Hírek Sport hirek Szé­gyen! Ezt ordít­ja az olasz és a por­tu­gál sport­saj­tó a VB-selej­te­zők után

Szé­gyen! Ezt ordít­ja az olasz és a por­tu­gál sport­saj­tó a VB-selej­te­zők után

Kedd este befe­je­ződ­tek a 2022-es kata­ri lab­da­rú­gó-világ­baj­nok­ság euró­pai selej­te­zői. A leg­több cso­port­ban érvé­nye­sült a papír­for­ma, de óri­á­si meg­le­pe­tés­re az Euró­pa-baj­no­ki cím­vé­dő Olasz­or­szág, vala­mint a 2016-os Eb-győz­tes Por­tu­gá­lia pót­se­lej­te­ző­re kény­sze­rült. A selej­te­zők végez­té­vel meg­néz­tük, mi tör­tént a cso­por­tok­ban, és azt is, mi vár­ha­tó a folytatásban.

UTOLSÓ PILLANATBAN SZÁLLTAK EL A PORTUGÁLOK

Az A cso­port­ban egy­sze­rű volt a kép­let, mivel a novem­be­ri selej­te­zők­re már biz­tos­sá vált, hogy a szer­bek és a por­tu­gá­lok végez­nek az első két helyen. Por­tu­gá­lia ráadá­sul lépés­előny­be került azzal, hogy egy pon­tot szer­zett Íror­szág­ban. Így a jobb gól­kü­lönb­sé­gé­nek köszön­he­tő­en a záró­for­du­ló­ban egy dön­tet­len is elég lett vol­na a szer­bek ellen a cso­port­el­ső­ség­hez. Ennek meg­fe­le­lő­en Ronal­dó­ék hamar meg­sze­rez­ték a veze­tést, de a mér­kő­zé­sen végig job­ban tel­je­sí­tő szer­bek előbb egyen­lí­tet­tek az első fél­idő­ben, majd a 90. perc­ben szer­zett gól­lal legyőz­ték Por­tu­gá­li­át, és kiju­tot­tak a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra.

Meg­le­pő kudarc érte a por­tu­gál válo­ga­tot­tat­FOR­RÁS: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Por­tu­gá­lia szá­má­ra már csak azért is ér fel kudarc­cal a szer­bek elle­ni vere­ség, mert hazai pályán leg­utóbb 28 éve kap­tak ki vb-selej­te­zőn – azóta 39 vb-selej­te­zőn marad­tak veretlenek.

FORRÁS: EREDMÉNYEK.COM

Amennyi­ben 2021 már­ci­u­sá­ban hasz­nál­ják a vide­o­bí­ró-tech­no­ló­gi­át a vb-selej­te­ző­kön, akkor most a por­tu­gá­lok készül­het­né­nek Katar­ba. Már­ci­us 28-án ját­szot­ták ugyan­is a Szer­bia-Por­tu­gá­lia vb-selej­te­zőt, amely 2 – 2‑es vég­ered­ménnyel zárult. A talál­ko­zó óri­á­si bot­ránnyal ért véget, mivel az ötszö­rös arany­lab­dás Cris­ti­a­no Ronal­do a 93. perc­ben sza­bá­lyos gólt lőtt, de Ste­fan Mit­ro­vic, a szer­bek védő­je kirúg­ta a lab­dát a gól­vo­na­lon túl­ról, a hol­land Dan­ny Mak­ki­ele játék­ve­ze­tő pedig nem adta meg a gólt, és mivel nem állt ren­del­ke­zés­re vide­o­bí­ró, nem lehe­tett vissza­néz­ni az esetet.

Bár a por­tu­gá­lok­nak még van esé­lyük kva­li­fi­kál­ni magu­kat a tor­ná­ra, lévén, hogy a pót­se­lej­te­ző­ben kiemel­tek lesz­nek, de a nem­zet­kö­zi saj­tó már most világ­szé­gyen­ről és meg­ér­de­melt bün­te­tés­ről ír. A saj­tó­or­gá­nu­mok egy­ön­te­tü­en a por­tu­gá­lok hoz­zá­ál­lá­sát bírálták.

A Púb­li­co című lap azt írta, hogy „a sok tehet­ség kevés ambí­ci­ó­val” páro­sult, míg a Dia­rio de noti­ci­as hideg­zu­hany­ként érté­kel­te a látot­ta­kat. Az A Bola összeg­zé­se sze­rin­ta por­tu­gál csa­pat vere­sé­ge „nagyon is meg­ér­de­melt bün­te­tés volt”, az együt­tes tel­je­sít­mé­nyét pedig „szá­nal­mas­nak” minősítette.

A Record cím­lap­ján Cris­ti­a­no Ronal­do lát­ha­tó, amint a lissza­bo­ni mér­kő­zést köve­tő­en a fűben ül lehaj­tott fej­jel, a fotó alatt pedig a főcím: „Világ­szé­gyen”.

A por­tu­gál játé­ko­sok több­sé­ge csa­ló­dot­tan, de önkri­ti­ku­san beszélt a csa­pat teljesítményéről.

Bor­zal­mas meccs volt a mi részünk­ről. Nehéz magya­rá­za­tot adni a tör­tén­tek­re. Az biz­tos, hogy sok­kal job­ban kel­lett vol­na tel­je­sí­te­nünk, elné­zést kell kér­nünk a szur­ko­ló­ink­tól”– keser­gett a lefú­jást köve­tő­en Ber­nar­do Silva

SPANYOLORSZÁG HOZTA A PAPÍRFORMÁT

A B cso­port­ban Spa­nyol­or­szág, Svéd­or­szág, Görög­or­szág, Grú­zia és Koszo­vó sze­re­pelt. A cso­port­fa­vo­rit­nak szá­mí­tó spa­nyo­lok Görög­or­szág elle­ni 1 – 1‑es dön­tet­len­nel kezd­ték a cso­port­küz­del­me­ket, majd Grú­zia és Koszo­vó legyő­zé­se után várat­lan pofon­ba sza­ladt bele Luis Enri­que csa­pa­ta, amely Svéd­or­szág­ban kapott ki. Az utol­só két for­du­ló­ra biz­tos­sá vált, hogy a skan­di­ná­vok mel­lett Spa­nyol­or­szág remény­ked­het a cso­port­el­ső­ség­ben, és az utol­só kör­ben éppen egy­más­sal talál­koz­tak. Az utol­só for­du­ló­ban a své­dek­nek a grú­zi­ai vere­ség miatt csak akkor lett vol­na esé­lyük az első hely­re, ha legyő­zik a spa­nyo­lo­kat, akik­nek már egy dön­tet­len is elég lett vol­na a cso­port­el­ső­ség­hez. Álva­ro Mora­ta haj­rá­ban szer­zett gól­já­val azon­ban a spa­nyo­lok nyer­tek, és kiju­tot­tak egye­nes ágon a vb-re.A Juven­tus csa­tá­ra az 50. válo­ga­tott meccsén 23-adszor talált be, 2014 novem­be­re óta sen­ki sem szer­zett nála több gólt a spa­nyol nem­ze­ti együttesben.

A svéd válo­ga­tott­nak – amely­ben Zla­tan Ibra­hi­movic lett a 37. olyan euró­pai fut­bal­lis­ta, aki még a negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ja után is helyet kapott hazá­ja nem­ze­ti csa­pa­tá­ban – így meg­ma­radt a remény, hogy pót­se­lej­te­zőn vív­ja ki a világ­baj­nok­sá­gon való sze­rep­lés jogát.

FORRÁS: EREDMÉNYEK.COM

TOVÁBB TART AZ OLASZOK RÉMÁLMA

A C cso­port­ban az Euró­pa-baj­no­ki cím­vé­dő olasz lab­da­rú­gó-válo­ga­tott torony­ma­gas esé­lyes­nek szá­mí­tott, ugyan­is raj­ta kívül Svájc, Észak-Íror­szág, Bul­gá­ria és Lit­vá­nia sze­re­pelt az ötös­ben. Hiá­ba vár­ta Rober­to Man­ci­ni együt­te­se ked­ve­ző hely­zet­ből a novem­be­ri mér­kő­zé­se­ket, sem Svájc ellen, sem pedig Észak-Íror­szág­ban nem tudott nyer­ni. Az utol­só előt­ti for­du­ló­ban­az ola­szok nagy esélyt sza­lasz­tot­ták el azzal, hogy csak 1 – 1‑es dön­tet­lent ját­szot­tak hazai pályán Svájc­cal, ráadá­sul úgy, hogy a 90. perc­ben bün­te­tő­höz jutottak,de az arany­lab­dá­ra is esé­lyes Jor­gin­ho éle­sen kapu fölé rúg­ta a labdát.

Az Euró­pa-baj­nok­nak így sem volt remény­te­len a hely­ze­te, csu­pán az utol­só kör­ben kel­lett vol­na hoz­nia a köte­le­ző győ­zel­met, viszont Észak-Íror­szág ven­dé­ge­ként gól nél­kü­li dön­tet­len­nel zár­tak. Svájc ezzel szem­ben 4 – 0‑ra ver­te a ven­dég Bul­gá­ri­át, ezzel meg­sze­rez­te a cso­port első helyét, az ola­szok pedig máso­dik­ként végez­ve pót­se­lej­te­ző­re kényszerülnek.

Kísér­te­ti­e­sen hason­ló a hely­zet, mint négy évvel ezelőtt, ami­kor Olasz­or­szág szin­te nem­ze­ti tra­gé­di­a­ként élte meg, hogy 1958 után elő­ször nem sike­rült kijut­nia a vb-re,a pót­se­lej­te­zős pár­harc­ban ugyan­is a válo­ga­tott elbu­kott a své­dek­kel szemben.

A nyá­ri Euró­pa-baj­nok­ság óta az olasz válo­ga­tott nincs jó for­má­ban, ugyan­is négy­szer ját­szott dön­tet­lent, egy­szer kika­pott, és mind­össze két­szer tudott nyer­ni. Ezzel szem­ben Svájc már a nyá­ri Euró­pa-baj­nok­sá­gon is oko­zott meg­le­pe­tést azzal, hogy a nyol­cad­dön­tő­ben kiej­tet­te a reg­ná­ló világ­baj­nok fran­ci­á­kat, ám a mos­ta­ni cso­port­győ­zel­mük alig­ha­nem így is a cso­da kate­gó­ri­á­ba tartozik.

A por­tu­gá­lok­hoz hason­ló­an az ola­szok is ren­ge­teg kri­ti­kát kap­tak a szé­gyen­tel­jes ered­mé­nyért, oly­annyi­ra, hogy az olasz saj­tó­ban meg­je­len­tek sze­rint az Euró­pa-baj­no­ki cím érde­me­it is csök­ken­ti a selej­te­zős kudarc.

Micso­da rém­álom, ami­nek még koránt sincs vége!”– állt a La Gaz­zet­ta del­lo Sport ked­di címlapján.

„Ter­mé­sze­te­sen az első gon­do­la­tunk egy­ből már­ci­us volt.Hiába vagyunk mi az Euró­pa-baj­no­kok, most vala­mi megrekedt.Könnyedebben kel­let vol­na ját­sza­nunk. Más­képp kel­lett vol­na hoz­zá­áll­ni a meccs­hez. Így viszont saj­nos a saját dol­gun­kat nehe­zí­tet­tük meg. Meg­volt az esé­lyünk, hogy kijus­sunk egye­nes ágon a világ­baj­nok­ság­ra, gra­tu­lá­lok Svájc­nak, most készül­nünk kell a pót­se­lej­te­ző­re” – nyi­lat­ko­zott a Juven­tus ruti­nos védő­je, Leo­nar­do Bon­uc­ci a Rai Sportnak.

Bár a négy­sze­res világ­baj­nok Olasz­or­szág kiemelt lesz a pót­se­lej­te­ző­ben, ettől füg­get­le­nül könnyen elkép­zel­he­tő, hogy a 2018-as vb után ismét ki kell hagy­nia egy nagy tornát.

FORRÁS: EREDMÉNYEK.COM

A CÍMVÉDŐ IS OTT LESZ KATARBAN

A D cso­port­ban érvé­nye­sült a papír­for­ma, ugyan­is a fran­ci­ák nyer­ték a cso­port­ju­kat. A világ­baj­no­ki cím­vé­dő egy 8 – 0‑s siker­rel biz­to­sí­tot­ta be hazai pályán a tovább­ju­tást, ame­lyen Kyli­an Mba­p­pé négy­szer is beta­lált, míg Karim Benze­ma két­szer. Azon­ban a kiüté­ses győ­ze­lem elle­né­re nem volt maga­biz­tos a fran­ci­ák tel­je­sít­mé­nye a kva­li­fi­ká­ci­ó­ban. Már az első for­du­ló­ban Ukraj­na ellen veszí­tet­tek pon­tot hazai pályán, majd Kazahsz­tánt 2 – 0‑ra, Bosz­ni­át pedig mind­össze egy gól­lal tud­ták megverni.A fran­ci­ák szá­má­ra kudarc­cal zárult Euró­pa-baj­nok­ság után sem iga­zán ment a játék, Ukraj­ná­ban már soro­zat­ban az ötö­dik tét­meccsü­kön marad­tak nyeretlenek.Majd szep­tem­ber­ben a máso­dik hely­re haj­tó Finn­or­szá­got 2 – 0‑ra ver­te a Nem­ze­tek Ligá­ja-győz­tes fran­cia csa­pat, amellyel nagy lépést tett a cso­port­el­sős­ség felé. A záró­for­du­ló­ban Mba­p­pé­ék ugyan­csak két­gó­los siker­rel biz­to­sí­tot­ták be cso­port­el­ső­sé­gü­ket, a PSG sztár­ja mel­lett Benze­ma is ered­mé­nyes volt Finnországban.

A máso­dik helyen Ukraj­na vég­zett, miu­tán 2 – 0‑ra nyer­tek a bos­nyák válo­ga­tott ott­ho­ná­ban. Ráadá­sul úgy, hogy az első öt meccs után öt dön­tet­len­nel állt­nak a cso­port­ban és mind­össze két győ­ze­lem­mel érték el a pót­se­lej­te­zőt, és ha siker­rel veszik a követ­ke­ző aka­dályt, akkor 2006 után sze­re­pel­het­nek ismét világbajnokságon.

Beszé­des, hogy az Eb után lemon­dott And­rij Sev­csen­ko utód­ja, Olek­szandr Pet­ra­kov eddig hét mér­kő­zé­sen ülhe­tett le a kis­pad­ra, és az írá­nyí­tá­sá­val még egy­szer sem kapott ki az ukrán nem­ze­ti csapat.

A 64 éves szak­em­ber meg­bí­za­tá­sa csak a 2022-es világ­baj­no­ki selej­te­ző-soro­zat mér­kő­zé­se­i­re szólt, de min­den bizonnyal hosszab­bí­ta­ni fog vele az ukrán szö­vet­ség. Ugyan az utol­só for­du­ló előtt még a fin­nek­nek is volt esé­lyük a máso­dik hely­re, de reá­li­san néz­ve szá­muk­ra a tovább­ju­tás szep­tem­ber­ben dőlt el, ami­kor hazai pályán kap­tak ki Ukraj­ná­tól 2 – 1‑re.

FORRÁS: EREDMÉNYEK.COM

A BELGÁK KIJUTÁSÁT SEMMI SEM VESZÉLYEZTETTE

Az E cso­port­ban iga­zán nagy meg­le­pe­tés nem szü­le­tett, ugyan­is az elő­ze­te­sen favo­rit­nak szá­mí­tott Bel­gi­um nem oko­zott csa­ló­dást és veret­le­nül vég­zett az első helyen, ami­vel auto­ma­ti­ku­san kva­li­fi­kál­ta magát a jövő évi vb-re.A bel­gák soro­zat­ban har­ma­dik alka­lom­mal lesz­nek ott a világbajnokságon.A bom­ba­for­má­ban lévő együt­tes mind­össze egy­szer veszí­tett pon­tot, ami­kor Cseh­or­szág ven­dé­ge­ként 1 – 1‑es dön­tet­lent ját­szott, az összes töb­bi mér­kő­zé­sét meg­nyer­te. Míg az utol­só kör előtt az is nyíl­ván­va­ló­vá vált, hogy a máso­dik hely­re haj­tó Cseh­or­szág és Wales is biz­tos pót­se­lej­te­zős: egyik mint a cso­port máso­dik helye­zett­je, a másik pedig a Nem­ze­tek Ligá­já­ban elért ered­mé­nyei alap­ján. Így csak az volt a kér­dés, melyi­kük milyen jogon lesz ott a ráját­szás­ban. Végül Wales a tar­ta­lé­kos bel­gák ellen elért dön­tet­len­nek köszön­he­tő­en a pót­se­lej­te­zőt érő máso­dik helyen zárt a cso­port­ban és remény­ked­het, hogy 1958 után ismét ott lesz a világ­baj­nok­sá­gon. A cso­port har­ma­dik helyén Cseh­or­szág végzett.

FORRÁS: EREDMÉNYEK.COM

FANTASZTIKUS DÁNOK

Az F cso­port­ban a tovább­ju­tás szem­pont­já­ból nem maradt kér­dés az utol­só kör­re, hiszen az már koráb­ban eldőlt, hogy a dánok ott lesz­nek Katar­ban, miként az is, hogy a pót­se­lej­te­zőn a skó­tok foly­tat­hat­ják sze­rep­lé­sü­ket. Az egyet­len nyi­tott kér­dés a cso­port­ban az volt, hogy Dánia vajon megőrzi‑e hibát­lan mér­le­gét Skó­cia otthonában.Némi meg­le­pe­tés­re a házi­gaz­da 2 – 0‑ra nyert, az Eb-elő­dön­tős dánok pedig így az utol­só for­du­ló­ban szen­ved­ték el első és egyet­len vere­sé­gü­ket a csoportban.Skócia pedig soro­zat­ban hat győ­ze­lem­mel zár­ta le a vb-selejtezősorozatot.

A cso­port ala­ku­lá­sa alig­ha nevez­he­tő várat­lan­nak, ugyan­is két olyan együt­tes domi­nál­ta az egyéb­ként meg­le­he­tő­sen könnyű kvar­tet­tet, amely a leg­utób­bi Eb‑n is sze­re­pelt. Egye­dül talán Auszt­ria cso­port­ne­gye­dik helye mond­ha­tó meg­le­pő­nek, de az oszt­rá­kok a Nem­ze­tek Ligá­ja révén így is pót­se­lej­te­zős helyet kaptak.

FORRÁS: EREDMÉNYEK.COM

HOLLANDIA AZ UTOLSÓK KÖZÖTT JUTOTT TOVÁBB

A G jelű cso­port­ban egé­szen az utol­só for­du­ló­ig kiéle­zett küz­de­lem folyt a tovább­ju­tó helye­kért. Hol­lan­dia ugyan már koráb­ban bebiz­to­sít­hat­ta vol­na a cso­port­el­ső­sé­get, azon­ban hiá­ba vezet­tek Mon­te­neg­ró­ban két gól­lal, a haza­i­ak végül a haj­rá­ban négy perc alatt egyenlítettek.A bra­vú­ros pont­szer­zés elle­né­re Mon­te­neg­ró­nak nem maradt esé­lye az utol­só fordulóra.Az azo­nos pont­szám­mal álló Nor­vé­gia és Török­or­szág viszont még a cso­port­el­ső­ség­ben is bízhatott.

A nor­vé­gok­nak ehhez a hol­lan­do­kat kel­lett vol­na legyőz­nie. Ugyan szep­tem­ber­ben hazai pályán dön­tet­lent értek el Frank de Boer csa­pa­ta ellen, most azon­ban jóval nehe­zebb hely­zet­ben vol­tak a nor­vé­gok, mivel a válo­ga­tott leg­na­gyobb sztár­ja, Erling Haaland sérü­lés miatt nem játsz­ha­tott. A Borus­sia Dort­mund táma­dó­ja nél­kül nem is iga­zán ment az észa­ki­ak­nak, és ugyan soká­ig nyílt volt a meccs, végül Hol­lan­dia a haj­rá­ban szer­zett két gól­lal kiju­tott a kata­ri világ­baj­nok­ság­ra. A Bar­ce­lo­na táma­dó­ja, Memp­his Depay a 12. vb-selej­te­zős gól­ját sze­rez­te a soro­zat­ban, ami­vel beér­te a gól­lö­vő lis­ta élén az ango­lok klasszi­sát, Har­ry Kane‑t, így ők ket­ten közö­sen let­tek gól­ki­rá­lyok a vb-selej­te­zők Euró­pa-baj­no­ki szekciójában.

A hol­lan­do­kon kívül Török­or­szág remény­ked­het még, amely Mon­te­neg­ró­ban elért győ­zel­mé­vel a pót­se­lej­te­ző­ben folytatja.

FORRÁS: EREDMÉNYEK.COM

AZ OROSZOK KIJUTTATTÁK A HORVÁTOKAT A VB-RE

A H cso­port nem sok izga­lom­mal szol­gált, ugyan­is már koráb­ban biz­tos­sá vált, hogy Hor­vát­or­szág és Orosz­or­szág között fog eldől­ni a cso­port első helye. Végül a záró­for­du­ló­ban éppen egy­más­sal talál­ko­zott a két csapat.Oroszország két­pon­tos előnnyel vár­ta a spli­ti rang­adót, így már a dön­tet­len is vb-sze­rep­lést ért vol­na nem­ze­ti csa­pa­tá­nak, ám a sza­ka­dó eső­ben leját­szott talál­ko­zó haj­rá­já­ban Kudr­ja­sov öngól­ja cso­port­el­ső­sé­get ért a horvátoknak.Az oro­szok így pót­se­lej­te­ző­re kény­sze­rül­tek, míg a cso­port har­ma­dik helyét Szlo­vá­kia sze­rez­te meg, amely kiüté­ses győ­zel­met ara­tott a talál­ko­zót ket­tős ember­hát­rány­ban befe­je­ző Mál­ta vendégeként.

FORRÁS: EREDMÉNYEK.COM

LEHENGERLŐ NÉMET VÁLOGATOTT

A német lab­da­rú­gó-válo­ga­tott első­ként kva­li­fi­kál­ta magát a 2022-es világ­baj­nok­ság­ra, miu­tán októ­ber­ben 4 – 0‑ra legyőz­te azt az Észak-Mace­dó­ni­át, amely­től az egyet­len vere­sé­gét szen­ved­te el a selej­te­zős csoportban.Így a néme­tek 9 győ­ze­lem­mel és egy vere­ség­gel zár­tak, emel­lett 36 gólt lőt­tek, ami az angol válo­ga­tott mögött a máso­dik leg­több az euró­pai selej­te­zős sorozatban.A nyá­ri Euró­pa-baj­nok­ság után mond­hat­ni új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a német válo­ga­tott­nál, ugyan­is Joa­chim Löw szö­vet­sé­gi kapi­tány 15 év után távo­zott a poszt­já­ról. Löw az Észak-Mace­dó­nia ellen elszen­ve­dett meg­le­pő hazai vere­ség után dön­tött úgy, hogy nem töl­ti ki a 2022-es vb-ig szó­ló szer­ző­dé­sét. Helyé­re a Német Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség kine­vez­te a Bayern Mün­chen koráb­bi siker­edző­jét, Han­si Flic­ket. A német szak­em­ber győ­ze­lem­mel debü­tált a nem­ze­ti csa­pat élén, amely szep­tem­ber­ben Timo Wer­ner és Leroy Sané talá­la­ta­i­val 2 – 0‑ra legyőz­te Liech­tens­teint. Majd a soron követ­ke­ző hat meccsét is fölé­nye­sen nyer­te a Nati­o­na­lelf, amely­Flick irá­nyí­tá­sa óta mind­össze két gólt kapott és 31-et rúgott.Igaz, a néme­tek dol­gát nem iga­zán nehe­zí­tet­te meg, hogy olyan ellen­fe­lek­kel került egy cso­port­ba mint Észak-Mace­dó­nia, Romá­nia, Örmény­or­szág, Izland és Liechtenstein.

A cso­port máso­dik helyén a nyá­ri Euró­pa-baj­nok­sá­gon is sze­rep­lő Észak-Mace­dó­nia vég­zett, miu­tán 3 – 1‑re nyert Izland ellen a záró­for­du­ló­ban. Ezzel Észak-Mace­dó­nia meg­tar­tot­ta egy­pon­tos elő­nyét a román válo­ga­tott előtt, amely hiá­ba nyert Liech­tens­tein­ben 2 – 0‑ra, lema­radt a pótselejtezőről.

FORRÁS: EREDMÉNYEK.COM

Cso­port­győz­tes­ként kva­li­fi­kált a 2022-es kata­ri világ­baj­nok­ság­ra: Bel­gi­um, Hor­vát­or­szág, Dánia, Ang­lia, Fran­cia­or­szág, Német­or­szág, Szer­bia, Spa­nyol­or­szág, Svájc, Hollandia

A cso­port­má­so­dik­ként vég­ző tíz válo­ga­tott kiegé­szül­ve a 2020 – 2021-es Nem­ze­tek Ligá­já­ban leg­elő­ke­lőbb helyen záró, de nem vb-részt­ve­vő két csa­pat­tal vesz majd részt a pót­se­lej­te­ző­ben. A ráját­szás három ágon, négy-négy csa­pat rész­vé­te­lé­vel, elő­dön­tő-dön­tő rend­szer­ben zaj­lik majd 2022 már­ci­u­sá­ban. Így tehát a pót­se­lej­te­ző­ben két meccset kell nyer­ni a kiju­tás­hoz. A cso­port­má­so­di­kok rang­so­rá­ban az össze­sí­tett pont­szám a mérv­adó (a cso­por­tok utol­só helye­zett­jei elle­ni meccse­ket leszá­mít­va), vagy­is az első hat nem­zet kiemelt, míg a továb­bi négy, és a Nem­ze­tek Ligá­já­ból playoff­kör­re jogo­sult két ország nem.Ennek értel­mé­ben Por­tu­gá­lia, Skó­cia, Olasz­or­szág, Orosz­or­szág, Svéd­or­szág, Wales kiemelt lesz a sor­so­lás­kor. Ugyan­ak­kor Auszt­ria, Észak-Mace­dó­nia, Cseh­or­szág, Ukraj­na, Len­gyel­or­szág illet­ve Török­or­szág nem lesz kiemelt a pótselejtezőben.

Az euró­pai pót­se­lej­te­zők sor­so­lá­sát jövő pén­te­ken tart­ják Zürichben. 

Forrás:origo.hu