött a talál­ko­zó, ame­lyen már a máso­dik perc ele­jén meg­hűlt az ere­ink­ben a vér, mert egy szerb szög­let után kis híján gólt kap­tunk. Az ellen­tá­ma­dás­nál Besics lőtt kapu­ra kapás­ból, de ez is elke­rül­te a kaput. A 4. perc végén Besics és Tra­o­ré hozott össze egy hely­ze­tet a bal olda­lon, de bedo­bás­ra tisz­tá­zott a ven­dé­gek védel­me. Arra nem lehe­tett tehát pana­szunk, hogy unal­mas ját­sza­do­zás­sal tel­tek az első percek.

Az első negyed­órá­hoz érkez­ve azt álla­pít­hat­tuk meg, hogy az alap­ve­tő­en véde­ke­zés­re beren­dez­ke­dő belg­rá­di csa­pat vil­lám­gyor­san indít­ja meg a lab­da­szer­zés utá­ni táma­dá­sa­it, ame­lyek­kel rend­re veszélyt is tud­tak kiala­kí­ta­ni a Fra­di kapu­ja előtt, ugyan­ak­kor a Zvez­da védel­me is zavar­ba hoz­ha­tó volt, más kér­dés, hogy kicsit talán kevés volt a kez­de­mé­nye­ző­kész­ség a mieinkben.

Buda­pest, 2022. októ­ber 13.
A ferenc­vá­ro­si Krist­of­fer Zacha­ri­as­sen (b) ünnep­li gól­ját, mel­let­te csa­pat­tár­sa, Ryan Mma­ee a lab­da­rú­gó Euró­pa-liga cso­port­kö­ré­nek negye­dik for­du­ló­já­ban ját­szott Ferenc­vá­ros és a szerb Crve­na zvez­da mérkõ­zé­sen a Gro­u­pa­ma Aré­ná­ban 2022. októ­ber 13-án.
MTI/Illyés Tibor

A 21. perc­ben Era­ko­vics kap­ta a mér­kő­zés első sár­ga lap­ját, ami­kor lerán­tot­ta Ryan Mma­e­ét, majd két perc­cel később meg­sze­rez­te a veze­tést a Fra­di. Pász­ka indí­tot­ta a bal szé­len kilé­pő Goja­kot, aki közép­re lőt­te a lab­dát, Zacha­ri­as­sen első lövé­sét még véd­te Bor­jan, ám a kipat­ta­nó­ra is a nor­vég táma­dó ért oda és dup­lá­zás­nál már a léc alá bom­bá­zott (1−0). Gojak ma reme­kül ját­szott, több­ször is neki volt köszön­he­tő a szerb kapu előtt kiala­ku­ló veszély, és a gól előtt is reme­kül ját­szott közép­re. Fel­rob­bant a sta­di­on, olyan hang­or­kán kísér­te a veze­tő gólt. Két perc­cel a talá­lat után kény­sze­rű cse­rét haj­tott vég­re a szerb csa­pat, a meg­sé­rü­lő Sano­go helyett Kang­wa folytatta.

A 28. perc­ben Kno­es­ter sza­bály­ta­lan­ko­dott sár­ga lapot érő­en, ami azt jelen­ti, hogy a Mona­co elle­ni vissza­vá­gón a hol­land bekk eltil­tás miatt nem lép­het majd pályá­ra. A fél­idő haj­rá­ja a Fra­dié volt. 42. perc­ben Vécse­it vág­ták fel a belg­rá­di tizen­ha­tos elő­te­ré­ben, a Pász­ka által beívelt lab­dát azon­ban kife­jel­ték a védők. A bedo­bás után Vécsei bom­bá­ja vágó­dott le, majd szög­let­hez jutott a Fra­di, ami után Samy Mma­ee lőtt fölé. Az első játék­rész hosszab­bí­tá­sá­ban egy szerb sza­bad­rú­gás zár­ta a fél­időt, ám a beíve­lés utá­ni fejest Dibusz, mint a lep­két, úgy húz­ta le, így veze­tés bir­to­ká­ban mehe­tett szü­net­re a magyar bajnok.

Cse­re nél­kül jöt­tek ki a csa­pa­tok a foly­ta­tás­ra, és az első lehe­tő­sé­gé­ből gólt szer­zett a Zvez­da, ám a vide­ó­bí­ró meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy Pesics lesen kap­ta a lab­dát, így sze­ren­csé­re érvény­te­le­ní­tet­ték a szer­bek gól­ját. Lélek­ta­ni­lag a lehe­tő leg­rosszabb pil­la­nat­ban jött vol­na szá­munk­ra ez az egyen­lí­tés, így nagy volt az öröm, hogy érvény­te­le­ní­tet­te a len­gyel játék­ve­ze­tő. Az 51. perc­ben Ryan Mma­ee lódult meg közé­pen, job­bal cselt csi­nált, majd kapu­ra lőtt, a lab­da a beve­tő­dő Dra­go­vi­cson meg­pat­tan­va a kapu­fán csat­tant. Óri­á­si lehe­tő­ség volt, Bor­jan kapus csak szem­mel ver­te a labdát…

Buda­pest, 2022. októ­ber 13.
A ferenc­vá­ro­si Amer Gojak (j) és Muha­med Bešiæ, vala­mint Guél­or Kan­ga, a szerb csa­pat játé­ko­sa a lab­da­rú­gó Euró­pa-liga cso­port­kö­ré­nek negye­dik for­du­ló­já­ban ját­szott Ferenc­vá­ros – Crve­na zvez­da mérkõ­zé­sen a Gro­u­pa­ma Aré­ná­ban 2022. októ­ber 13-án.
MTI/Illyés Tibor

Az 54. perc­ben egy ragyo­gó Vécsei, Gojak kény­sze­rí­tő után lőhe­tett szög­le­tet a Fra­di, ami után a szer­bek egyen­lí­tet­tek… A kis szög­let után Pász­ka indí­tá­sá­ba bele­lép­tek a szer­bek, majd rög­tön elő­re­vág­ták a lab­dát, Mit­ro­vics érte nyar­galt, beve­zet­te a tizen­ha­to­son belül­re és a kijö­vő Dibusz mel­lett a úgy gurí­tott a háló­ba, hogy a lab­da a bal kapu­fá­ról került a gól­vo­nal mögé (1−1). Újra kez­dő­dött tehát a mér­kő­zés, ismét a győz­tes gólért küz­döt­tek a csapatok.

Az 59. perc­ben Samy Mma­ee indí­tá­sá­val Bot­ka ment el a jobb szé­len, belőtt lab­dá­ját Tra­o­ré küld­te kapu­ra, Bor­jan azon­ban véde­ni tudott. Szép táma­dás volt. Egy perc­cel később nem külön­ben szép akci­ót veze­tett a Fra­di, Tra­o­ré, Gojak, Zacha­ri­as­sen volt a lab­da útja, a nor­vég ele­mi ere­jű lövé­sét bra­vúr­ral véd­te Bor­jan. A szög­let után azon­ban már nem volt kegye­lem: Pász­ka remek íve­lé­sé­re min­ta­sze­rű­en érke­zett Samy Mma­ee és pom­pá­san fejelt a bal sarok­ba (2−1). Meg­ér­de­mel­te ezt a gólt a Fra­di, mert az egyen­lí­tés óta nagyon sokat tett a vezetésért!

A gól után cse­rélt Milo­je­vics, Kátai helyé­re Buka­ri állt be, a mi kapunk előtt pedig Tra­o­ré „sár­gult be”. Per­cek­kel később cse­rélt Cser­cse­szov is, a ragyo­gó­an ját­szó Gojak helyé­re Tok­mac érke­zett. A 68. perc­ben egy szerb haza­a­dás után Bor­jan fejen talál­ta a ráron­tó Tra­o­rét, saj­nos a táma­dó fejé­ről nem a kapu­ba, hanem fölé szállt a lab­da. A 72. perc­ben Kan­ga szög­le­te után ala­kult ki gól­ve­szély, majd egy perc­cel később Mit­ro­vics 14 méter­ről eleresz­tett kapás­lö­vé­se szállt kevés­sel fölé. Két perc­cel később Pesics for­dult le és lőtt kapu­ra egy beíve­lés után, sze­ren­csé­re ő is célt tévesz­tett. Érez­he­tő­en maga­sabb sebes­sé­gi foko­zat­ra kap­csolt a Zvez­da, de már csak negyed­óra volt hát­ra a mér­kő­zés­ből és a Fra­di időn­kén­ti kont­rái is rend­re veszélyt hor­doz­tak magukban.

Sztanyiszlav Csercseszov joggal mutatja a győzelem jelét: negyedik EL-csoportmeccsén a harmadik győzelmét könyvelhette el a magyar bajnok! Fotó: a Ferencváros hivatalos Facebook-oldala

Szta­nyisz­lav Cser­cse­szov jog­gal mutat­ja a győ­ze­lem jelét: negye­dik EL-cso­port­meccsén a har­ma­dik győ­zel­mét köny­vel­het­te el a magyar baj­nok! Fotó: a Ferenc­vá­ros hiva­ta­los Facebook-oldala

A 81. perc­ben Esiti vál­tot­ta a kel­lő­en elfá­radt Besi­cset, így fris­sült a hát­só alak­za­tunk. A szer­bek­nél is cse­rél­tek, Kan­ga helyett Mijat­ovics, Dra­go­vics helyett pedig Mil­uno­vics foly­tat­ta. A ren­des játék­idő végén a játék­ve­ze­tő öt per­ces hosszab­bí­tást jel­zett, amely­nek első per­cé­ben Tok­mac kapott sár­ga lapot, majd egy szerb szög­let után Mijat­ovics lövé­se gurult a kapu mel­lé. A hosszab­bí­tás negye­dik per­cé­ben Ryan Mma­ee helyé­re Boli állt be. Az utol­só pil­la­na­tok­ra is maradt izga­lom, mert Kang­wa 18 méter­ről lőhe­tett sza­ba­dot, Dibusz azon­ban bra­vúr­ral védett.

Az ered­mény így nem vál­to­zott, ami azt jelen­tet­te, hogy a Ferenc­vá­ros a múlt heti, belg­rá­di kisik­lás után ismét bra­vúr­győ­zel­met ara­tott. Ezzel négy for­du­ló után három győ­ze­lem­mel cso­port­ja élén áll az Euró­pa Ligá­ban. Igaz, tovább­ju­tás­ról még min­dig nem beszél­he­tünk, mert a cso­port másik mér­kő­zé­sén a Trab­zon­spor legyőz­te a Mona­cót. Azon­ban a magyar baj­nok eddi­gi sze­rep­lé­se, amely min­den idők leg­jobb cso­port­kö­rös sze­rep­lé­se, több, mint szen­zá­ci­ós, jog­gal lehet­nek büsz­kék az Üllői úton!

Veze­tő kép: MTI/Illyés Tibor

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu