Hírek Elszakított területi hirek Szé­kely petí­ció: „Foly­tat­juk, mert foly­tat­nunk kell!”

Szé­kely petí­ció: „Foly­tat­juk, mert foly­tat­nunk kell!”

Szom­ba­ton éjfél­kor lejárt a szé­kely petí­ció alá­írás­gyűj­té­sé­nek határ­ide­je, melyet a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács kez­de­mé­nye­zett azzal a cél­lal, hogy köz­vet­len támo­ga­tást kap­has­sa­nak Brüsszel­ből az ősho­nos, de a jelen­le­gi határ­vo­na­lak miatt kisebb­ség­ben élő nem­ze­ti­sé­gek. Még két ország­ból azon­ban hiány­zik a szük­sé­ges támo­ga­tás, a szer­ve­zők azon­ban a határ­idő lejár­ta után sem adják fel a küzdelmet.

A támo­ga­tás­hoz szük­sé­ges egy­mil­lió alá­írás már hóna­pok­kal ezelőtt össze­gyűlt, ám a jog­sza­bály azt is elő­ír­ta, hogy ezt 7 uni­ós tag­ál­lam­ból kell össze­gyűj­te­ni úgy, hogy ennek a 7 ország­nak mind­egyi­ke tel­je­sít­se a szá­má­ra lakos­ság­ará­nyo­san meg­ha­tá­ro­zott mini­mu­mot. Az első határ­idő­re három ország­ban, hazánk­ban, Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban ezt sike­rült is elér­ni. A koro­na­ví­rus miatt meg­hosszab­bí­tot­ták a határ­időt fél évvel, de a novem­ber 7‑i új dátum­ra sem sike­rült az elő­írt 7 ország­ban fel­mu­tat­ni a kel­lő szá­mú szig­nót, hisz szom­bat éjfél­re csu­pán plusz ket­tő­ben, Hor­vát­or­szág­ban és Lit­vá­ni­á­ban sike­rült volt ered­mé­nyes a mozgósítás.

„Újult erő­vel tovább foly­tat­juk a mun­kát néhány nap pihe­nő után, és siker­re visszük a szé­kely ügyet.

A Covid-19 jár­vány máso­dik hul­lá­má­nak nega­tív hatá­sai miatt nagy esély van rá, hogy az Euró­pai Bizott­ság a kez­de­mé­nye­zé­sünk határ­ide­jét meg­hosszab­bít­sa” – írta a kam­pány­stáb az Írdalá.hu Face­book-olda­lán. A szer­ve­zők szerint

a kez­de­mé­nye­zés tét­je óriási,

hiszen a cél az, hogy az Euró­pai Unió egyik leg­na­gyobb támo­ga­tá­si kere­te, a kohé­zi­ós poli­ti­ka kezel­je kiemelt figye­lem­mel azo­kat a régi­ó­kat, ame­lye­ket nem­ze­ti, etni­kai, kul­tu­rá­lis, val­lá­si, nyel­vi sajá­tos­sá­gok külön­böz­tet­nek meg az őket körül­ve­vő tér­sé­gek­től. Mint írják, jó hír, hogy a kez­de­mé­nye­zés brüssze­li olda­la tovább­ra is aktív, folya­ma­to­san érkez­nek is a szig­nók.hir­de­tés

Arra kér­nek min­den­kit, hogy aho­gyan eddig is, együtt küzd­jünk az euró­pai ősho­nos kisebbségekért.

– A nem­ze­ti régi­ók védel­mé­ben indí­tott euró­pai alá­írás­gyűj­tés foly­ta­tá­sá­ban és egy új euró­pai etno­re­gi­o­náls moz­ga­lom meg­ala­po­zá­sá­ban remény­ke­dik a kez­de­mé­nye­zést elin­dí­tó Szé­kely Nem­ze­ti Tanács (SZNT), amely az ez irá­nyú folya­ma­tos épít­ke­zést tart­ja fon­tos­nak – jelen­tet­te ki az MTI-nek Izsák Balázs, az SZNT elnö­ke. Elmond­ta, a kez­de­mé­nye­ző pol­gá­ri bizott­ság októ­ber ele­jén for­dult Vera Jou­ro­vá­hoz, az Euró­pai Bizott­ság alel­nö­ké­hez, és kér­te az alá­írás­gyűj­tés határ­ide­jé­nek újabb három hónap­pal való meg­hosszab­bí­tá­sát. Izsák sze­rint ezt lehe­tő­vé teszi az Euró­pai Tanács és az Euró­pai Par­la­ment által koráb­ban elfo­ga­dott ren­de­let, ugyan­is ez úgy ren­del­ke­zik, hogy

amennyi­ben kitör a koro­na­ví­rus-jár­vány újabb hul­lá­ma, akkor meg­hosszab­bít­ha­tó a határidő.

Izsák Balázs elmond­ta, 80 ezer­rel nőtt az alá­írá­sok szá­ma az elmúlt fél évben, eze­ket kizá­ró­lag online felü­le­ten gyűj­töt­ték a jár­vány miatt. Kiemel­te, össze­vet­ve a töb­bi folya­mat­ban levő euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés­sel, a nem­ze­ti régi­ók védel­mé­ben indí­tott szá­mít a leg­si­ke­re­sebb­nek. Hoz­zá­tet­te, az elmúlt fél évnek van olyan hoza­dé­ka is, amely szá­mok­ban nem kife­jez­he­tő: újabb szer­ve­ze­tek csat­la­koz­tak a kez­de­mé­nye­zés­hez, újabb kap­cso­la­tok szü­let­tek, ame­lyek fon­to­sak annak eléré­sé­ben, hogy az euró­pai uni­ós jog­sza­bály meg­al­ko­tá­sa mel­lett meg­ala­poz­zák a nem­ze­ti régi­ók euró­pai moz­gal­mát. Izsák Balázs az ered­mé­nyek közé sorol­ta, hogy a kata­lá­nok és a szár­dok is fel­ka­rol­ták a kezdeményezést.

Remé­li, hogy össze­gyűl­nek a szük­sé­ges alá­írá­sok Spa­nyol­or­szág­ban, Svéd­or­szág­ban, Bel­gi­um­ban és Lett­or­szág­ban, hiszen nem a mini­má­lis cél eléré­se a fon­tos, ezért nem akar­nak csak a kisebb orszá­gok­ra össz­pon­to­sí­ta­ni, ame­lyek­ben könnyebb össze­gyűj­te­ni az alá­írá­so­kat, hanem

fon­tos, hogy tár­sa­dal­mi rele­van­ci­á­ja is legyen a pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés­nek, és hosszú távon hasz­nál­ha­tó szö­vet­sé­ge­sek­re leljenek.

Vin­c­ze Loránt, a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­je és az Euró­pai Nem­ze­ti­sé­gek Föde­ra­tív Uni­ó­já­nak (FUEN) elnö­ke vasár­nap kiadott köz­le­mé­nyé­ben úgy vél­te: rész­si­ker szü­le­tett azál­tal, hogy újabb két tag­ál­lam­ban sike­rült össze­gyűj­te­ni az alá­írá­so­kat. Úgy vél­te, Spa­nyol­or­szág­ban is jól áll a gyűj­tés folya­ma­ta, a baszk és a kata­lán part­ne­rek­nek köszön­he­tő­en 25 ezer alá­írás már össze­gyűlt a szük­sé­ges 40 ezerből.

– Szlo­vé­nia ese­té­ben sokan dol­goz­tak azért, hogy a köte­le­ző hat­ezer alá­írás meg­le­gyen, de még nagyobb össze­fo­gás­ra van szük­ség a siker­hez – mond­ta Vin­c­ze Loránt. Üdvö­zöl­te, hogy az Euró­pai Bizott­ság a világ­jár­vány miatt újabb három hóna­pos hosszab­bí­tás­ra készül, amely­re a nyá­ron az ő javas­la­tá­ra elfo­ga­dott EU‑s ren­de­let ad lehe­tő­sé­get, ezzel feb­ru­ár hete­di­ké­ig lehet össze­gyűj­te­ni a még hiány­zó két ország­ban a mini­má­lis alá­írás­szá­mot. Vin­c­ze sze­rint hiány­zott egy jó stra­té­gia és egy pör­gős kam­pány az alá­írás­gyűj­tés­hez. Mint mond­ta, a tanul­ság az, hogy műkö­dő part­ner­sé­gek­re, hely­is­me­ret­re és terep­mun­ká­ra van szük­ség ahhoz, hogy tel­jes legyen a siker.

For­rás: Vasárnap.hu / MTI