Hírek Elszakított területi hirek Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak napja

Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak napja

A magya­ro­kat a közös tör­té­ne­lem, a közös nyelv és a közös ünne­pek is össze­kö­tik – emel­te ki a KDNP vasár­nap az MTI-hez eljut­ta­tott közleményében.

A párt frak­ció­ve­ze­tő­je által jegy­zett köz­le­mény­ben Simics­kó Ist­ván Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak nap­ján azt hang­sú­lyoz­ta: „a szé­gyen­le­tes 2004. decem­ber 5‑i nép­sza­va­zás erköl­csi rom­bo­lá­sa után a jelen­le­gi kor­mány elkö­te­le­zett­sé­gé­nek köszön­he­tő­en komoly szem­lé­let­vál­tás tör­tént a hatá­ron túli magyar­ság meg­íté­lé­sé­vel kapcsolatban”.

Fel­hív­ta a figyel­met arra: az anya­or­szág­ban élők­nek erköl­csi köte­les­sé­gük, hogy a diasz­pó­rá­ban és a szór­vány­ban élő magyar­sá­got min­den tekin­tet­ben fel­ka­rol­ják, bol­do­gu­lá­su­kat segít­sék – élje­nek bár­hol a világon.

Azt írta: 2010 óta a Fidesz-KDNP-kor­má­nyok min­dent meg­tet­tek azért, hogy „Tri­a­non trau­má­ján túl­lép­ve” bará­ti és baj­tár­si kap­cso­la­to­kat épít­se­nek ki azon orszá­gok­kal is, ame­lyek a tör­té­ne­lem viha­rai követ­kez­té­ben sok „magyar hon­fi­tár­sunk­nak adnak otthont”.

A kép­vi­se­lő kiemel­te: a szé­kely­ség olyan tör­té­nel­mi közös­ség, amely­nek sajá­tos hagyo­má­nyai hosszú évszá­za­dok óta gaz­da­gít­ják a magyar kul­tú­rát. „Szé­kely test­vé­re­in­ket külö­nö­sen a szí­vünk­ben hor­doz­zuk, így támo­gat­juk az ő auto­nó­mia­igé­nyü­ket, amely a szü­lő­föld­jén bol­do­gul­ni aka­ró, iden­ti­tá­sá­ra büsz­ke kisebb­ség törek­vé­se. Fon­tos, hogy kul­tu­rá­lis téren is meg­őriz­hes­sék nyel­vü­ket, hagyo­má­nya­i­kat és szokásaikat”.

Az auto­nó­mia olyan jog az Euró­pai Uni­ó­ban, amely meg­il­le­ti a szé­ke­lye­ket is, s ezt köve­tel­ni vagy éppen küz­de­ni érte ter­mé­sze­tes dolog – hang­sú­lyoz­ta Simics­kó István.

„Isten éltes­se a szé­ke­lye­ket ezen küz­del­mük­ben, a szé­kely auto­nó­mia nap­ján!” – írta a KDNP frak­ció­ve­ze­tő­je, hoz­zá­té­ve: „a Kár­pát-meden­ce-szer­te meg­gyúj­tott tüzek, mécse­sek emlé­kez­tes­se­nek min­ket összetartozásunkra”.

A Szé­kely Nem­ze­ti Tanács (SZNT) 2016-os fel­hí­vá­sa alap­ján októ­ber utol­só vasár­nap­ja Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak nap­ja. Ekkor imák­kal és őrtü­zek­kel emlé­kez­tet­nek arra, hogy a szé­ke­lyek nem mon­da­nak le jogos igényeikről.

For­rás: demok​ra​ta​.hu