Hírek Elszakított területi hirek Szé­kely­ud­var­hely­re men­nek az erdé­lyi táncházasok

Szé­kely­ud­var­hely­re men­nek az erdé­lyi táncházasok

Egy év kiha­gyást köve­tő­en ismét meg­ren­de­zik szep­tem­ber 10 – 11. között az Erdé­lyi Tánc­ház­ta­lál­ko­zót Székelyudvarhelyen.

Szé­kely­ud­var­he­lyen 2017-től kez­dő­dő­en min­den év szep­tem­be­ré­ben össze­gyűl­nek a nép­ze­ne- és nép­tánc­ked­ve­lő cso­por­tok, ez alól csak a tava­lyi ősz volt kivé­tel a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt. Noha lát­vá­nyos újí­tás­ra idén nem készül­nek a ren­dez­vény alap­fel­épí­té­sét ille­tő­en, a fel­lé­pők és elő­adók min­dig vál­toz­nak, idén mint­egy 700 – 750 ven­dég részt­ve­vő­vel szá­mol­nak a szervezők. 

Az idei prog­ram­kí­ná­lat­ban a gye­rek– és fel­nőt­tánc­há­zak mel­lett szín­pa­di elő­adá­sok, nép­tánc­ok­ta­tás, kéz­mű­ves fog­lal­ko­zás, bor­kós­to­ló és film­ve­tí­té­sek sze­re­pel­nek – mond­ta el lapunk­nak Oren­di Ist­ván, a Szé­kely­ud­var­he­lyi Nép­tánc­mű­hely igazgatója. 

A tán­cos-muzsi­kás soka­ság idén is a Már­ton Áron téren talál­ko­zik szep­tem­ber 10-én dél­után öt óra­kor. Oren­di tapasz­ta­la­tai sze­rint évről évre egy­re töb­ben láto­gat­nak ki a város­la­kók közül is a nyi­tó ese­mény­nek szá­mí­tó „öröm­ze­né­lés­re” a Patkóba.

„Ennek kimon­dot­tan örü­lök, mert sze­ret­nénk, ha ez az egész nem csak nekünk szól­na, akik zené­lünk és tán­co­lunk.” ‑mond­ta Oren­di Ist­ván, a Szé­kely­ud­var­he­lyi Nép­tánc­mű­hely igazgatója. 

A Pat­kó­ban indu­ló közös mulat­ság után a pén­te­ki prog­ram­kí­ná­lat­ban sze­re­pel még nép­ze­nei kon­cert a váro­si park­ban, illet­ve film­ve­tí­tés a műve­lő­dé­si ház­ban. A tánc­há­zak nyolc órá­tól kez­dőd­nek, több hely­szí­nen a váro­si park­ban és környékén. 

A jár­vány­ra való tekin­tet­tel igye­kez­tünk minél több lehe­tő­sé­get biz­to­sí­ta­ni a sza­bad­té­ri tánc­ház­ra, hogy ne zsú­fol­junk be egyet­len hely­ség­be se sok embert – árul­ta el a főszervező. 

Ennek meg­fe­le­lő­en több sát­rat is fel­húz­nak a Séta­té­ren, illet­ve a Park Étte­rem tera­szát is bir­tok­ba veszik. A szom­ba­ti prog­ram­kí­ná­lat a gye­re­kek­nek is ked­vez, hiszen a kira­ko­dó­vá­sár mel­lett lesz­nek kéz­mű­ves fog­lal­ko­zá­sok, illet­ve két gye­rek­elő­adást is bemu­tat­nak a műve­lő­dé­si ház­ban, sőt tánc­ház­ba is vár­ják a kicsi­ket a Nép­tánc­mű­hely próbatermébe. 

A nap továb­bi részé­ben ama­tőr nép­tánc­együt­te­sek lép­nek fel, nép­tán­cot taní­ta­nak, bor­kós­to­lót tar­ta­nak, este hat­tól pedig a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes gála­mű­so­rá­ra kez­dő­dik a sportcsarnokban.

A Kör­tánc – Kár­pát-meden­ce anto­ló­gia című folk­lór­elő­adás az együt­tes fenn­ál­lá­sá­nak het­ve­ne­dik évfor­du­ló­já­ra készült idén. A két­na­pos prog­ram­so­ro­za­tot állan­dó kiál­lí­tá­sok­ként Dávid Botond Geo­folk-fotó­so­ro­za­ta és a Magyar Álla­mi Népi Együt­tes tár­la­ta színesíti. 

A tel­jes prog­ram­kí­ná­lat­ról az érdek­lő­dök az Erdé­lyi Hagyo­má­nyok Háza hon­lap­ján, illet­ve az ese­mény Face­book-olda­lán tájékozódhatnak.

For­rás: sze​kely​hon​.ro