Hírek Elszakított területi hirek Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­ról a román parlamentben

Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­ról a román parlamentben

Napi­rend előt­ti fel­szó­la­lá­sá­ban a Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak októ­ber 31-én meg­tar­tott nap­já­ról beszélt Kul­csár-Ter­za József par­la­men­ti kép­vi­se­lő teg­nap a parlamentben.

A Magyar Pol­gá­ri Párt poli­ti­ku­sa sze­rint a terü­le­ti auto­nó­mia nem mond ellent Romá­nia alkot­má­nyá­nak, nem fel­té­te­le­zi az ország­ha­tá­rok megváltoztatását. 

Emlé­kez­tet­te Klaus Iohan­nis állam­főt arra, hogy 1224-ben II. And­rás magyar király ren­de­le­te (And­re­a­num) által az erdé­lyi szá­szok auto­nó­mi­át kap­tak, Mar­cel Cio­la­cu PSD-elnö­köt pedig az 1918 decem­ber 1‑jei Gyu­la­fe­hér­vá­ri Nyi­lat­ko­zat­ra, hang­sú­lyoz­va, hogy nem kérünk mást, mint az abban fog­lal­tak tisz­te­let­ben tartását:

„Tel­jes nem­ze­ti sza­bad­ság az összes együtt élő nép­nek. Min­den nép szá­má­ra a saját nyel­vén biz­to­sít okta­tást, köz­igaz­ga­tást és ítél­ke­zést az ille­tő nép­hez tar­to­zó sze­mé­lyek által, és a lako­sok szá­má­nak ará­nyá­ban min­den nép kép­vi­se­le­ti jogot fog kap­ni a tör­vény­ho­zó tes­tü­let­ben és a kor­mány­za­ti szervekben.” 

Kul­csár-Ter­za József úgy véli, Romá­nia távol van Euró­pá­tól, hiszen a magya­ro­kat bün­te­tik a nem­ze­ti jel­ké­pei miatt, anya­nyelv-hasz­ná­la­tá­ban pedig korlátozzák.

Végül magya­rul is auto­nó­mi­át kért a Szé­kely­föld­nek, sza­bad­sá­got a szé­kely népnek!

For­rás: 3szek​.ro