Hírek Elszakított területi hirek Szé­kely­föl­di a lovas­íjá­szat női világbajnoka

Szé­kely­föl­di a lovas­íjá­szat női világbajnoka

Sport­tör­té­nel­met írt Csisz­ér Ivett: a csík­sze­re­dai lovas­íjász meg­nyer­te a magyar­or­szá­gi Kapos­mé­rőn, a sport­ág böl­cső­jé­ben meg­ren­de­zett világ­baj­nok­ság női ver­seny­szá­mát. Húsz év után elő­ször győ­zött vébén Magyar­or­szá­gon kívü­li sportoló. 

A júli­us első nap­ja­i­ban meg­ren­de­zett 7. Lovas­íjász-világ­baj­nok­ság­ra 16 ország 60 ver­seny­ző­je neve­zett. Az Ere­de­ti Kas­sai rend­szer­ben ver­seny­ző lovas­íjá­szok leg­na­gyobb meg­mé­ret­te­té­se Somogy vár­me­gyé­ben, a Kapos­vár­hoz köze­li Kas­sai-völgy­ben, a világ leg­job­ban fel­sze­relt lovas­íjász köz­pont­já­ban, a modern kori lovas­íjá­szat kiala­ku­lá­sá­nak böl­cső­jé­ben zajlott. 

A hun­ga­ri­kum­nak szá­mí­tó lovas­íjá­szat egy harc­mű­vé­szet, de Magyar­or­szá­gon már indult kez­de­mé­nye­zés arra, hogy olim­pi­ai sport­ág legyen. Lénye­ge, hogy egy moz­gó ló hátá­ról íjjal kell cél­ba lőni. 

Négyen kép­vi­sel­ték a Csík­sze­re­dai Kere­csen Lovas­íjász Egye­sü­le­tet a magyar­or­szá­gi vébén: Bakó Bog­lár­ka, Lőrincz Virág, Csisz­ér Ivett és Lőrincz Rómeó.

„Ez a máso­dik világ­baj­nok­ság, ame­lyen részt veszünk, viszont elő­ször értünk el ilyen jó ered­ményt. A két­na­pos ver­se­nyen Csisz­ér Ivett, a női világ­baj­nok az egész mezőny­ben a negye­dik leg­jobb ered­ményt érte el” 

– nyi­lat­koz­ta Lőrincz Rómeó, a csí­ki lovas­klub vezetője. 

Csisz­ér Ivett spor­tos csa­lád­ba szü­le­tett: a csí­ki jég­ko­rong­sport egyik meg­ala­pí­tó­já­nak, Vákár Lajos­nak a déd­uno­ká­ja, a spor­to­ló édes­ap­ja pedig Csisz­ér Előd, aki a Csík­sze­re­dai Sport­klub hoki­csa­pa­tá­nak volt a kapu­sa. Ivett alig 14 éves, a csík­sze­re­dai József Atti­la Álta­lá­nos Isko­lá­ba jár, ahol idén fejez­te be a 7. osztályt.

„Izgul­tam az ele­jén a vébén, feszült vol­tam, fél­tem is. Az edzé­sek, illet­ve az első futa­mok nem sike­rül­tek túl jól, a foly­ta­tás­ban viszont min­den nagyon jól ala­kult. Köl­csön lóval ver­se­nyez­tem, Kecs­ke­mét­ről, Kon­koly Mer­sé­től kap­tunk köl­csön egy lovat, a vébé előtt pár napot gya­ko­rol­tam vele, ismer­ked­tünk, össze­han­go­lód­tunk. Koráb­ban kipró­bál­tam már több sport­ágat, egyik se jött be. Három évvel ezelőtt édes­apám egyik barát­ja mond­ta, hogy a lányai lovas­íjász edzé­sek­re jár­nak, pró­bál­juk meg mi is. Jelent­kez­tünk. Két és fél éve lovas­íjász­ko­dok, a mes­te­rem pedig Lőrincz Rómeó. Sokat köszön­he­tek csa­lá­dom­nak, akik mel­let­tem van­nak, min­den­ben támogatnak” 

– mond­ta el Csisz­ér Ivett a Szé­kely Sportnak.

Emlé­ke­ze­tes marad az idei vébé Bakó Bog­lár­ká­nak, a csík­sze­re­dai Már­ton Áron Főgim­ná­zi­um diák­já­nak is, aki elő­ször vett részt ilyen nagy világversenyen. 

„Jó volt a han­gu­lat, az idő is, és szín­vo­na­las a ver­seny. Három éve kezd­tem a lovas­íjá­sza­tot, sok tapasz­ta­lat­tal gaz­da­god­tam a vébén”

– mond­ta el Bakó Boglárka. 

A 2023-as lovas­íjász világ­baj­nok­ság eredményei 

Női kate­gó­ria: 1. Csisz­ér Ivett (Romá­nia) 207,53 pont, 2. Nagy Vero­ni­ka (Magyar­or­szág) 167,33 pont, 3. Vaj­da Vil­lő (Magyar­or­szág) 167,28 pont. 

Ifjú­sá­gi­ak: 1. Szm­re­csá­nyi Bene­dek (Magyar­or­szág) 205,53 pont, 2. Szm­re­csá­nyi Fülöp (Magyar­or­szág) 200,18 pont, 3. Rácz Ger­gő (Magyar­or­szág) 178,22 pont. 

Fér­fi kate­gó­ria: 1. Mol­nár Dávid (Magyar­or­szág) 264,50 pont, 2. ifj. Piros­ka Péter (Magyar­or­szág) 240,31 pont, 3. Kon­koly Mer­se (Magyar­or­szág) 240,12 pont. 

Seni­or kate­gó­ria: 1. Piros­ka Péter (Magyar­or­szág) 200,70 pont, 2. Thi­er­ry Des­camps (Fran­cia­or­szág) 157,16 pont, 3. Tom Kel­ner (Egye­sült Álla­mok) 137,71.

A leg­fon­to­sabb az egyen­súly és a rit­mus­ér­zék Lőrincz Rómeó, a Csík­sze­re­dai Kere­csen Lovas­íjász Egye­sü­let meg­ala­pí­tó­ja, veze­tő­je és edző­je maga is ver­seny­ző, de tag­ja a világ azon 33 lovas­íjá­szá­nak, aki­nek bírói minő­sí­té­se is van.

– Mikor kezd­tek el lovas­íjá­szat­tal fog­lal­koz­ni, hogyan ala­kult ki a csí­ki lovasíjász-csapat?

– Ahhoz, hogy a lovas­íjá­szat meg tud­jon hono­sod­ni ebben a for­má­já­ban, ahhoz, hogy a rend­szer tag­jai legyünk, elő­ször nekem le kel­lett vizs­gáz­nom a Kas­sai Lovas­is­ko­lá­ban. Ami­kor meg­volt a vizs­gám, nem­zet­kö­zi bírói minő­sí­tést kel­lett elnyer­ni, ami azzal jár, hogy pályát kel­lett épí­te­ni, és pró­ba­ver­senyt ren­dez­ni. Leg­ke­ve­sebb kilenc ver­seny­zőt ki kel­lett állí­ta­ni arra a pró­ba­ver­seny­re. Eze­ken már mind bőven túl vagyunk, elnyer­tük tag­sá­gun­kat a Kas­sai Lovas­íjász rend­szer­be. A rend­szer tag­jai vagyunk már négy éve, azóta rend­sze­re­sen ren­de­zünk Csík­ban lovas­íjász versenyeket. 

– Hányan gya­ko­rol­ják a lovas­íjá­sza­tot Csík­szé­ken? Mennyit edzenek? 

– A Kere­csen Lovas­íjász Egye­sü­let­nek huszon­két lova van, és közel negy­ven tag­ja. Van egy kez­dő és egy hala­dó cso­por­tunk. Nem kell tobo­roz­zunk gye­re­ke­ket, ők jön­nek, mert meg­hall­ják, meg­tud­ják, hogy műkö­dünk. Nem egy­sze­rű, hogy tag­ja legyen vala­ki az egye­sü­le­tünk­nek, az isko­lánk­nak. Részt kell ven­ni elő­ször néző­ként több edzé­sen, majd meg kell indo­kol­ni az egész tag­ság előtt, hogy miért sze­ret­ne a jelölt lovas­íjász lenni. 

A tag­ság­hoz egy pró­bát kell ten­ni, amely a követ­ke­zők­ből áll: 5 kilo­mé­ter futás, 500 leadott lövés egy 60 cen­ti­mé­te­res kör­re, és három nyíl­vessző kilö­vé­se hat másod­perc alatt. Ami­kor ezek meg­van­nak, akkor tel­jes jogú tag­ja lesz a közös­ség­nek a jelent­ke­ző. Heti két­szer van edzé­sünk, de ez nem elég a jó ered­mény elérés­hez. Nincs recept arra, hogy hány év alatt for­má­ló­dik ki egy jó lovas­íjász, ez, mint min­den más sport­ág­ban, a tehet­ség­től és sok más ténye­ző­től függ. Meg kell tanul­ni egy­szer jól lova­gol­ni, majd meg kell tanul­ni jól íjaz­ni, aztán a ket­tőt kell ötvözni.

– Miből áll egy verseny? 

– A ver­seny egy 99 méter hosszú pályán zaj­lik, a két osz­lop között van joga lőni a ver­seny­ző­nek. Annyi vesszőt visz magá­val, amennyit akar. Ezt a távot kilenc­szer kell meg­te­gye a lovas­íjász, egy köz­pon­ti cél­ra lő, ez a cél mozog, köve­ti a lovas­íjászt. A ló ezt a távot 20 másod­perc alatt kell meg­te­gye. Ha ezt meg­ha­lad­ja, akkor az a futam érvény­te­len, ha viszont 20 másod­perc alatt tel­je­sí­ti, akkor min­den meg­ta­ka­rí­tott másod­perc – pont­ként – hoz­zá­adó­dik az eredményéhez.

Az elért pon­tok szá­ma a cél­táb­lán, belül­ről kife­le szá­mol­va: négy, három és ket­tő. Min­den pálya egy­for­ma, meg kell felel­jen egy stan­dard­nak, mére­ti­leg és a cél­el­he­lye­zés szem­pont­já­ból is. 

– Mi a leg­fon­to­sabb tulaj­don­sá­ga egy jó lovas­íjász­nak? Miért nem hasz­nál­nak zab­lát a lovasíjászok? 

– Hogy jó spor­to­ló legyen vala­ki, a leg­fon­to­sabb az egyen­súly és a rit­mus­ér­zék. A lovas­íjá­szat harc­mű­vé­szet, nekünk mes­te­ri foko­za­ta­ink van­nak. Csisz­ér Ivett meg­lőtt pont­jai, a mos­ta­ni világ­baj­nok­sá­gon elért ered­mé­nye a mes­te­ri foko­zat hatá­rán van. Az alap a három tanu­ló foko­zat, követ­ke­zik a három hala­dó foko­zat, majd a mes­ter­fo­ko­za­tok. A lova­kon nem hasz­ná­lunk sem­mi­fé­le zab­lát, erre nincs szük­ség, mert a lovak már úgy van­nak első perc­től kiképezve. 

– Nem olcsó sport­ág a lovasíjászat.

– Nem olcsó, mert egy­szer lovat kell vásá­rol­ni. Ami önma­gá­ban nem kevés pénz, aztán el kell tar­ta­ni, ami lehet, hogy drá­gább, mint a ló. Maga a fel­sze­re­lés nem olyan ördön­gö­sen drá­ga. Ide nem csak mil­li­o­mo­sok jár­nak. Sőt. A költ­ség­ve­tést pedig pró­bál­juk az egye­sü­le­ten keresz­tül ado­má­nyok­ból meg­ol­da­ni, töb­bek között pályá­zunk is.

Csisz­ér Ivett világ­baj­no­ki arany­ér­me • Fotó: Csi­szer Ivett

For­rás: sze​kely​hon​.ro