Hírek Magyarországi hírek Szen­te­si Zöl­di Lász­ló és Vona Gábor sze­rint tit­kos­szol­gá­lat áll­hat a Száj­er-ügy hátterében

Szen­te­si Zöl­di Lász­ló és Vona Gábor sze­rint tit­kos­szol­gá­lat áll­hat a Száj­er-ügy hátterében

A pub­li­cis­ta is leír­ta a gon­do­la­ta­it a Szájer-ügyről:

Nehogy azt gon­dol­ja bár­ki is, hogy vélet­len. Hogy pont most, pont így.
A válasz­tá­sig meg­pró­bál­nak leva­dász­ni minél több embert, lesz a bot­rá­nyok­ban igaz­ság, hazug­ság, fél­igaz­ság, bár­mi, ami hasz­nos szá­muk­ra. Az újdon­ság, hogy mos­tan­tól nyu­ga­ti kor­má­nyok és tit­kos­szol­gá­la­tok is dol­goz­nak a magyar kor­mány­vál­tó pro­jek­ten.
Az sem téved, aki a bele­beg­te­tett vétó körül kere­si a hazánk iránt meg­nö­ve­ke­dett érdek­lő­dés okát.

Az uni­ós vétó körü­li bot­rány áll­hat a hát­tér­ben – vetet­te fel a Job­bik volt elnö­ke a közös­sé­gi oldalán.

„Szin­te biz­tos vagyok ben­ne, hogy az uni­ós vétó körü­li bot­rány miatt vadász­ta le vala­me­lyik (német?) tit­kos­szol­gá­lat Orbán brüssze­li parancs­no­kát” – írta Face­book-olda­lán Vona Gábor, Száj­er József bot­rá­nya kap­csán. A Job­bik volt elnö­ke fel­ve­tet­te: „Min­den bizonnyal nem ez volt az első »házi­bu­li«. Miért éppen most derült ki?” Az expo­li­ti­kus bejegy­zé­sé­ben kitér egye­bek mel­lett arra is, hogy nyil­ván nincs direkt áru­kap­cso­lás, de az ügy a brüssze­li magyar-len­gyel „sza­bad­ság­harc­ra” is nega­tív hatás­sal lesz. Sze­rin­te az elmúlt pár órá­ban sokat zuhan­tak az Orbán-Mora­wi­ec­ki duó tár­gya­lá­si pozíciói.

Vona ír továb­bá arról is, hogy Han­dó Tün­de nyil­ván tel­je­sen ártat­lan ebben az ügy­ben, hiszen egy házas­társ soha­sem felel­het a pár­ja tet­te­i­ért, de „ezek után, azt hiszem, a mara­dék kis tekin­té­lye is elve­szik majd a bírói kar­ban”, továb­bá arról, hogy a bot­rány elvon­ja a figyel­met Deme­ter Szi­lárd vissza­vont írá­sá­nak ügyéről.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu