Hírek Elszakított területi hirek Szé­kely kez­de­mé­nye­zés: közel jár­nak a sikerhez

Szé­kely kez­de­mé­nye­zés: közel jár­nak a sikerhez

Akár három ország­ban is össze­gyűl­het a kel­lő szá­mú alá­írás a szé­kely petí­ció feb­ru­ár 7‑i határ­ide­jé­ig, és ebben az eset­ben a kez­de­mé­nye­zés érvé­nyes és ered­mé­nyes lehet. Mint koráb­ban meg­ír­tuk, eddig meg­van a szük­sé­ges egy­mil­lió szig­nó, de még csak hat euró­pai uni­ós állam­ban sike­rült elér­ni a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott limitet.

A siker­hez még leg­alább egy ország­ban össze kell gyűj­te­ni a szük­sé­ges mennyi­sé­gű aláírást.

Az utób­bi napok­ban a leg­töb­ben Lett­or­szág­ból, Spa­nyol­or­szág­ból és Szlo­vé­ni­á­ból áll­nak a szé­ke­lyek ügye mel­lé. Az ibé­ri­ai állam­ban még csak­nem három­ezer szig­nó kell a siker­hez, igaz, már a szük­sé­ges alá­írás­mennyi­ség 95 szá­za­lé­ka befu­tott Spa­nyol­or­szág­ból. Szlo­vé­ni­á­ban eddig a szük­sé­ges alá­írás­szám több mint 64 szá­za­lé­ka jött össze, és még csak­nem 2200 szig­nó­ra van szük­ség ahhoz, hogy a szé­kely petí­ció a szom­szé­dos állam­ban is cél­ba érjen. Lett­or­szág­ban – Szlo­vé­ni­á­hoz hason­ló­an – össze­sen szin­tén hat­ezer alá­írás­ra van szük­ség, ebből eddig csak­nem 2700 gyűlt össze.

Spa­nyol­or­szág elő­re­tö­ré­se annak is köszön­he­tő, hogy a Geril​la​.hu csa­pa­ta a közel­múlt­ban Pesty Lász­ló kam­pány­fő­nök veze­té­sé­vel napo­kig Kata­ló­ni­á­ban és Baszk­föl­dön kam­pá­nyolt, és

sze­mé­lye­sen kér­te az otta­ni poli­ti­ku­sok segít­sé­gét ahhoz, hogy a szé­kely petí­ció alá­írás­gyűj­té­se az ibé­ri­ai állam­ban is cél­ba érjen.

A kam­pány­csa­pat­hoz Bil­ba­ó­ban csat­la­ko­zott Juhász Haj­nal­ka (KDNP), az Ország­gyűlés kül­ügyi bizott­sá­gá­nak alel­nö­ke; a dele­gá­ció sze­mé­lye­sen egyez­te­tett a Baszk Nem­ze­ti Párt vezetésével.

A szlo­vé­ni­ai kam­pányt Veress Hil­da, a kam­pány­csa­pat ope­ra­tív igaz­ga­tó­ja vet­te kéz­be. A szak­em­ber lapunk­nak elmond­ta: a szom­szé­dos ország­ban az elmúlt hetek­ben sike­rült új támo­ga­tó­kat fel­ku­tat­nia, és igyek­szik influen­szereken keresz­tül minél több ember­hez eljut­tat­ni a szé­kely kez­de­mé­nye­zés üze­ne­tét. – A mód­szer Svéd­or­szág­ban már bevált, és bízom ben­ne, hogy Szlo­vé­ni­á­ban is el lehet érni a célt az on­line tér­re építve.

Nagyon fon­tos, hogy nem áll­ha­tunk meg, 12 napunk maradt, hogy elér­jük a szük­sé­ges aláírásszámot.

Ha az meg­van, akkor a ráadá­son is dol­goz­ni kell, még Svéd­or­szág­ban is, mert a szig­nók egy része hibás lehet – emel­te ki Veress Hilda.

For­rás: Magyar Nemzet