Hírek Elszakított területi hirek Szent István‑i hagya­té­kunk táma­dás alatt áll

Szent István‑i hagya­té­kunk táma­dás alatt áll

Kövér Lász­ló sze­rint a rend­szer­vál­toz­ta­tás kez­de­te óta nem tapasz­talt módon táma­dás alatt áll a Szent István‑i hagya­ték: a keresz­tény kul­tú­ra, a nem­ze­ti önazo­nos­ság és az álla­mi szu­ve­re­ni­tás. Az Ország­gyű­lés elnö­ke a Szé­kely­ud­var­hely köze­lé­ben fek­vő Szé­kely­szent­ki­rá­lyon beszélt erről vasár­nap, a Szent­ki­rály és Szent­ist­ván nevű tele­pü­lé­sek Szent Király Szö­vet­sé­gé­nek találkozóján.

Kövér Lász­ló úgy vél­te: a XXI. szá­zad­ban immár az alá­ve­tés­re és kifosz­tás­ra kisze­melt embe­rek­nek elsőd­le­ge­sen nem az orszá­gát, hanem a tuda­tát akar­ják meg­száll­ni, a lel­két akar­ják rabul ejte­ni. Az új harc­mo­dor lénye­ge, hogy az embert elide­ge­ní­tik ter­mé­sze­tes közös­sé­ge­i­től, álla­má­tól, nem­ze­té­től, szü­lő­föld­jé­től, hité­től, hagyo­má­nya­i­tól, vég­ső soron kifor­gat­ják önazo­nos­sá­gá­ból, sőt a végén a szó szo­ros érte­lem­ben önma­gá­ból is. Még annak a bizo­nyos­sá­gát is elve­szik tőle, hogy fiú‑e vagy lány – tet­te hozzá.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu