Hírek Amerikai hirek Szem­ta­núk eskü alatt tett döb­be­ne­tes val­lo­má­sa az ame­ri­kai választásról

Szem­ta­núk eskü alatt tett döb­be­ne­tes val­lo­má­sa az ame­ri­kai választásról

Koráb­bi mun­ka­tár­sát kér­te fel kabi­net­fő­nök­nek Joe Biden. Ron Kla­in azon­ban kel­le­met­len pil­la­na­to­kat él most át egy néhány évvel ezelőt­ti twe­et­je miatt, amely a mos­ta­ni hely­zet­ben fél­re­ért­he­tő lehet. Miköz­ben a bal­ol­da­li saj­tó arról beszél, hogy nem volt csa­lás az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tá­son, egy­re töb­ben tesz­nek eskü alatt val­lo­mást, ame­lyek­ből ano­má­li­ák sora derül ki.

A V4NA nem­zet­kö­zi hír­ügy­nök­ség sze­rint a gya­nús körül­mé­nyek között lezaj­ló ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tás elő­re­ve­tí­tett győz­te­se, Joe Biden meg­ne­vez­te, hogy ki lesz a kabinetfőnöke.

A volt alel­nök válasz­tá­sa Ron Kla­in­re esett, aki tanács­adó­ként dol­go­zott a Biden – Har­ris kam­pány­ban, illet­ve 2009 és 2011 között Biden kabi­net­fő­nö­ke­ként tevé­keny­ke­dett a Fehér Ház­ban. A sors fin­to­ra, hogy­Kla­in koráb­ban arról érte­ke­zett, hogy a válasz­tá­so­kat meg lehet bundázni.

A Vox nevű por­tál 2014-ben a Twit­ter-olda­lán osz­tott meg egy cik­ket egy Ras­mus­sen-fel­mé­rés alap­ján, amely sze­rint az ame­ri­ka­i­ak 68 szá­za­lé­ka úgy gon­dol­ja, hogy a válasz­tá­so­kat meg lehet bundázni.

A Vox cik­ke, amely­re Kla­in akko­ri­ban vála­szolt, az újra­vá­lasz­tá­si ará­nyok­ról szólt, és az olvas­ha­tó ben­ne, hogy „az ame­ri­ka­i­ak azt gon­dol­ják, hogy a válasz­tá­so­kat az hiva­tal­ban lévők javá­ra for­dít­ják. És alap­ve­tő­en iga­zuk van.” For­rás: Twitter

Az idei elnök­vá­lasz­tás körül is vol­tak ano­má­li­ák. A bal­ol­da­li saj­tó min­den ere­jé­vel igyek­szik elhi­tet­ni, hogy sem­mi­fé­le bizo­nyí­ték nincs arra, hogy csa­lá­sok tör­tén­tek vol­na. Ehhez képest Kay­le­igh McEn­any, a Fehér Ház szó­vi­vő­je a minap a Fox New­son muta­tott be 234 oldal­nyi eskü alatt tett vallomást.

McEn­any sze­rint a tanúk töb­bek között azt állí­tot­ták, hogy egy adag sza­va­zó­lap 60 szá­za­lé­kán ugyan­az az alá­írás volt, és hogy egy halott is sza­va­zott. Mind­ez csak a michi­ga­ni Way­ne megyében.

Az eskü alatt tett val­lo­má­sok­ban azért nem érde­mes hazud­ni, mert azt leg­alább 5 éves sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethetik.

A det­ro­i­ti Jessy Jacobs val­lo­má­sá­ban azt állí­tot­ta, hogy szep­tem­ber­ben töb­bed­ma­gá­val az volt a fel­ada­ta, hogy kiküld­je levél­ben a sza­va­zó­la­po­kat. Állí­tá­sa sze­rin­ta felet­te­se arra uta­sí­tot­ta, hogy dátu­moz­za vissza a cso­ma­go­kat, vagy­is koráb­bi idő­pon­tot írjon rájuk, mint ahogy azo­kat kiküldték.

Jacobs továb­bá azt is állít­ja, hogy a válasz­tás lebo­nyo­lí­tá­sá­ban részt vevő sze­mély­zet segí­tett az embe­rek­nek abban, hogy Joe Biden­re, illet­ve a demok­ra­ták­ra sza­vaz­za­nak. Ráadá­su­la sze­mély­zet a sza­va­zó­fül­ké­be is elkí­sér­te az embe­re­ket, hogy lás­sák, kire sza­vaz­nak. Elmon­dá­sa sze­rint a felet­te­se arra is uta­sí­tot­ta, hogy ne kér­jen fény­ké­pes iga­zol­ványt a sza­vaz­ni kívá­nó emberektől.

Novem­ber 4‑én Jacobs sza­va­zat­szám­lá­ló­ként dol­go­zott. Ekkor arra uta­sí­tot­ták, hogy ne figyel­jen a hiá­nyos­sá­gok­ra az egyes sza­va­zó­la­po­kon, illet­ve arra, hogy az alá­írá­so­kat se ellen­őriz­ze. Mel­lis­sa A. Caro­ne a val­lo­má­sá­ban arról beszélt, hogy lát­ta, amint a sze­mély­zet több sza­va­zó­la­pot több­ször beszken­nelt, anél­kül, hogy előbb kiven­né a rend­szer­ből az elő­ző beol­va­sást. Ennek köszön­he­tő­en egy-egy sza­va­zó­la­pot 4‑szer, 5‑ször is beolvastak.

Elmon­dá­sa sze­rint két fur­gon állt be a sza­va­zó­lé­te­sít­mény gará­zsá­ba, egy nap köz­ben, egy pedig éjsza­ka. Ezek állí­tó­lag enni­va­lót hoz­tak, azon­ban Caro­ne nem látott ételt. Állí­tá­sa sze­rint két óra sem telt el a fur­gon távo­zá­sát köve­tő­en, ami­kor beje­len­tet­ték, hogy 100 ezer sza­va­zó­la­pot talál­tak Michiganban.Andrew Sit­to pedig arról beszélt, hogy nagy­já­ból haj­na­li 4.30-kor több tíz­ezer sza­va­zó­la­pot hoz­tak, és helyez­tek el nyolc hosszú asz­tal­ra. Állí­tá­sa sze­rint eze­ket egy hát­só szo­bá­ból hoz­ták ki. Sit­to sze­rint az összes álta­la meg­fi­gyelt voks Joe Biden­re érkezett.

For­rás: 888​.hu