Hírek Elszakított területi hirek Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak nap­ja októ­ber 30.

Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak nap­ja októ­ber 30.

„A madár­nak szár­nya van
és sza­bad­sá­ga,
az ember­nek pedig egyet­len szü­lő­föld­je
és sok kötelessége.”

Tamá­si Áron

2022-ben Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Nap­ja októ­ber 30-ára esik. A világ­jár­vány tapasz­ta­la­tá­val a hátunk mögött, a hábo­rús inf­lá­ció köze­pén a szé­kely nép irán­ti elkö­te­le­zett­ség­gel készü­lünk a közös imá­ra, az őrtü­zek meg­gyúj­tá­sá­ra annak tuda­tá­ban, hogy szü­lő­föl­dünk­kel, közös­sé­günk­kel köte­les­sé­ge­in­ket nem rit­kít­ják azok a meg­pró­bál­ta­tá­sok, ame­lyek­kel szem­be kell néz­nünk. A szü­lő­föld, a szé­kely haza min­de­nek előtt. Ez legyen az idén a Tamá­si Áron-emlék­év­ben, októ­ber 30-ának a jel­mon­da­ta. Ezt feje­zi ki Tamá­si Áron, utó­kor­nak cím­zett üze­ne­te, ame­lyet köz­le­mé­nyünk mot­tó­já­ul választottunk.

Legyen ez a nap egy olyan alka­lom, ami­kor fel­hív­juk az embe­ri jogok védel­me­ző­i­nek, a kisebb­ség­vé­dők­nek a figyel­mét a terü­le­ti ala­pú diszk­ri­mi­ná­ci­ó­ra. Ez a köz­ve­tett diszk­ri­mi­ná­ció sorá­ba tar­to­zik, és olyan, lát­szó­lag sem­le­ges intéz­ke­dé­sek­ből áll, amely­nek ere­dő­je az adott terü­let több­sé­gi lakos­sá­gát érin­ti hát­rá­nyo­san. Egy nem­ze­ti közös­sé­get, amely az ország egé­szé­hez képest szám­sze­rű kisebb­ség­ben van. Az elmúlt, közel húsz év meg­ta­ní­tott, ez egy nehéz fel­adat, hiszen a kisebb­ség­vé­dők konok értet­len­ség­gel kizá­ró­lag a nyelv­hasz­ná­lat­ra és az okta­tá­si jogok­ra összpontosítanak.

Száz éve került Szé­kely­föld Erdéllyel együtt román köz­igaz­ga­tás alá. Ezalatt az évszá­zad alatt, tel­je­sen füg­get­le­nül attól, hogy milyen kor­mány­za­ta volt Romá­ni­á­nak, és milyen volt az ural­ko­dó rend­szer, Szé­kely­föld­re min­dig úgy tekin­tet­tek a román ható­sá­gok mint gyar­mat­ra, ami­kor az erő­for­rá­sok kiak­ná­zá­sá­ról volt szó, de ugyan­ak­kor mint meg­hó­dí­tan­dó terü­let­re, ami­kor a román népes­ség bete­le­pí­té­sét és asszi­mi­lá­ci­ós poli­ti­ká­ját megtervezte.

Ebből a hely­zet­ből van kiút.

Ez az út, bár­mennyi­re nehéz, még­is jár­ha­tó. A Szé­kely Nem­ze­ti Tanács leg­fon­to­sabb doku­men­tu­ma, az Auto­nó­mia­sta­tú­tum, kije­lö­li ennek az útnak a cél­ját. Ez Szé­kely­föld terü­le­ti autonómiája.

A hagyo­mány­nak meg­fe­le­lő­en Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Nap­ján dél­előtt temp­lo­ma­ink­ban imád­ko­zunk, este 17:30-kor egy­szer­re fog­nak fel­lob­ban­ni Szé­kely­föl­dön az őrtü­zek lángjai.

Mind­eze­ket figye­lem­be véve azt kér­jük Szé­kely­föld, de a nagy­vi­lág magyar közös­sé­ge­i­től, hogy nép­sze­rű­sít­sék ezt a napot. A fel­hí­vás­ban leírt prog­ram­nak meg­fe­le­lő­en tegyék emlé­ke­ze­tes­sé a nagy­vi­lág számára.

Izsák Balázs
a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács elnöke

Maros­vá­sár­hely, 2022. októ­ber 3.

For­rás: kisuj​sag​.ro